15 marca 2010

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 26/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 5 LUTEGO 2010 r.

w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) – uchwala się, co następuje:

Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do podejmowania uchwał i działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, w okresach pomiędzy jej posiedzeniami, w następujących sprawach:
1) reprezentowania i ochrony indywidualnych i zbiorowych interesów członków Izby;
2) udzielania pomocy w realizacji przez członków Okręgowej Izby Lekarskiej uprawnień określonych w art. 9 pkt. 3 ustawy o izbach lekarskich,
3) prowadzenia lub udziału w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów,
4) opiniowania i wnioskowania w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz w innych zawodach medycznych,
5) wyznaczania przewodniczącego i członków komisji przeprowadzających konkurs na stanowisko ordynatora oraz członków komisji na inne stanowiska w ochronie zdrowia, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią,
6) opiniowania kandydatur lekarzy i lekarzy dentystów na stanowiska lub funkcje, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią,
7) prowadzenia:
a) okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
b) rejestru lekarzy i lekarzy dentystów tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych oraz grupowych praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,
d) rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,
8) opiniowania warunków pracy i płac lekarzy i lekarzy dentystów,
9) działania na rzecz ochrony zawodu lekarza i lekarza dentysty, w tym występowania w obronie godności zawodu oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarskiego,
10) prowadzenia badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty,
11) udzielania zainteresowanym lekarzom i lekarzom dentystom informacji dotyczących ochrony zdrowia, zasad etyki lekarskiej, także o przepisach dotyczących ochrony zdrowia i warunków wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty,
12) prowadzenia instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich rodzin,
13) współdziałania z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących warunków wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty,
14) współdziałania z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw członkowskich Unii Europejskiej, na zasadach określonych w art. 6a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2008 r., nr 136, poz. 857 ze zm.),
15) współpracy z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytutami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą,
16) zarządzania majątkiem i działalnością Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na zasadach określonych odrębną uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,
17) nadzoru nad zbieraniem składek członkowskich i prowadzenia ich ewidencji,
18) wykonywania uchwał Okręgowego Zjazdu Lekarzy,
19) prowadzenia bieżących spraw Izby,
20) wykonywania zadań zleconych przez Naczelną Radę Lekarską,
21) wydawania Biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej „Puls”,
22) prowadzenia archiwum Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
23) wykonywania innych zadań niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,
24) udzielania rekomendacji kandydatom na lekarzy sądowych.

§ 2

Prezes lub wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie składa na każdym jej posiedzeniu sprawozdanie z realizacji uchwały.

§ 3

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie może zmieniać decyzje podjęte w jej imieniu przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 4

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie podpisują prezes lub wiceprezes oraz sekretarz Rady.

§ 5

Traci moc uchwała nr 1842/R-V/05 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 27/R-V/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 5 LUTEGO 2010 r.

w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w sprawach, do których stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego

Na podstawie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, w okresach pomiędzy jej posiedzeniami, do podejmowania uchwał w sprawach lekarzy i lekarzy dentystów, do których – na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2008 r. nr 136, poz. 857 ze zm. – tekst jednolity), zwanej dalej „ustawą” – stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego w następujących sprawach:
1) podejmowanych na podstawie art. 5-7 ust. 1-5, art. 8 ust. 1 oraz art. 10 ustawy:
a) przyznawania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, wpisywania na listę członków i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;
b) przyznawania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu adaptacyjnego/złożenia testu umiejętności oraz wpisywania na listę członków i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;
c) przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty oraz wpisywania na listę członków i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;
d) uznawania kwalifikacji formalnych lekarza/lekarza dentysty, przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty oraz wpisywania na listę członków i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;
e) przyznawania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty cudzoziemcowi oraz wpisywania na listę członków i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;
f) przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty lekarzowi cudzoziemcowi oraz wpisywania na listę członków i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów – na czas określony lub nieokreślony;
g) przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty lekarzowi cudzoziemcowi w celu odbycia kształcenia podyplomowego/odbycia studiów w celu uzyskania stopnia naukowego/uczestniczenia w badaniach naukowych/uczestniczenia w pracach rozwojowych oraz wpisywania na listę członków i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;
h) przyznawania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, lekarzowi cudzoziemcowi, który uzyskał obywatelstwo polskie;
i) wpisania lekarza/lekarza dentysty na listę członków i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz wydania nowego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w związku z podjęciem wykonywania zawodu/uzyskaniem uprawnienia do wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
j) wpisania lekarza/lekarza dentysty na listę członków i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem się z innej izby lekarskiej;
k) zobowiązania lekarza/lekarza dentysty do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w podjęciu wykonywania zawodu/w wykonywaniu zawodu;
l) zobowiązania lekarza/lekarza dentysty w związku ze stwierdzeniem niepodjęcia wykonywania zawodu po ukończeniu wyższej uczelni medycznej;
m) stwierdzenia odbycia przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza/lekarza dentysty po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu;
n) stwierdzenia ukończenia przeszkolenia przez lekarza/lekarza dentystę zobowiązanego do odbycia przeszkolenia po ukończeniu wyższej uczelni medycznej/po ukończeniu stażu podyplomowego i złożeniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego;
o) odmowy przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty/prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty;
p) odmowy uznania kwalifikacji formalnych do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty i przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty;
q) odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty i wpisania na listę członków i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów lekarza cudzoziemca;
r) wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”/”Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”/”Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza”/”Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”;
2) podejmowanych na podstawie art. 9 ust. 1 – w sprawie zgody na wykonywanie zawodu w zakresie teoretycznego i praktycznego nauczania zawodu lekarza lub udziału w konsylium lekarskim i wykonywaniu zabiegów, które wynikają z tego konsylium lub programu nauczania przez lekarza nie posiadającego prawa wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) podejmowanych na podstawie art. 9 ust. 2 – w sprawie wpisu lekarza/lekarza dentysty obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej do rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) podejmowanych na podstawie art. 52a ustawy w sprawie:
a) dokonania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich;
b) skreślenia z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich;
c) cofnięcia zezwolenia na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej oraz skreślenia z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich z powodu niespełnienia wymogów ustawy i właściwym rozporządzeniem ministra zdrowia;
d) dokonania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania, praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania;
e) cofnięcia zezwolenia na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej oraz skreślenia z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania;
f) dokonania wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich;
g) skreślenia z rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich;
h) dokonania wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania;
i) cofnięcia zezwolenia na wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej oraz skreślenia z rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania;
j) dokonania wpisu do rejestru grupowych praktyk lekarskich;
k) skreślenia wpisu do rejestru grupowych praktyk lekarskich;
l) odmowy wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich na podstawie opinii zespołu wizytacyjnego o niespełnieniu wymogów, o których mowa w art. 50b ust. 3 ustawy i zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 9 marca 2000 r.

§ 2

Prezes lub wiceprezes Okręgowej Rady w Warszawie składa na każdym jej posiedzeniu, sprawozdanie z realizacji uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 32/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 5 LUTEGO 2010 r.

w sprawie ustalenia terminu obrad XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. profesora Jana Nielubowicza

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwołuje się XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 2

Ustala się termin obrad XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na dzień 10 kwietnia 2010 r.

§ 3

Ustala się miejsce obrad XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie: Centrum Konferencyjne Wojska Polskiego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 33/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 5 LUTEGO 2010 r.

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komitet Organizacyjny XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, w następującym składzie:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – kol. Włodzimierz Cerański
członkowie:
1) kol. Roman Olszewski,
2) kol. Andrzej Sawoni,
3) kol. Ładysław Nekanda-Trepka,
4) kol. Julian Wróbel,
5) mec. Elżbieta Barcikowska-Szydło – koordynator Zespołu Radców Prawnych,
6) mgr Ewa Gwiazdowicz – redaktor naczelna miesięcznika „Puls”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 34/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 5 LUTEGO 2010 r.

w sprawie wyasygnowania środków finansowych na potrzeby XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przeznacza się na organizację XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie środki finansowe w wysokości do 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się dyrektorowi Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 36/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 5 LUTEGO 2010 r.

w sprawie przyjęcia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2010 r.

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujące terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na pierwsze półrocze 2010 r.: 1) 5 lutego;
2) 26 lutego; 3) 19 marca; 4) 23 kwietnia; 5) 21 maja; 6) 18 czerwca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 37/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 5 LUTEGO 2010 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i członka Prezydium na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) w zw. z § 28 ust. 2 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie stwierdza, że:

§ 1

Przewodniczącym Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, na okres kadencji 2009-2013, w głosowaniu tajnym, został wybrany kol. Ładysław Nekanda-Trepka.

§ 2

Traci moc uchwała nr 1848/R-V/05 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 38/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 5 LUTEGO 2010 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) w związku z § 28 ust. 2 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Okręgowa Rada Lekarska stwierdza, że:

§ 1

Przewodniczącym Komisji ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, na okres kadencji 2009-2013, w głosowaniu tajnym, został wybrany kol. Ryszard Stańczak.

§ 2

Traci moc uchwała 1849/R-V/05 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i członka Prezydium.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 39/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 5 LUTEGO 2010 r.

w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) w związku z § 28 ust. 2 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się kol. Rafała Paluszkiewicza na stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013.

§ 2

Traci moc uchwała 1850/R-V/05 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. Konkursów na stanowiska kierownicze w ochronie zdrowia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i członka Prezydium.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 40/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 5 LUTEGO 2010 r.

w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. Stażu Podyplomowego Lekarza i Lekarza Dentysty Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708), w związku z § 28 ust. 2 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się kol. Mirosława Klukowskiego na stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Stażu Podyplomowego Lekarza i Lekarza Dentysty Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013.

§ 2

Traci moc uchwała 1851/R-V/05 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Stażu Podyplomowego Lekarza i Lekarza Dentysty Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 41/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 5 LUTEGO 2010 r.

w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Etyki Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) w związku z § 28 ust. 2 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się kol. Jacka Kubiaka na stanowisko przewodniczącego Komisji Etyki Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 2

Traci moc uchwała nr 1855/R-V/05 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie powołania liderów poszczególnych komisji stałych i problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 42/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 5 LUTEGO 2010 r.

w sprawie powołania przewodniczącego Rady Funduszu Samopomocy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708), w związku z § 28 ust. 5 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się kol. Romana Olszewskiego na stanowisko przewodniczącego Rady Funduszu Samopomocy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013.

§ 2

Traci moc uchwała 1857/R-V/05 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie powołania przewodniczącego Rady Funduszu Samopomocy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i członka Prezydium.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 43/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 5 LUTEGO 2010 r.

w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) w związku z § 28 ust. 7 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się kol. Martę Klimkowską-Misiak na stanowisko przewodniczącej Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2010-2013.

§ 2

Traci moc uchwała 382/R-V/06 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 44/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 5 LUTEGO 2010 r.

w sprawie powołania przewodniczących komisji problemowych w celu rekomendacji Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie składu poszczególnych Komisji, określenia ich zadań oraz ustalenia regulaminów ich pracy na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708), w związku z § 28 ust. 4 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się niżej wymienionych kolegów na przewodniczących następujących komisji problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, na okres kadencji 2009-2013:
1. kol. Aleksander Kotlicki – Komisja Legislacyjna,
2. kol. Krzysztof Schreyer – Komisja Współpracy z Zagranicą,
3. kol. Dorota Mazurek – Komisja Młodego Lekarza,
4. kol. Daniela Machnicka-Bacciarelli – Komisja ds. Emerytów i Rencistów,
5. kol. Krzysztof Makuch – Komisja ds. Kultury, Sportu i Turystyki,
6. kol. Andrzej Morliński – Komisja ds. Pośrednictwa Pracy dla Lekarzy i Innych Zawodów Medycznych,
7. kol. Jarosław Rosłon – Komisja ds. Kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i Samorządami Terytorialnymi,
8. kol. Stanisław Ancyparowicz – Komisja Kształcenia Ustawicznego Lekarzy.

§ 2

Traci moc uchwała nr 1855/R-V/05 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie powołania liderów poszczególnych komisji stałych i problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 45/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 5 LUTEGO 2010 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Wynagrodzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz § 28 ust. 6 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół ds. Wynagrodzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 2

1. Powołuje się kol. Macieja Jędrzejowskiego, jako przewodniczącego Zespołu ds. Wynagrodzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
2. Powierza się kol. Maciejowi Jędrzejowskiemu przedstawienie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie kandydatów na członków zespołu oraz projektu szczegółowych zadań zespołu i regulaminu jego pracy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 46/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 5 LUTEGO 2010 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Analiz i Wizerunku Lekarza i Lekarza Dentysty Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz § 28 ust. 6 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół ds. Analiz i Wizerunku Lekarza i Lekarza Dentysty Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 2

1. Powołuje się kol. Juliana Wróbla, jako przewodniczącego Zespołu ds. Analiz i Wizerunku Lekarza i Lekarza Dentysty Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
2. Powierza się kol. Julianowi Wróblowi przedstawienie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie kandydatów na członków Zespołu oraz projektu szczegółowych zadań Zespołu i regulaminu jego pracy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ORL
Mieczysław Szatanek

Sekretarz ORL
Ładysław Nekanda-Trepka

Archiwum