28 czerwca 2010

Nowe przepisy prawne

12 marca 2010 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 4 poz. 32.
Projektodawcą programu zdrowotnego może być komórka organizacyjna urzędu obsługującego Ministra Zdrowia, a także jednostka organizacyjna podległa lub nadzorowana przez Ministra Zdrowia, właściwa ze względu na zakres jej działania (komórka właściwa), specjalista, grupa specjalistów lub inny podmiot funkcjonujący w sferze danej dziedziny nauki, której dotyczy program.
Program jest opracowywany według schematu dokumentu programu zdrowotnego, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
Program, w celu przyjęcia do realizacji, jest przedkładany Ministrowi Zdrowia za pośrednictwem komórki właściwej.
Zgodę na przyjęcie do realizacji programu, finansowanego ze środków ujętych w części budżetowej, której dysponentem jest Minister Zdrowia, wyraża Minister Zdrowia po zapoznaniu się z wnioskiem właściwej komórki i opinią Kolegium Ministra Zdrowia lub kierownictwa Ministerstwa Zdrowia.
W programach, w których bierze udział kilku realizatorów, uwzględnia się możliwość wyłonienia koordynatora programu.
Minister Zdrowia może powołać radę programu zdrowotnego jako organ opiniodawczo-doradczy do spraw ewaluacji i monitorowania realizacji programu.
Realizatorem lub koordynatorem programu może być każdy podmiot spełniający kryteria wyboru realizatora lub koordynatora programu zdrowotnego, określone w programie, a w szczególności publiczny albo niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, jednostka badawczo-rozwojowa, płatnik usług medycznych, a także jednostki budżetowe podległe Ministrowi Zdrowia, realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia.
Wybór realizatora lub koordynatora programu i udostępnianie środków publicznych na realizację programów następuje na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
Po zaakceptowaniu przez Ministra Zdrowia przedstawionych przez dyrektora komórki właściwej: projektu ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu, w tym wymagań stawianych oferentom i kryteriów oceny ofert, Minister Zdrowia zamieszcza, na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę Ministra Zdrowia, ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert, w terminie określonym w odrębnych przepisach.
Rozpatrzenia ofert i wyłonienia najkorzystniejszej oferty lub ofert na realizację lub koordynację programu dokonuje komisja konkursowa.
Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego komisji przedkłada Ministrowi Zdrowia, za pośrednictwem członka kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego komórkę właściwą, wniosek o akceptację wyboru realizatora lub koordynatora programu, dokonanego jako najkorzystniejszą ofertę lub oferty wraz z proponowaną wysokością środków finansowych. Do wniosku dołącza się protokół z posiedzenia komisji wraz z pełną dokumentacją z postępowania konkursowego.
Po zaakceptowaniu przez Ministra Zdrowia wniosku o akceptację wyboru realizatora lub koordynatora programu dokonanego jako najkorzystniejsza oferta lub oferty, komisja zamieszcza ogłoszenie o wynikach konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra zdrowia, podając nazwę realizatorów lub koordynatora programu oraz przyznaną kwotę środków publicznych.
Programy przyjęte i wdrożone do realizacji przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia realizowane są na podstawie zgody wyrażonej przed tym dniem przez Ministra Zdrowia lub Kolegium Ministra Zdrowia lub kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z zasadami określonymi w tych programach.

12 marca 2010 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 4 poz. 33.

2 kwietnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 53 poz. 319.
Koszty czynności związanych z pobieraniem komórek lub tkanek ze zwłok ludzkich oraz ich przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją w okresie do 31 grudnia 2010 r. określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Koszty czynności związanych z pobieraniem komórek, tkanek i narządów od dawcy, u którego stwierdzono śmierć mózgu lub zgon wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia, czynności związanych z pobieraniem szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej oraz ich przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją w okresie do 31 grudnia 2010 r. określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach których następuje zwrot wymienionych kosztów zakładom opieki zdrowotnej, zawarte na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych na rok 2010 przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

13 kwietnia 2010 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim nr 21 poz. 205 obwieszczenie Ministra Zdrowia z 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

21 kwietnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 marca 2010 r. w sprawie ośrodków dawców szpiku, opublikowane w DzU nr 54 poz. 330.
Rozporządzenie określa:
– sposób organizacji ośrodka dawców szpiku,
– sposób pozyskiwania i badania potencjalnych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
– tryb badania antygenów zgodności tkankowej lub zlecania tego badania właściwym podmiotom,
– sposób postępowania z dokumentacją potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych,
– tryb udostępniania szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
– warunki transportu próbek do badań potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych,
– sposób i warunki organizowania opieki nad dawcami szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
– tryb przekazywania danych o potencjalnych dawcach szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej do centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej,
– standardowe procedury operacyjne obowiązujące w ośrodku dawców szpiku.

21 kwietnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 marca 2010 r. w sprawie sposobu działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposobu kwalifikacji potencjalnego biorcy, opublikowane w DzU nr 54 poz. 331.
Ośrodek kwalifikujący przyjmuje zgłoszenia potencjalnego biorcy do przeszczepienia w celu oceny jego stanu zdrowia dokonywanej na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej.
W ramach kwalifikacji zespół lekarski odpowiedzialny za kwalifikację potencjalnych biorców do przeszczepienia dokonuje przeglądu otrzymanej w ramach zgłoszenia dokumentacji medycznej potencjalnego biorcy i oceny, o której mowa wyżej.
W przypadku gdy ocena potencjalnego biorcy zakwalifikowanego wstępnie przez zakład opieki zdrowotnej inny niż zakłady opieki zdrowotnej, w których działają ośrodki kwalifikujące lub stacje dializ, wymaga uzupełnienia, to zespół, w ramach jej weryfikacji, zleca przeprowadzenie: uzupełniających badań specjalistycznych, w tym konsultacji lekarskich lub specjalistycznych badań laboratoryjnych.
Dokumentację medyczną zakład opieki zdrowotnej inny niż zakłady opieki zdrowotnej, w których działają ośrodki kwalifikujące lub stacje dializ, przekazuje do ośrodka kwalifikującego przesyłką poleconą albo drogą elektroniczną.
Po przeprowadzonej kwalifikacji ośrodek kwalifikujący zawiadamia zakład opieki zdrowotnej lub stację dializ, które zgłosiły potencjalnego biorcę, o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu potencjalnego biorcy do przeszczepienia.
Zgromadzone dane o kwalifikowanych potencjalnych biorcach ośrodek kwalifikujący umieszcza w aktualizowanej na bieżąco bazie danych.
Zespół dokonuje kwalifikacji potencjalnego biorcy do zabiegu przeszczepienia z określeniem pilności przeszczepienia jako:
– zwykła – według kolejności zgłoszenia na krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie,
– pilna – z pominięciem kolejności zgłoszenia na listę, jeżeli lekarz leczący stwierdzi, że potencjalny biorca jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
Określenie pilności przeszczepienia wymaga uzasadnienia.
Zmiana określenia pilności przeszczepienia może nastąpić w każdym czasie na wniosek lekarza leczącego potencjalnego biorcę. Wniosek taki wymaga uzasadnienia, szczególnie w przypadku gdy zostanie stwierdzone, że potencjalny biorca jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
Zespół, ustalając pilność przeszczepienia u potencjalnego biorcy, uwzględnia następujące kryteria:
– wykluczenie albo dopuszczenie niezgodności immunologicznej między potencjalnym dawcą i potencjalnym biorcą,
– warunki doboru anatomicznego potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy,
– dopuszczalny wiek potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy,
– przewidywane efekty przeszczepienia,
– czas oczekiwania na przeszczepienie,
– aktualny stan zdrowia potencjalnego biorcy.

21 kwietnia 2010 r. weszło w życie zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biura Rzecznika Praw Pacjenta, opublikowane w Monitorze Polskim nr 25 poz. 238.

22 kwietnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 marca 2010 r. w sprawie wykazu stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary ze wskazaniem obszaru, opublikowane w DzU nr 55 poz. 336.

23 kwietnia 2010 r. weszła w życie ustawa z 5 marca 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, opublikowana w DzU nr 57 poz. 359.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 8 oraz art. 16 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (DzU nr 108 poz. 908) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (DzU nr 213 poz. 1779 ze zm.), zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie znowelizowanej ustawy, nie dłużej jednak niż do 23 kwietnia 2012 r.
Zachowane w mocy przepisy wykonawcze dot. specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów mogą być zmienione przez Ministra Zdrowia, w drodze rozporządzenia, w następujących granicach:
1) wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych,
2) ramowe programy specjalizacji,
3) warunki, jakim powinny odpowiadać jednostki organizacyjne prowadzące szkolenie specjalizacyjne,
4) sposób, czas i szczegółowy tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego,
5) sposób i tryb składania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego,
6) sposób powoływania i odwoływania przewodniczącego, członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej oraz wysokość ich wynagrodzenia,
7) warunki i tryb uznawania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą,
8) warunki i tryb uznawania programu szkolenia odbytego w kraju lub za granicą za równoważny w całości albo w części ze zrealizowaniem obowiązującego programu szkolenia w danej specjalizacji,
9) szczegółowy tryb finansowania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury z uwzględnieniem konieczności prawidłowego przebiegu szkolenia specjalizacyjnego i składania państwowego egzaminu specjalizacyjnego oraz kosztów związanych z przeprowadzeniem egzaminu.

W ustawie z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164 poz. 1365 ze zm.) – w art. 200 uchyla się ust. 4, który stanowi, że doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie mogą podejmować pracę zarobkową wyłącznie w niepełnym wymiarze czasu pracy.

5 maja 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców, opublikowane w DzU nr 64 poz. 403.
Rozporządzenie określa:
– ramowe programy szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców, w zakresie:
a) pobierania, przechowywania i przeszczepiania narządów oraz szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej,
b) pobierania, gromadzenia, testowania, przetwarzania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji komórek i tkanek oraz pozyskiwania szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej,
– sposób dokumentowania przebiegu szkoleń, wzór zaświadczenia o odbytym szkoleniu,
– szczegółowe wymagania wobec jednostek, w których odbywają się szkolenia.
Ramowe programy szkoleń, o których mowa w pkt 1, dotyczące szkoleń prowadzonych w formie szkoleń wstępnych, ustawicznych i uaktualniających:
– dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania narządów oraz szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
– w zakresie pobierania, gromadzenia, testowania, przetwarzania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji komórek i tkanek oraz pozyskiwania szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Zakres tematyczny określony w programach szkoleń realizuje się metodą wykładów, internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem lub zajęć praktycznych w ZOZ-ach, bankach tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriach diagnostycznych wykonujących zadania, o których mowa w pkt 1.
Wzór zaświadczenia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

8 maja 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości, opublikowane w DzU nr 67 poz. 432.

Autorka jest radcą prawnym Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Archiwum