16 kwietnia 2010

Składki członkowskie

Od 1 czerwca 2009 r. każdy lekarz i lekarz dentysta posiada indywidualne subkonto składkowe w Banku Pekao S. A. Indywidualny numer konta zawiera m.in. numer Pani/Pana prawa wykonywania zawodu (siedem ostatnich cyfr).

W celu ułatwienia przesyłania składki proponujemy złożyć stałe zlecenie w banku, w którym posiadają Państwo osobiste konto indywidualne.

Przypominamy, iż składka za dany miesiąc powinna wpłynąć na konto Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie do końca miesiąca, za który powstało zobowiązanie. Zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości, w przypadku nieuregulowania składki w terminie, automatycznie będą naliczane odsetki ustawowe, powiększające tym samym zobowiązanie wobec Izby Lekarskiej. W związku z tym, iż decydująca o terminowości wpłaty jest jej data zaksięgowania na Państwa indywidualnym koncie składkowym, proponujemy ustalić datę przelewu do 22 dnia każdego miesiąca.
Jeżeli do tej pory przekazywała Pani/Pan składki za pośrednictwem pracodawcy, prosimy o złożenie pisma w zakładzie pracy o niepotrącaniu składek od 1.04.2010 r.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie przypomina również o konieczności niezwłocznego zgłaszania do Działu Rejestru Lekarzy wszelkich zmian: adresu zamieszkania, miejsca pracy, stanu cywilnego oraz informacji dotyczących otrzymania decyzji przejścia na rentę lub emeryturę itp.

Numer indywidualnego konta, na które proszę przekazywać comiesięczne składki na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie otrzymają Państwo w biurze Okręgowej Izby Lekarskiej przy ul. Puławskiej 18, w pok. nr 306, telefonicznie: 22-542-83-38, 22-542-83-39 lub e-mailem, pisząc na adres: składki@warszawa.oil.org.pl

Anrzej Sawoni
Skarbnik ORL

Wysokość składki

(na podstawie uchwały Nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z 4.04.2008 r.)

Miesięczna składka członkowska wynosi:
• 40 zł dla lekarza/lekarza dentysty (bez zmian),
• 10 zł dla lekarza/lekarza dentysty emeryta, który:

1) ma już ustaloną przez Izbę Lekarską składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.
2) ukończył 65 lat w przypadku mężczyzny albo 60 lat w przypadku kobiety oraz złoży odpowiednie dokumenty do OIL:
Podanie do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej o ustalenie wysokości składki członkowskiej na kwotę 10 zł/m-c z zaznaczeniem okresu wnioskowanego,
Kopię decyzji emerytalnej,
Zeznanie roczne PIT 36 lub PIT 37 z roku poprzedzającego złożenie wniosku, w którym udokumentowane jest, iż nie został przekroczony przychód w wysokości 24.084 zł, nie wliczając do tego świadczenia emerytalnego,
• 10 zł dla lekarza stażysty, lekarza dentysty stażysty, z wyłączeniem członków OIL, którzy już posiadają pełne prawo wykonywania zawodu.

Aktualne numery kont bankowych OIL w Warszawie

22 1050 1041 1000 0005 0130 9736 – opłata za rejestrację praktyk lekarskich;
39 1240 6247 1111 0000 4979 2205 – spłata pożyczek z Funduszu Samopomocy Lekarskiej

Dział windykacji składek
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
przypomina, że na lekarzu ciąży obowiązek pisemnego zgłaszania nast. informacji:

– do Rejestru OIL – o zmianach dotyczących: miejsca zatrudnienia wraz z informacją dotyczącą potrącania składek członkowskich na OIL w Warszawie, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji, daty przejścia na emeryturę bądź rentę (kserokopia decyzji wydanej przez ZUS), terminu rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego bądź bezpłatnego, daty i miejsca rozpoczęcia pracy przez lekarza/lekarza dentystę po zakończeniu stażu podyplomowego, rejestracji w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotnej, zaprzestania pracy zarobkowej przez lekarza/lekarza dentystę emeryta bądź rencistę (oświadczenie);

– do Komisji Praktyk Lekarskich:
a) o wyrejestrowaniu praktyki indywidualnej,
b) o zawieszeniu praktyki – np. w związku z chorobą, urlopem wychowawczym, wyjazdem za granicę.

Archiwum