8 czerwca 2010

Wznowione obrady

XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie, zaplanowany na 10 kwietnia 2010 r.,
ze względu na katastrofę pod Smoleńskiem
został w tym dniu zawieszony.
Jego obrady wznowiono 15 maja br.

W pierwszym terminie wybrano przewodniczącego Zjazdu oraz komisje: Mandatową i Regulaminową. Przewodniczącym Zjazdu został Krzysztof Makuch.
15 maja obrady rozpoczęły się od dopełnienia formalności. Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków, przyjęto regulamin Zjazdu. Po stwierdzeniu przez Komisję Mandatową kworum, rozpoczęto obrady, jednak frekwencja była niska.
Chwilą ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.
Na wstępie prezes ORL Mieczysław Szatanek zwrócił uwagę na fakt, iż nie wszyscy delegaci mają poczucie obowiązku. Zgadzają się zostać delegatami, ale na tym kończy się ich aktywność w samorządzie. To brak szacunku wobec kolegów i Izby Lekarskiej. Może lepiej byłoby, gdyby złożyli mandaty. Ta gorzka uwaga – dodał prezes – jest skierowana do nieobecnych.
Na początku stycznia br. miała miejsce przeprowadzka biur Izby do nowej siedziby przy ul. Puławskiej 18. Koszty obsługi są tu niższe niż były przy ul. Grójeckiej i wynoszą ok. 22 tys. zł miesięcznie (wspomniał o tym również Andrzej Sawoni, skarbnik Izby, w swoim sprawozdaniu finansowym).
Część administracyjna budynku jest już gotowa, część hotelowa i klub lekarza – na ukończeniu.
Izba dobrze zaplanowała wydatki, zachowała płynność finansową, nie ograniczając swej działalności. Budżet zmniejszono jedynie Komisji Sportu. Wniosek naszej Izby o dotacje unijne na kształcenie „E-learning w służbie lekarzy” został rozpatrzony pozytywnie. Przyznane zostały środki w wysokości 3,3 mln zł. Mamy nadzieję, że wkrótce lekarze, członkowie naszej Izby, będą mogli nieodpłatnie korzystać z kursów e-learningowych w ramach kształcenia ustawicznego.
Istnieją dwa problemy, którymi Izba postanowiła się zająć: przygotowanie pod względem prawnym lekarzy narażonych na ataki ze strony pacjentów i mediów oraz tych, zwalnianych z pracy.
Powstające biuro obrony praw lekarzy opracuje spis najczęściej występujących problemów prawnych, z jakimi mają do czynienia lekarze, a następnie Izba nawiąże współpracę z prawnikami, którzy pomogą w ich rozwiązywaniu. Powołana została Komisja Interwencyjna oraz zatrudniono dziennikarza, który będzie z nią współpracował.
Do Izby wpływają skargi lekarzy dotyczące niezgodnych z prawem zwolnień z pracy. Dzieje się tak często w sytuacjach przekształcania szpitali – przykładem jest zwolnienie ordynatora, który miał podpisaną umowę do 2013 r. Biuro Prawne przygotuje więc też informację dla ordynatorów, będzie to kompendium wiedzy na temat ich praw. Trwają równocześnie prace nad przygotowaniem systemu ubezpieczeń dla lekarzy. W poprzedniej kadencji została nawiązana współpraca z firmą Inter Polska S.A., która specjalizuje się w ubezpieczeniach w ochronie zdrowia.
Prezes Mieczysław Szatanek zakończył swoje wystąpienie apelem o większe zaangażowanie w działalność samorządową ze strony członków. Prosił również delegatów o współpracę w tej sprawie.
Informacje o działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego w pierwszym kwartale br. przedstawili: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Zbigniew Czernicki i przewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego Elżbieta Rusiecka-Kuczałek.
Andrzej Sawoni, skarbnik ORL, przedstawił sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu OIL za 2009 r.
Po dyskusji nad uwagami do sprawozdania dr. Marka Czarkowskiego, przewodniczącego Komisji Bioetyki, który zakwestionował bilans finansowy swojej komisji przedstawiony przez skarbnika, sprawozdanie zostało jednak zatwierdzone. Następnie Zjazd przyjął preliminarz budżetowy na 2010 r.
W programie obrad znalazły się 2 uchwały, które dostosowały dotychczasowe regulacje do nowej ustawy o izbach lekarskich: Regulamin organizacji i tryb działania Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Regulamin organizacji i tryb działania Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Zostały one przegłosowane. Ponadto przyjęto uchwałę w sprawie wykazu funkcji w OIL w Warszawie, których pełnienie może być wynagradzane oraz zmieniono uchwałę w sprawie przyznania diet samorządowych członkom organów OIL w Warszawie.
W drugiej części Zjazdu uczestniczyli goście, w tym: Maciej Hamankiewicz, prezes NRL; Anna Lella, wiceprezes NRL; Sławomir Nazarewski, prorektor WUM; Czesław Czechyra, poseł PO; Waldemar Roszkiewicz, wicemarszałek samorządu mazowieckiego; Andrzej Trzaskowski – Towarzystwo Lekarskie Warszawskie.
Prezes M. Hamankiewicz podkreślił, że warszawska izba zrzesza nie tylko najwięcej, ale i najlepszych lekarzy. Naczelna Izba w dużej mierze funkcjonuje dzięki aktywności środowiska warszawskiego.
Prorektor S. Nazarewski w swoim wystąpieniu wspomniał, iż Warszawski Uniwersytet Medyczny liczy na bliską współpracę także w nowej kadencji. – Kontakty obu instytucji powinny dotyczyć m.in. kształtowania właściwego wizerunku lekarza, bo zaufanie do przedstawicieli tego zawodu jest jednym z filarów naszej profesji.
Z kolei wicemarszałek W. Roszkiewicz zaakcentował wolę, aby współpraca obu samorządów dotyczyła rozwiązywania problemów wynagrodzeń lekarzy.
Krzysztof Makuch w imieniu Komisji Kultury, Sportu i Turystyki wręczył dyplomy uznania wybitnym lekarzom zajmującym się twórczością artystyczną: Jerzemu Kamińskiemu – poecie i prozaikowi oraz Stefanowi Jaworskiemu – artyście plastykowi. Poza tym dyplom uznania otrzymał Zdzisław Łączkowski, poeta opiekujący się lekarzami – literatami. Wyróżnienia otrzymała też liczna grupa najlepszych w ubiegłym roku lekarzy – sportowców: drużyna koszykarzy (w imieniu drużyny dyplom odebrał Gajusz Gontarczyk), Bożenna Kędzierska (tenis), prof. Ewa Skopińska (brydż), Konrad Bońda (oszczep), Małgorzata Sawa (pływanie), Wojciech Błoński (badminton), Teresa Zasacka (narciarstwo), Joanna, Tomasz, Kasia, Maria – Danglowie (najbardziej usportowiona rodzina lekarska).
ORL w Warszawie wyróżniła Medalem im. Jerzego Moskwy 10 lekarzy: Stefana Borzyma, Janusza Garlickiego, Bohdana Iwaszkiewicza, Zbigniewa Jarząbka, Marię Jasińską, Edwarda Mroczewskiego, Andrzeja Sawoniego, Kazimierza Skubika, Andrzeja Wędzińskiego, Ewę Ziemkiewicz-Komorowską oraz mecenasa Pawła Jannasza. Medale wręczyli Mieczysław Szatanek i Andrzej Włodarczyk – poprzedni prezes Okręgowej Rady Lekarskiej.
Obok dyskusji programowej, która dotyczyła wynagrodzeń lekarzy oraz wizerunku lekarza i Izby (szersze omówienie tych zagadnień na kolejnych stronach), w trakcie obrad poruszono wiele istotnych problemów. Jednym z tematów był brak standardów usług lekarskich. Tylko anestezjolodzy mogą pochwalić się sukcesem w tej dziedzinie. Doprowadzili bowiem do wydania przez ministra zdrowia rozporządzenia o warunkach wykonywania pracy i wyposażenia sal zabiegowych.
Innym problemem są zalety i wady pracy w systemie opt-aut. Prawo do wyrażenia zgody na dodatkową pracę jest na ogół uważane za dobre rozwiązanie. Ale byli też dyskutanci, którzy uznali ten system za uciążliwy.
Kolejną omawianą kwestią były przepisy określające maksymalną liczbę pacjentów, którymi może opiekować się lekarz podczas dyżuru w szpitalu. Jedna z delegatek podała przykład ze szpitala psychiatrycznego, w którym lekarz ma pod opieką ok. 800 pacjentów dziennie. Czy powinien się godzić na takie warunki? Mecenas Elżbieta Barcikowska-Szydło stwierdziła, że problem liczby pacjentów regulują zwykle przepisy wewnętrzne szpitala, opracowywane przy udziale samorządu i związków zawodowych. Teresa Korta proponowała, aby w przypadkach tak absurdalnych warunków, zwracać się o pomoc do towarzystw medycznych, w przytoczonym wyżej przykładzie do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Należy zawsze wymagać przedstawienia zakresu obowiązków.
Tradycyjnie podczas Zjazdu odbyła się wystawa malarstwa. Tym razem swoje obrazy prezentował dr Stefan Jaworski.

Małgorzata Skarbek

Prorektor ds. Klinicznych WUM dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski:

[…] Warszawski Uniwersytet Medyczny od lat aktywnie współpracuje z samorządem lekarskim. W szeregach największej Izby w kraju – a więc tej Izby – środowisko akademickie było i jest silnie reprezentowane.
Historię warszawskiego samorządu lekarskiego tworzyło i tworzy wielu profesorów naszego Uniwersytetu. Okręgowa Izba Lekarska od 8 lat nosi imię profesora Jana Nielubowicza. Postaci, której nie trzeba przybliżać – współtwórcy polskiej transplantologii, rektora Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1981-1986, w której pracował i nauczał przez ponad 40 lat. Był honorowym prezesem NRL, przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego w I i II kadencji samorządu.
Nasz uniwersytet bardzo ceni sobie współpracę z samorządem lekarskim. Wiemy, jak ważną rolę odgrywają izby lekarskie, działając w interesie naszego środowiska i na rzecz naszej profesji. Są naszym głosem w debacie publicznej.
Chcemy, aby także w tej kadencji, rozpoczętej kilka miesięcy temu, współpraca między samorządem lekarskim a uczelniami medycznymi była ścisła, abyśmy wspólnie, jeszcze skuteczniej działali na rzecz naszego środowiska.
[…] Obraz, jaki w społeczeństwie ma środowisko lekarskie i nasz samorząd, w realny sposób wpływa na skuteczność podejmowanych przez nas działań. Pozytywny wizerunek lekarza w opinii publicznej jest w interesie zarówno pacjentów, jak i nas samych. Pacjenci chcą nam ufać, uważać nas za autorytety. Doskonale wiemy, że współpraca oparta na takiej relacji jest łatwiejsza i przynosi lepsze rezultaty, pacjenci chętniej wykonują też zalecane im leczenie.
[…] Wizerunek jest jednym z filarów naszej profesji. Obraz, jaki mamy wśród pacjentów, wpływa na skuteczność leczenia, decyduje tak naprawdę o sensie wykonywania naszego zawodu, a w szerszym ujęciu wpływa na kondycję polskiej medycyny. I czy zgadzamy się z tym czy też nie – jak pokazywani są lekarze w mediach, co sądzi o nas opinia publiczna – ma to wpływ na naszą codzienną pracę i na jej efekty. […]

Fragmenty wystąpienia

Archiwum