8 grudnia 2009

Z Mazowsza

Sejmik w Stocerze
21 października br. w konstancińskim Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Weissa „Stocer” odbył się I Mazowiecki Sejmik ds. Osób Niepełnosprawnych.

W sejmiku wzięło udział ok. 250 osób, zarówno przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych, jak i parlamentu oraz władz samorządowych. Sejmiki mają stanowić forum dialogu organizacji, stowarzyszeń i związków zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych oraz instytucji publicznych działających na ich rzecz na temat tworzenia polskiego systemu wsparcia dla tych osób. Konstanciński „STOCER” był i jest wiodącą placówką w leczeniu i rehabilitacji schorzeń kręgosłupa.

Diagnostyka chorób serca w Grodzisku
6 października br. w grodziskim Szpitalu Zachodnim rozpoczął działalność Oddział Diagnostyki Chorób Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej z Pracownią Hemodynamiki.

Oddział dysponuje 14 łóżkami, w tym czterema w sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Te ostatnie wyposażone są w najnowocześniejsze kardiomonitory pozwalające na obserwację parametrów życiowych pacjentów metodami nieinwazyjnymi. Sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej jest wyposażona w respirator, stymulatory zewnętrzne do stymulacji endokawitarnej, echokardiograf i pompę kontrpulsacji wewnątrzaortalnej. W strukturze oddziału znajduje się Pracownia Hemodynamiki – kardiologii interwencyjnej, wyposażona w najnowszej generacji cyfrowy angiograf. Aby umożliwić pacjentom z ostrym zawałem serca jak najszybsze – w ciągu „złotej godziny” – skorzystanie z pomocy w Pracowni Hemodynamiki, uruchomiono w pobliżu szpitala prowizoryczne lądowisko dla lotniczego transportu sanitarnego.

Nowa władza w Ciechanowie
1 października br. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora ciechanowskiego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego.

Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z 29 września 2009 r. stanowisko to objęła Hanna Jaroszewska, która wcześniej piastowała funkcję dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych szpitala w Makowie Mazowieckim. Zastąpiła Małgorzatę Turowską, pełniąca obowiązki dyrektora od lipca br.

Szpital w dzierżawę
Od 1 października br. piaseczyński Szpital Świętej Anny jest dzierżawiony przez wrocławską firmę EMC Instytut Medyczny SA.

Zgodnie z umową z władzami powiatu piaseczyńskiego, zawartą jeszcze 27 października 2008 r., placówka została wydzierżawiona na 25 lat. EMC w okresie dzierżawy zamierza prowadzić szpitalny oddział internistyczny oraz przychodnie specjalistyczne. Firma ma w planach rozszerzenie działalności szpitala o oddziały: ginekologiczno-położniczy, chirurgii ogólnej, pediatryczny oraz stację dializ, a w miarę możliwości i zapotrzebowania – o następne. Zgodnie z umową firma zobowiązana jest do modernizacji i rozbudowy infrastruktury, zgodnie z obowiązującymi standardami. EMC Instytut Medyczny SA to obecnie największy w Polsce właściciel prywatnych szpitali i przychodni. W jego gestii znajduje się 5 szpitali i 11 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej.

Zmiany w Dziekanowie
12 października br. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził nowy statut Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

W miejsce lecznictwa stacjonarnego prowadzonego przez szpital przy ul. Siennej w Warszawie powstanie Centrum Alergologiczno-Laryngologiczno-Audiologiczne, będące jednak nadal jednostką organizacyjną dziekanowskiego SZPZOZ. Nowa placówka będzie pełnić rolę nowoczesnego ośrodka diagnostyczno-leczniczego świadczącego usługi głównie w zakresie ambulatoryjnej opieki alergologicznej, laryngologicznej i audiologicznej oraz z szerokiego zakresu pediatrycznej specjalistycznej opieki ambulatoryjnej wraz
z niezbędnym zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym. Podstawowa działalność medyczna w zakresie lecznictwa stacjonarnego, rehabilitacji ambulatoryjnej, opieki specjalistycznej w zakresie poradni przyszpitalnych, jak i wysokospecjalistyczna diagnostyka zostaje nadal w Dziekanowie Leśnym.

Piotr Kaczmarek

Archiwum