12 sierpnia 2010

Nowe przepisy prawne

20 kwietnia 2010 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 6 poz. 38.

10 maja 2010 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim nr 34 poz. 484 obwieszczenie Ministra Zdrowia z 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka.

13 maja 2010 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim nr 36 poz. 512 oświadczenie rządowe z 31 marca 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej umową między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Ochrony Zdrowia Ukrainy w dziedzinie ochrony zdrowia, podpisaną w Warszawie 14 marca 2008 r.

20 maja 2010 r. weszła w życie ustawa z 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 75 poz. 473.
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchylony został pkt. 1, co oznacza, że wyłączeni z opodatkowania 19 proc. podatkiem liniowym będą tylko podatnicy, którzy uzyskują w roku podatkowym przychody za świadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które w roku podatkowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Natomiast prawa tego nie utracą osoby, które wykonywały wymienione czynności w roku poprzedzającym rok podatkowy. 19 proc. podatek liniowy jest bardziej korzystny w przypadku dochodu przekraczającego kwotę 85528 zł.

20 maja 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu i kryteriów występowania chorób, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 75 poz. 484.

20 maja 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium ludzkich komórek, tkanek i narządów, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 75 poz. 485.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz sposób monitorowania stanu wywożonych i przywożonych ludzkich komórek, tkanek i narządów w drodze między dawcą a biorcą.
Wniosek o wydanie zgody na wywóz ludzkich komórek, tkanek i narządów z terytorium RP i przywóz tych komórek, tkanek i narządów na to terytorium przesyła się środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

20 maja 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 kwietnia 2010 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek, tkanek i narządów, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 75 poz. 486.
Rozporządzenie określa:
– sposób tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy komórek, tkanek lub narządów oraz sposób oznaczania komórek, tkanek lub narządów za pomocą tego oznakowania,
– szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek, narządów, wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z komórkami, tkankami lub narządami.
Zakłady opieki zdrowotnej uczestniczące: w pobieraniu komórek, tkanek i narządów od żywych dawców, w pobieraniu narządów w celu przeszczepienia ze zwłok ludzkich, w przeszczepianiu oraz medyczne laboratoria diagnostyczne, posiadające pozwolenie Ministra Zdrowia do wykonywania tych czynności, dostosują swoją działalność do wymogów określonych w rozporządzeniu w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

20 maja 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 75 poz. 487.

22 maja 2010 r. weszła w życie ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 81 poz. 531.
Ustawa wprowadziła zmianę w art. 16 ust. 1i ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU nr 136 z 2008 r. poz. 857 ze zm.), który otrzymuje brzmienie
Lekarz cudzoziemiec zamierzający wykonywać lub wykonujący zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego, posiadający wizę lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, po uzyskaniu zgody Ministra Zdrowia może odbywać specjalizację na zasadach określonych w przepisach: o odbywaniu studiów i uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby niebędące obywatelami polskimi; o zasadach odpłatności za te studia i szkolenia.

2 czerwca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 84 poz. 546.

2 czerwca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 kwietnia 2010 r. w sprawie badania czytelności ulotki, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 84 poz. 551.

2 czerwca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 84 poz. 552.

5 czerwca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 87 poz. 564.

7 czerwca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 maja 2010 r. w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 98 poz. 635.

9 czerwca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 7 maja 2010 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 88 poz. 577.

9 czerwca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 100 poz. 645.

9 czerwca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 100 poz. 646.

15 czerwca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 maja 2010 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 94 poz. 611.

15 czerwca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 94 poz. 610.

17 czerwca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 107 poz. 683.
Wykaz specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań państwowej inspekcji sanitarnej: analityka medyczna • bromatologia • chirurgia ogólna • choroby chirurgiczne • choroby wewnętrzne • choroby zakaźne • cytomorfologia medyczna • dermatologia i wenerologia • endokrynologia • epidemiologia • genetyka kliniczna • higiena • higiena i epidemiologia • higiena i epidemiologia wojskowa • higiena komunalna • higiena ogólna • higiena ogólna i epidemiologia • higiena pracy • higiena szkolna • higiena środowiskowa • higiena wojskowa • higiena żywności i żywienia • laboratoryjna diagnostyka medyczna • laboratoryjna diagnostyka sądowa • laboratoryjna epidemiologia medyczna • laboratoryjna genetyka medyczna • laboratoryjna hematologia medyczna • laboratoryjna immunologia medyczna • laboratoryjna parazytologia medyczna • laboratoryjna toksykologia medyczna • medycyna kolejowa • medycyna lotnicza • medycyna morska i tropikalna • medycyna nuklearna • medycyna ogólna • medycyna pracy • medycyna przemysłowa • medycyna ratunkowa • medycyna rodzinna • medycyna sądowa • medycyna społeczna • medycyna sportowa • medycyna szkolna • medycyna transportu • mikrobiologia • mikrobiologia i serologia • mikrobiologia lekarska • mikrobiologia medyczna • mikrobiologia sanitarna • organizacja ochrony zdrowia • organizacja ochrony wojsk • oświata zdrowotna • parazytologia lekarska • pediatria • położnictwo i ginekologia • pielęgniarstwo epidemiologiczne • promocja zdrowia • psychiatria • radiologia i diagnostyka obrazowa • radiologia i pomiary promieniowania • toksykologia • toksykologia żywności • wojskowa medycyna morska • zdrowie publiczne • zdrowie środowiskowe.

18 czerwca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 13 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z 13 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 84 poz. 545.

24 czerwca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 100 poz. 643.

25 czerwca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 113 poz. 758.

28 czerwca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 czerwca 2010 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 110 poz. 736.

30 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 115 poz. 774.

8 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 110 poz. 735.

16 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa z 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 105 poz. 655.

3 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 108 poz. 706.
Rozporządzenie określa kwalifikacje wymagane od członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych powołanego przez kierownika szpitala lub zespołu zakładów opieki zdrowotnej, w skład którego wchodzi szpital.
Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:
– urlop szkoleniowy,
– zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.
Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:
6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternicznych,
6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.
Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Archiwum