26 sierpnia 2010

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 92/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2010 r.

w sprawie podpisania umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu nr POKL.08.01.01-14/99/09 o nazwie „E-learning w służbie lekarzom”

Działając na podstawie art. 25 pkt 4 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na program szkoleń e-learningowych dla lekarzy i lekarzy dentystów – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, projekt nr POKL.08.01.01-14/99/09 o nazwie „E-learning w służbie lekarzom”, w głosowaniu tajnym uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na podpisanie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu nr POKL.08.01.01-14/99/09 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „E-learning w służbie lekarzom”.

§ 2

Upoważnia się prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – kol. Mieczysława Szatanka i skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – kol. Andrzeja Sawoniego do podpisania w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie umowy, o której mowa w § 1, oraz zobowiązań finansowych wynikających z treści tej umowy, w tym deklaracji wekslowej i weksla.

Uzasadnienie
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie uchwałą nr 1576/P-V/09 z 22 lipca 2009 r. pozytywnie zaopiniowało przedstawiony przez kol. Ryszarda Majkowskiego – wiceprzewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie kadencji 2005-2009, projekt wniosku o pozyskanie funduszy unijnych na kształcenie ustawiczne lekarzy i lekarzy dentystów – członków OIL w Warszawie (wniosek o dofinansowanie projektu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczącego pozyskiwania środków finansowych na kształcenie ustawiczne lekarzy i lekarzy dentystów – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, w systemie e-learning, w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.).
Po akceptacji Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, ww. projekt – decyzją przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej kol. Andrzeja Włodarczyka i skarbnika ORL kol. Wojciecha Borkowskiego – został złożony do rozpatrzenia przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. 4 maja 2010 r. zastępca kierownika Wydziału Oceny Merytorycznej Wniosków POKL poinformował Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dofinansowania w wysokości 3 500 000 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego pozyskiwania środków finansowych na kształcenie ustawiczne lekarzy i lekarzy dentystów – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, w systemie e-learning, celem realizacji szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, określonych w projekcie (okres realizacji 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2013 r.).
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, na wniosek kol. Ryszarda Majkowskiego, wyraziła zgodę na realizację projektu nr POKL.08.01.01-14/99/09 o nazwie „E-learning w służbie lekarzom”, którego celem jest wykorzystanie wygodnego i taniego dla uczących się zdalnego systemu szkolenia zawodowego opartego na metodzie e-learning przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie i podjęła uchwałę, jak na wstępie.

Prezes ORL Mieczysław Szatanek, sekretarz ORL Ładysław Nekanda-Trepka

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie powołała:

kol. Ryszarda Majkowskiego – członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na stanowisko pełnomocnika do kontaktów roboczych i koordynacji projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych i na stanowisko koordynatora ds. kursów projektu (rekomednacja Prezydium ORL z 9 czerwca 2010 r.), kol. Mariolę Romańską – członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – na stanowisko zastępcy koordynatora ds. kursów (rekomendnacja Prezydium ORL z 9 czerwca 2010 r.), panią Annę Chomę – członka Komitetu Monitorującego ZPORR w Województwie Mazowieckim, obecnie pełniącą funkcję sekretarza gminy Wieliszew, posiadającą odpowiednie uprawnienia i certyfikaty m.in. w zakresie wdrażania projektów współfinansowanych w ramach POKL 2007-2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – na stanowisko kierownika projektu (rekomednacja Prezydium ORL z 9 czerwca 2010 r., ze wskazania kol. Ryszarda Majkowskiego), pana Włodzimierza Ośko – obecnie pełniącego funkcję konsultanta w firmie doradczej, posiadającego odpowiednie uprawnienia i certyfikaty dotyczące korzystania z funduszy unijnych – na stanowisko zastępcy kierownika projektu (rekomednacja Prezydium ORL z 9 czerwca 2010 r., ze wskazania pani Anny Chomy i poparcia kol. Ryszarda Majkowskiego), panią Ewę Gwiazdowicz – redaktora naczelnego miesięcznika „Puls”, wydawanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie – na stanowisko koordynatora ds. promocji projektu (rekomednacja Prezydium ORL z 9 czerwca 2010 r.), kol. Andrzeja Włodarczyka – członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – na stanowisko zastępcy koordynatora ds. promocji projektu (rekomednacja Prezydium ORL z 9 czerwca 2010 r.), panią Krystynę Kołacz – pracownika działu księgowości Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, na stanowisko specjalisty do spraw rozliczeń projektu, panią Helenę Jemioł, główną księgową OIL w Warszawie – na stanowisko księgowej projektu.

Uchwały nr: 93/R-VI/10, 94/R-VI/10, 95/R-VI/10, 96/R-VI/10, 97/R-VI/10, 98/R-VI/10, 103/R-VI/10, 104/R-VI/10, 105/ R-VI/10 ORL w Warszawie z 9 i 18 czerwca 2010 r.

E-learning w służbie lekarzy

W świetle najnowszych opracowań dotyczących trendów w globalnej edukacji, na ośrodki kształcenia ustawicznego wywierana jest coraz silniejsza presja kształcenia poprzez media. Projekt ten stanowi zatem odpowiedź na meta-trendy w światowej edukacji. Zmiana tradycyjnego sposobu przekazywania wiedzy pozwala podnieść jakość kształcenia, ponieważ wiedza zawarta w e-kursach może być łatwo poddana ocenie i kontroli. Zróżnicowane formy przekazu dzięki nowym technologiom pozwalają dostosować go do indywidualnego stylu uczenia się oraz promują nowe. Przyczynia się to również do wzrostu motywacji wewnętrznej, a przez to skłania do samodzielnego poszukiwania i pogłębiania wiedzy.
Projekt „E-learning w służbie lekarzy” będzie realizowany od stycznia 2011 r. przez kolejne 36 m-cy. W tym czasie każdy członek OIL w Warszawie będzie mógł nieodpłatnie wziąć udział w 60 internetowych programach edukacyjnych.
Punkty edukacyjne będą przyznawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (DzU nr 231, poz. 23/26 z 6.10.2004 r., z późn. zmianami: DzU nr 142 poz. 11/26 z 21.07.2005 r. oraz DzU nr 235, poz. 16/16 z 17.12.2008 r.).

mr

Stanowisko Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z 23 czerwca 2010 r.

w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 maja 2010 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonanych przez izby lekarskie

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wyraża stanowczy protest wobec utrzymywanej od kilkunastu lat przez Ministerstwo Zdrowia praktyki refundowania okręgowym izbom lekarskim zaledwie części kosztów wykonywanych przez izby zadań administracyjnych, określonych w drodze przepisu ustawowego (przepis art. 4, ust. 2, pkt: 1, 3, 9, 12; art. 28 i art. 29; art. 5, ust. 3-6 i 11; art. 30-31 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, DzU nr 214, poz. 1708).
W Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie kwoty refundacji tych kosztów w 2008 r. pokrywały 39,98%, a w 2009 r. 39,18% rzeczywiście poniesionych kosztów.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 maja 2010 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonanych przez izby lekarskie (DzU nr 94, poz. 611) sankcjonuje ten stan bez istotnych zmian. Przepis natomiast § 3 ust. 3 tego rozporządzenia wyklucza wprost obowiązek refundacji rzeczywistych kosztów, jeśli przekraczają one kwotę przeznaczoną na ten cel, będącą w dyspozycji Ministra Zdrowia (przekroczenia są regułą!).
Przepisy rozporządzenia regulującego kwestie ustalania kwot refundacji naruszają w sposób rażący przepis ustawowy – art. 115 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich. Przepis ten stanowi bowiem, iż minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania kosztów i tryb przekazywania izbom lekarskim środków finansowych, o których mowa w ust. 1, kierując się ponoszonymi przez izby lekarskie kosztami oraz potrzebą sprawnego wykonywania zadań przekazanych izbom lekarskim. Dotychczasowa praktyka stosowana przez Ministerstwo Zdrowia sprowadza się zaś do tego, że ponad połowę tych kosztów izby lekarskie zmuszone są pokrywać z funduszów własnych, pochodzących z indywidualnych składek wnoszonych przez swych członków. Fundusze te zaś, (pochodzące ze środków społecznych) powinny być źródłem finansowania wyłącznie działalności statutowej izb lekarskich i ich organów.

Kierując swój protest do Naczelnej Rady Lekarskiej Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie domaga się podjęcia przez Naczelną Radę Lekarską zdecydowanych działań dla przerwania tych niedopuszczalnych praktyk. Celem działań powinno być dążenie do nowelizacji przepisów rozporządzenia, tak aby zapewniona została refundacja izbom lekarskim rzeczywistych kosztów poniesionych na wypełnianych zadań przekazanych im przez administrację państwową.
Prezydium ORL w Warszawie przypomina jednocześnie, iż w Naczelnej Radzie Lekarskiej opracowano swego czasu sposób ustalania kosztów, które są przedmiotem sporu (uchwała NRL nr 21/07/V z 26 października 2007 r. w sprawie ustalenia kosztów czynności przejętych od organów administracji państwowej). Ustalenie zasad obliczania kosztów czynności przejętych od organów administracji państwowej przez izby lekarskie, określonych w ww. uchwale, powinno być podstawowym elementem stanowiska samorządu lekarskiego w wystąpieniu do Ministra Zdrowia.

Archiwum