14 marca 2010

Nowe przepisy prawne

16 grudnia 2009 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z 16 grudnia 2009 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania zasad postępowania terapeutycznego u kobiet w ciąży powikłanej infekcją grypową, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 13, poz. 60.

22 grudnia 2009 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z 22 grudnia 2009 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania standardów w neurochirurgii, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 13, poz. 64.
Do zadań zespołu należy opracowanie standardów w neurochirurgii w zakresie wskazań do operacji kręgosłupa z zastosowaniem implantów allogenicznych.

1 stycznia 2010 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z 23 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 13, poz. 68.

1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z 19 listopada 2009 r. o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 219, poz. 1707.
Ustawa uchyliła między innymi art. 44 ust. 7 i 8 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej stanowiący podstawę do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem zakładu opieki zdrowotnej w przypadku przekroczenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego na podstawie uchylonej wym. na wstępie ustawy.

1 stycznia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 222, poz. 1770.

1 stycznia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 224, poz. 1803.
Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o:
– niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
– stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
– wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

8 stycznia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub głównego inspektora sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub głównego inspektora sanitarnego, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 2 z 2010 r., poz.10.
Główny Inspektor Sanitarny może udzielić upoważnienia pracownikom Głównego Inspektoratu Sanitarnego a państwowy inspektor sanitarny pracownikom podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej do wykonywania czynności w ramach:
1. zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego,
2. zapobiegania oraz zwalczania chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska – w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi.

12 stycznia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra obrony narodowej oraz sposobu jej przetwarzania, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 222, poz. 1765.

15 stycznia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 11 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 5, poz. 29.

2 lutego 2010 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 7, poz. 50.

mec. Beata Kozyra-Łukasiak

Archiwum