14 marca 2010

Rejestr zakładów opieki zdrowotnej

Katarzyna Paczek

Jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej, mającej za cel opiekę medyczną, jest zakład opieki zdrowotnej. Zasady funkcjonowania takiego zakładu są określone we właściwych przepisach prawnych, w szczególności w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Wskazuje ona na obowiązek wpisu każdego z powstających zakładów o tym charakterze do właściwego rejestru, prowadzonego najczęściej przez wojewodę.

Warto więc przyjrzeć się problemowi rejestracji zoz-u, gdy zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą, aby rozważyć, czy interesuje nas prowadzenie zakładu opieki zdrowotnej, czy może indywidualna lub grupowa praktyka lekarska, która kieruje się zupełnie innymi zasadami i podlega odrębnym obowiązkom rejestracji. Często zapominamy o konieczności zgłoszenia prowadzonej działalności medycznej – zakładów opieki zdrowotnej, indywidualnych lub grupowych praktyk lekarskich – do odpowiedniego rejestru, pamiętając jedynie o samym obowiązku zarejestrowania działalności gospodarczej. Sytuacja taka najczęściej wynika z braku właściwej wiedzy w tym zakresie, z ignorowania wymagań prawnych lub ich niewłaściwej interpretacji. Tymczasem warto sobie uświadomić, że zarejestrowanie działalności gospodarczej to tylko pierwszy krok w drodze legalizacji naszej firmy w formie zoz-u.

Sytuacja jest analogiczna do innych obszarów gospodarczych, np. w usługach koncesjonowanych, w których nie tylko zgłoszenie faktu prowadzenia działalności gospodarczej jest wymagane, ale dodatkowo potrzebne jest uzyskanie odpowiedniej zgody od instytucji rejestrującej uprawnienia i wydającej odpowiednie koncesje. W przypadku zakładów opieki zdrowotnej, dopiero uzyskanie niezbędnego zezwolenia, tj. decyzji o zarejestrowaniu we właściwym rejestrze wojewody, jest wystarczającym uprawnieniem do legalnego działania. Zgodnie bowiem z art. 12 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zakład taki może prowadzić działalność medyczną, tylko po uzyskaniu odpowiedniego wpisu do rejestru. Rejestr zakładów opieki zdrowotnej nie jest więc, jak często się go postrzega, wykazem zoz-ów funkcjonujących na danym terenie, ale spisem podmiotów, które uzyskały pozwolenie na legalne prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie.

Niestety, zdarzają się, także w ochronie zdrowia, próby działania nielegalnego, bez uzyskania niezbędnych wpisów i pozwoleń. Wynikają one na ogół z przeświadczenia, że zapisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej są nadrzędne lub z niewiedzy, że wymóg wpisania zoz-u do dodatkowego rejestru jest konieczny. Warto więc przypomnieć, że zgodnie z art. 15 ww. ustawy, podejmowanie i wykonywanie działalności może się wiązać dla przedsiębiorcy z dodatkowym obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, takim przykładem jest właśnie rejestr zakładów opieki zdrowotnej. Zapewne każdy miał okazję dowiedzieć się z mediów o opiece zdrowotnej realizowanej, szczególnie w stosunku do osób starszych, bez jakichkolwiek upoważnień. Podczas kontroli, prowadzonych jeszcze do niedawna przez Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego, natykaliśmy się na rodzaj hoteli, funkcjonujących bez wpisu do właściwego rejestru działalności medycznej, specjalizujących się w krótkoterminowych pobytach seniorów. Odnotowywano tam umieralność niekiedy na bardzo wysokim poziomie. Prowadzenie takich domów bez posiadania odpowiednich zezwoleń jest karalne. Artykuł 147a kodeksu wykroczeń stwierdza wprost, że podmiot, który udziela świadczeń zdrowotnych bez wymaganego prawem wpisu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Z prowadzenia rejestru zakładów opieki zdrowotnej wynika jeszcze istotna korzyść. Rejestr jest publiczny, prowadzony w wersji elektronicznej i ogólnie dostępny na stronie internetowej. Można więc sprawdzić, czy zakład, który nas interesuje, działa legalnie, jakie ma poradnie lub oddziały szpitalne, kto jest jego kierownikiem. Wszystkie te elementy są weryfikowane przez organ prowadzący rejestr i stanowią źródło cennych informacji o organizacji opieki zdrowotnej w danym województwie.

Archiwum