16 listopada 2010

EURO 2012

O medycznych przygotowaniach do Euro 2012 mówi podsekretarz stanu, szef Zespołu ds. Euro 2012 w MZ Adam Fronczak

Opieka medyczna i ratownictwo odgrywają ważną rolę w zapewnieniu prawidłowego i bezpiecznego przebiegu UEFA EURO 2012. Mówimy o zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego drużyn piłkarskich, kibiców oraz gości UEFA.

Oznacza to: zabezpieczenie oficjalnych miejsc UEFA EURO 2012 (stadionów, stref kibiców, lotnisk); przygotowanie planów organizacyjnych zabezpieczenia medycznego i ratowniczego; wyznaczenie dróg dojazdowych do miast-gospodarzy jednostkom ratownictwa medycznego; wskazanie szpitali referencyjnych; kontynuowanie prac nad wyznaczeniem sieci placówek POZ w miastach-gospodarzach; zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego; przygotowanie zabezpieczenia medycznego stadionów i planów działania na wypadek wystąpienia zdarzeń masowych; stworzenie systemu informacji medycznej dla kibiców.
Działania podejmowane na wymienionych obszarach prowadzą do zapewnienia właściwego zabezpieczenia medycznego i ratowniczego imprezy, przy równoczesnym zapewnieniu dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców miast gospodarzy Euro 2012 na niezmienionym poziomie.
Także lekarze drużyn narodowych uczestniczących w turnieju finałowym będą mieć możliwość udzielania świadczeń medycznych dla członków swoich drużyn.
Działania te wymagają koordynacji z procedurami prawnymi dotyczącymi takich zagadnień, jak: możliwość wykonywania zawodu przez lekarzy drużyn narodowych podczas turnieju; procedury celne przewozu leków i materiałów medycznych przez drużyny narodowe i zespół kontroli antydopingowej UEFA; prace legislacyjne związane z zabezpieczeniem medycznym imprez masowych; zasady działania wolontariuszy medycznych podczas turnieju.
W Ministerstwie Zdrowia działa Zespół do spraw koordynacji przygotowań do turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, do którego zadań należy uzgodnienie przygotowań w zakresie działań ministra właściwego do spraw zdrowia oraz współpraca z Koordynatorem Krajowym ds. Opieki Medycznej PL 2010 Sp. z o.o. W ramach tej współpracy omawiane są sprawy dotyczące zapewnienia optymalnej opieki medycznej turnieju finałowego UEFA EURO 2012. Przedstawiciele MZ uczestniczą również w spotkaniach Komitetu Medycznego UEFA EURO 2012.
Jednym z głównych zadań było wyznaczenie w miastach-gospodarzach Euro 2012 szpitali referencyjnych dla wszystkich miejsc oficjalnych turnieju. Szpitalem referencyjnym jest pełnoprofilowy szpital, położony w najbliższym sąsiedztwie zabezpieczanego miejsca, dysponujący oddziałem ratunkowym, oddziałem chorób wewnętrznych oraz oddziałem chirurgicznym, z uwzględnieniem chirurgii urazowej. W razie sytuacji kryzysowej zostają wyznaczone szpitale II-go i III-go stopnia referencyjności, które będą przyjmować chorych i poszkodowanych na wypadek zdarzenia masowego.
Działania podjęte w 2010 roku to:
• Kontynuowanie tworzenia planów koordynacyjnych Komitetu Medycznego UEFA EURO 2012, zespołów roboczych ds. zabezpieczenia medycznego stadionów oraz ds. zabezpieczenia medycznego lotnisk, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem;
• Rozpoczęcie pracy zespołu ds. bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego;
• Kontynuowanie prac nad planami zabezpieczenia medycznego stadionów (z uwzględnieniem planów reagowania na wypadek zdarzenia masowego);
• Zakończenie prac dotyczących zabezpieczenia medycznego stadionu w Poznaniu;
• Rozpoczęcie prac nad operacyjnymi planami zabezpieczenia medycznego stref kibiców;
• Kontynuowanie prac nad standaryzacją zabezpieczenia medycznego portów lotniczych (z uwzględnieniem planów reagowania na wypadek zdarzenia masowego);
• Kontynuowanie programu wolontariatu medycznego;
• Podsumowanie audytu WHO w Polsce i na Ukrainie;
• Kontynuowanie prac dotyczących szpitali referencyjnych (szpitalne plany reagowania w sytuacjach kryzysowych, wolontariat medyczny, program współpracy z personelem medycznym szpitali „Dni UEFA EURO 2012 w szpitalach referencyjnych”);
• Kontynuacja programu ćwiczeń i testów dla podmiotów zaangażowanych w zabezpieczenie medyczne UEFA EURO 2012;
• Identyfikacja placówek podstawowej opieki zdrowotnej do zabezpieczenia medycznego kibiców;
• Kontynuowanie szkoleń (zabezpieczenie medyczne stadionów i imprez masowych, programy obserwacyjne) dla członków Komitetu Medycznego i zespołów roboczych;
• Zakończenie procesu legislacyjnego, dotyczącego możliwości wykonywania zawodu przez lekarzy drużyn narodowych podczas międzynarodowych imprez sportowych;
• Kontynuowanie prac nad procedurą celną oraz procesem legislacyjnym, dotyczącym zabezpieczenia medycznego imprez masowych.

Medyczne” przygotowania do Euro 2012 nie mają opóźnień, a nawet wyprzedzają harmonogram. Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników i za wszystkie inwestycje związane z naszym polskim Euro!

Adam Fronczak jest członkiem Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy UEFA Euro 2012; przewodniczącym Zespołu ds. Koordynacji Przygotowań do Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy UEFA 2012.

not. eg

Archiwum