9 października 2010

Nowe przepisy prawne

mec. Beata Kozyra-Łukasiak

2 lipca 2010 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z 11 czerwca 2010 r. w sprawie Banku Tkanek Oka, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 8, poz. 46.

2 lipca 2010 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2010 r. w sprawie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 8, poz. 48.

2 lipca 2010 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2010 r. w sprawie Krajowego Centrum do Spraw AIDS, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 8, poz. 49.

2 lipca 2010 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z 16 czerwca 2010 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 8, poz. 50.

2 lipca 2010 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z 16 czerwca 2010 r. w sprawie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemiologicznych, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 8, poz. 51.

6 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 czerwca 2010 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 120, poz. 808.

Zmianie uległ wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10.

10 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 123, poz. 839.
Wprowadzono przepis ustalający, że jeżeli zwłoki nie zostaną odebrane przez osoby najbliższe, informuje się właściwego starostę o możliwości przekazania zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. Przekazanie zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych następuje po otrzymaniu decyzji starosty oraz zgody na pochowanie i aktu zgonu. Koszty transportu zwłok ponosi uczelnia.

16 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 128, poz. 864.

17 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 118, poz. 803.

20 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 130, poz. 884.
Dane dotyczące ukaranego lekarza NRL wprowadza do rejestru niezwłocznie po otrzymaniu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego o ukaraniu, pod kolejnym numerem, zgodnym z numerem wpływu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego o ukaraniu.
Prawomocne orzeczenia sądu lekarskiego przewodniczący tego sądu doręcza:
– prezesowi właściwej okręgowej rady lekarskiej w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia – orzeczenie to może nie zawierać uzasadnienia;
– podmiotom uprawnionym do wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie po jego sporządzeniu.
Wykonanie kary nałożonej prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego obejmuje, w każdym przypadku, dołączenie odpisu prawomocnego orzeczenia do akt osobowych lekarza oraz umieszczenie wzmianki o ukaraniu w okręgowym rejestrze lekarzy ze wskazaniem rodzaju i wysokości wymierzonej kary.
Wykonanie kary pieniężnej następuje poprzez wezwanie ukaranego do zapłaty na wskazany w wezwaniu rachunek bankowy instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji, wpisanej do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości, której podstawowym zadaniem lub celem statutowym jest spełnianie świadczeń na cel społeczny, bezpośrednio związany z ochroną zdrowia, na rzecz której orzeczono karę pieniężną w prawomocnym orzeczeniu sądu lekarskiego.
Wykonanie kar zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia oraz ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza następuje poprzez wezwanie ukaranego lekarza do przedłożenia okręgowej radzie lekarskiej dokumentu prawa wykonywania zawodu i zamieszczenie w tym dokumencie adnotacji o zakresie oraz okresie ograniczenia w wykonywaniu zawodu, wynikającym z prawomocnego ukarania jedną z tych kar.
Wykonanie kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu polega na złożeniu dokumentu prawa wykonywania zawodu w okręgowej izbie lekarskiej właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu przez ukaranego lekarza na okres biegu tej kary.
Wykonanie kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu wykonuje się poprzez skreślenie z listy członków okręgowej izby lekarskiej oraz wezwanie ukaranego lekarza do złożenia w okręgowej izbie lekarskiej dokumentu prawa wykonywania zawodu.
W przypadku zarządzenia przez sąd lekarski opublikowania orzeczenia o ukaraniu w biuletynie okręgowej izby lekarskiej, której obwiniony jest członkiem, lub w przypadku złożenia przez uniewinnionego lekarza wniosku, przewodniczący sądu lekarskiego wydaje zarządzenie o przekazaniu prezesowi właściwej okręgowej rady lekarskiej orzeczenia do opublikowania, z wyłączeniem danych osobowych pokrzywdzonego.

21 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 121, poz. 822.

21 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 121, poz. 817.

4 sierpnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 130, poz. 883.
Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zawiera następujące dane: nazwisko i imię, zakres specjalizacji, miejsce i adres zatrudnienia, adres do korespondencji, termin, do którego biegły został powołany.

13 sierpnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 8 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 137, poz. 921.
Zakład może udostępniać publicznej uczelni medycznej, publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, Polskiej Akademii Nauk, państwowej jednostce badawczo-rozwojowej prowadzącej publiczny zakład opieki zdrowotnej lub Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oddział szpitalny na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Udostępnienie oddziału klinicznego następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez kierownika zakładu. Zawarcie umowy wymaga zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Udostępnianie oddziału klinicznego nie może ograniczyć dostępności świadczeń zdrowotnych określonych w statucie zakładu.

13 sierpnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 lipca 2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne funkcjonariuszom Służby Więziennej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 142, poz. 957.

13 sierpnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi służby więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 147, poz. 989.

16 sierpnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 149, poz. 1002.
Dokumentacja medyczna służby medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi obejmuje:
1) dokumentację medyczną indywidualną, którą stanowi karta badania profilaktycznego;
2) dokumentację medyczną zbiorczą, którą stanowią:
– rejestr orzeczeń lekarskich wydawanych w związku z orzecznictwem lekarskim do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie
– rejestr orzeczeń lekarskich wydawanych w związku z  oceną możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki,
– księga przeprowadzonych kontroli,
– księga podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych,
– księga udzielonych konsultacji,
– księgi odwołań od treści wydanych orzeczeń,
– księga wizytacji stanowisk pracy.
Wzór karty badania profilaktycznego określa załącznik do rozporządzenia.
Dokumentacja medyczna jest własnością podmiotów obowiązanych do jej prowadzenia. Jeżeli zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującym przejmuje inna jednostka służby medycyny pracy, indywidualną dokumentację medyczną osoby objętej opieką przekazuje się tej jednostce za pokwitowaniem w sposób zapewniający ochronę danych osobowych. W przypadku zakończenia działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy dokumentacja medyczna tej jednostki jest przekazywana do właściwego terytorialnie wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.
Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez jednostkę służby medycyny pracy, która ją prowadzi.
Okres przechowywania dokumentacji medycznej służby medycyny pracy wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, a w odniesieniu do pracowników zawodowo narażonych na czynniki rakotwórcze, mutagenne oraz biologiczne 3 lub 4 grupy zagrożenia 40 lat po ustaniu narażenia.
Formularze druków określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 15 września 1997 r.
w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania (DzU nr 120, poz. 768 ze zmianami) mogą być stosowane po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2010 r.

19 sierpnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 139, poz. 939.

19 sierpnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 139, poz. 940.

25 sierpnia 2010 r. weszła w życie ustawa z 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 143, poz. 962.
Zmianie uległ „Wykaz środków odurzających” część 1 „Środki odurzające grupy I-N”.

31 sierpnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 149, poz. 1003.

Archiwum