7 lutego 2010

Obwieszczenia i uchwały

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 4 stycznia 2010 r.
o wynikach wyborów
na stanowisko Wiceprezesa
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 32 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU Nr 219 poz. 1708) i § 12 ust. 2 pkt 10 uchwały nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania tych organów i tych delegatów, w związku z § 23 i 24 Regulaminu organizacji trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie będącego załącznikiem do uchwały z dnia 8 kwietnia 2006 r. nr 11/Z – V/06 XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, obwieszcza się, co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów na stanowisko Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego – Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, wybory Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, ogłasza się, że Wiceprezesami Okręgowej Rady Lekarskiej w okresie kadencji 2009–2013 zostali:

Makuch Krzysztof – lekarz,
Miękus-Pączek Ewa – lekarz dentysta,
Klimkowska-Misiak Marta – lekarz dentysta.


Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 4 stycznia 2010 r.
o wynikach wyborów
na stanowisko Sekretarza
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 32 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU Nr 219 poz. 1708) i § 12 ust. 2 pkt 10 uchwały nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania tych organów i tych delegatów, w związku z § 23 i 24 Regulaminu organizacji trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie będącego załącznikiem do uchwały z dnia 8 kwietnia 2006 r. nr 11/Z – V/06 XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, obwieszcza się, co następuje:
§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów na stanowisko Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wybory Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej, ogłasza się, że Sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej na okres kadencji 2009-2013 został:

Nekanda-Trepka Ładysław – lekarz.

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 4 stycznia 2010 r.
o wynikach wyborów
na stanowisko Zastępcy Sekretarza
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 32 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU Nr 219 poz. 1708) i § 12 ust. 2 pkt 10 uchwały nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r.
w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania tych organów i tych delegatów,
w związku z § 23 i 24 Regulaminu organizacji trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie będącego załącznikiem do uchwały z dnia 8 kwietnia 2006 r. nr 11/Z – V/06 XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, obwieszcza się, co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów na stanowisko Zastępcy Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wybory Zastępcy Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej, ogłasza się, że Zastępcą Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej na okres kadencji 2009-2013 został:

Wróbel Julian Artur – lekarz.

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 4 stycznia 2010 r.
o wynikach wyborów
na stanowisko Skarbnika
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 32 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU Nr 219 poz. 1708) i § 12 ust. 2 pkt 10 uchwały nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania tych organów i tych delegatów, w związku z § 23 i 24 Regulaminu organizacji trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie będącego załącznikiem do uchwały z dnia 8 kwietnia 2006 r. nr 11/Z – V/06 XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, obwieszcza się, co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów na stanowisko Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wybory Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej, ogłasza się, że Skarbnikiem Okręgowej Rady Lekarskiej na okres kadencji 2009-2013 został:

Sawoni Andrzej Ryszard – lekarz.


Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 4 stycznia 2010 r.
o wynikach wyborów
na stanowisko
do Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 32 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU Nr 219 poz. 1708) i § 12 ust. 2 pkt 10 uchwały nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania tych organów i tych delegatów, w związku z § 23 i 24 Regulaminu organizacji trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie będącego załącznikiem do uchwały z dnia 8 kwietnia 2006 r. nr 11/Z – V/06 XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, obwieszcza się, co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie wybory Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, ogłasza się, że członkami Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej na okres kadencji 2009-2013 zostali:

Dideńko Wiesław – lekarz,
Dmowska Renata – lekarz,
Kwaśniewski Igor – lekarz,
Olszewski Roman – lekarz dentysta,
Pieczyński Aleksander – lekarz,
Włodarczyk Andrzej – lekarz.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Michał Targowski

UCHWAŁA NR 24/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 4 STYCZNIA 2010 r.

w sprawie trybu przejęcia akt
i dokumentów od ustępujących władz Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219 poz. 1708) – uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie upoważniła Prezesa oraz wybranych
w dniu dzisiejszym członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do protokolarnego przejęcia akt i dokumentów dotychczasowej działalności Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie od ustępującej Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, reprezentowanej przez członków jej Prezydium w ten sposób, że jednoimienni funkcyjni członkowie Prezydium sporządzą protokoły zdawczo-odbiorcze do dnia 31 stycznia 2010 r.

2. Protokoły zdawczo-odbiorcze powinny zawierać wykaz kompletu dokumentów związanych z daną funkcją, a w szczególności:

1) kompletną dokumentację działalności Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie między innymi: protokoły posiedzeń okręgowych zjazdów lekarskich, okręgowej rady lekarskiej, prezydium okręgowej rady lekarskiej, uchwały organów Izby, inne decyzje podejmowane przez te organy, ich wystąpienia i stanowiska, bieżącą korespondencję itd.,
2) dane dotyczące rejestru lekarzy,
3) kompletną dokumentację prowadzenia poszczególnych komisji Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,
4) dane dotyczące rejestru praktyk lekarskich,
5) kompletną dokumentację prowadzenia Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie,
6) kompletną dokumentację prowadzenia Komisji ds. Stażu Podyplomowego Lekarza, Lekarza Dentysty,
7) wykaz spraw w toku załatwiania,
8) sprawozdanie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów.

§ 2
Protokoły z działalności poszczególnych komisji podpisują ich przewodniczący: ustępujący i nowowybrani, do dnia 26 lutego 2010 r.

§ 3
Ocena stanu majątkowego Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie nastąpi w terminie 14 dni od daty sporządzenia bilansu Izby i obejmować będzie:
1) zbilansowanie przychodów i rozchodów, w tym wykaz zobowiązań i wierzytelności, oraz zawarty w księgach inwentarza wykaz środków trwałych i wyposażenia za rok bilansowy 2009,
2) ocenę stanu majątkowego Izby.

§ 4
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 25/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 4 STYCZNIA 2010 r.

w sprawie upoważnienia
Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie
do podejmowania uchwał w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie o wydatkowanie kwot finansowych
na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich
(DzU nr 219 poz. 1708) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do podejmowania uchwał o wydatkowaniu każdorazowo kwot do wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

§ 2
Traci moc § 3 uchwały nr 1842/R-V/05 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ORL
Mieczysław Szatanek

Sekretarz ORL
Ładysław Nekanda-Trepka

Archiwum