24 marca 2010

Razem możemy wiecej

Maciej Jędrzejowski
przewodniczący Zespołu
ds. Wynagrodzeń Lekarzy

Na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w lutym br. został powołany Zespół ds. Wynagrodzeń Lekarzy. Jego zadaniem jest zwiększenie dotychczasowego zaangażowania samorządu lekarskiego w działania na rzecz wzrostu wynagrodzeń naszego środowiska.

Możliwości działania samorządu lekarskiego określone zostały precyzyjnie w ustawie z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. Ustawa ta nie przewiduje realnego wpływu samorządu lekarskiego na kształtowanie płac lekarzy w Polsce (w szczególności nie przewiduje prawa do organizowania strajku i negocjowania minimalnych stawek wynagrodzeń). Nie pozostawia nas jednak zupełnie bezbronnymi. Zapisy o działaniach na rzecz ochrony zawodu lekarza, występowaniu w obronie indywidualnych i zbiorowych interesów członków samorządu oraz integracji naszego środowiska sankcjonują większość koniecznych dla poprawy statusu materialnego lekarzy działań. Zaliczyć do nich można monitorowanie wysokości wynagrodzeń, współpracę ze związkami zawodowymi i stowarzyszeniami praktyk prywatnych, doradztwo w zakresie negocjowania wynagrodzeń oraz integrowanie środowiska lekarskiego w trakcie negocjacji.

Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że kluczową rolę we wzroście płac lekarzy odgrywała zawsze integracja środowiska. Dlatego też zespół do spraw wynagrodzeń powinien być w pierwszym rzędzie platformą umożliwiającą wypracowanie wzajemnego zaufania i właściwie pojętej solidarności zawodowej.

Zwracam się z apelem do przedstawicieli wszystkich środowisk w naszym zawodzie o zaangażowanie się w działalność Zespołu. Konieczna jest integracja lekarzy POZ, lekarzy specjalistów, lekarzy szpitalnych zatrudnionych zarówno na kontraktach, jak i w ramach umów o pracę. Czekamy na chętnych do pracy w Zespole!:

Archiwum