6 listopada 2010

Inauguracja w CMKP

20 października br. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W trakcie uroczystości prof. dr hab. n. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka, wicedyrektor CMKP ds. dydaktycznych i naukowych, złożyła sprawozdanie z działalności placówki w ub.r. akademickim. Powiedziała m.in.:

Jednym z głównych zadań naszej placówki jest kształcenie podyplomowe lekarzy. W roku 2009/2010 zorganizowaliśmy 883 kursy specjalizacyjne, co stanowi 43 proc. wszystkich tego typu kursów dla lekarzy w Polsce, w tym wszystkie kursy wymagane w endokrynologii, gastroenterologii i medycynie ratunkowej. Dzięki temu przeszkoliliśmy dużą grupę – 19 862 osoby.
Dysponujemy bardzo dobrą kadrą dydaktyczną – w CMKP pracuje 290 nauczycieli akademickich, w tym 68 osób, to samodzielni pracownicy naukowi (profesorowie i docenci), stąd możliwość organizacji tak dużej liczby kursów. Poza tym prowadzimy kształcenie w miejscach akredytowanych, w klinikach i zakładach CMKP zlokalizowanych w naszych szpitalach oraz na tzw. bazie obcej. Miejsc tych obecnie jest 500, a więc następna grupa lekarzy zdobywa specjalizację. Ponadto w jednostkach tych odbywają się staże wymagane przy poszczególnych specjalizacjach. Takich indywidualnych szkoleń odnotowaliśmy 763.
Nasza działalność naukowa ma znacznie mniejszy wymiar niż dydaktyczna. Tak więc w tym roku akademickim realizowaliśmy 22 granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 83 prace statutowe, 33 prace własne oraz granty z Unii Europejskiej. Owocem tego było 579 publikacji o sumarycznym impact faktor 303,319. W tej działalności szczególnie wyróżniły się: Kliniki Gastroenterologii, Klinika Kardiologii, Zakłady Fizjologii oraz Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej. Najbardziej znaczącą w 2010 r. publikacją był artykuł w prestiżowym „New Englad Journal of Medicine”, w którym lekarze z Kliniki Gastroenterologii przedstawili wnioski z analizy 50 tys. kolonoskopii. Istota wniosku zawiera się w stwierdzeniu: jakość kolonoskopii wykonywanych w celach przesiewowych zależy od wyszkolenia lekarzy przeprowadzających te badania. Zła jakość badań zwiększa liczbę nierozpoznanych przypadków zachorowań. Jest to konstatacja ważna również dla nas – instytucji prowadzącej szkolenie.
W minionym roku akademickim 12 osób uzyskało stopień doktora nauk medycznych lub biologicznych, 1 osoba – stopień doktora habilitowanego, a 5 osób ma otwarte przewody habilitacyjne.
CMKP pełni szereg funkcji w zakresie organizacji i koordynacji kształcenia, które wynikają z rozporządzeń ministra zdrowia. M.in. prowadzimy ogólnokrajowe rejestry lekarzy specjalizujących się oraz placówek w trakcie procesu akredytacji. Ponadto Centrum realizuje programy finansowane przez Unię Europejską. Największy z nich to program prowadzony w latach 2007-2015, obejmujący kształcenie lekarzy w specjalizacjach deficytowych: onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy. W projekcie tym uczestniczą obok CMKP instytuty i uczelnie medyczne. Otrzymywane środki przeznaczane są na opłacenie wykładowców, kierownika naukowego i administracyjnego oraz zwrot kosztów dla uczestników. Największy wzrost zainteresowania odnotowaliśmy specjalizacją w medycynie pracy – liczba specjalizujących się wzrosła o 50 proc.
UE wspiera finansowo także system ratownictwa medycznego poprzez kształcenie lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów. Ten program realizujemy w latach 2009-2015, efektem projektu będzie zwiększenie o 200 osób liczby lekarzy ze specjalizacją w medycynie ratunkowej oraz przeszkolenie 1920 dyspozytorów medycznych i 8,5 tys. ratowników medycznych. Dzięki temu programowi stworzyliśmy Centrum Symulacji CMKP, do którego zakupiliśmy aparaturę służącą do nauki ratownictwa: ambulans ratunkowy, sprzęt ratowniczy oraz fantomy osób dorosłych i dzieci. Na tej aparaturze specjalizujący się lekarze odbywają szkolenie praktyczne. Doskonałe wyposażenie zwiększyło zainteresowanie lekarzy naszymi kursami.
Kursy dla ratowników i dyspozytorów odbywają się w całym kraju, w różnych placówkach, które są wyłaniane po przeprowadzeniu postępowania związanego z zamówieniami publicznymi.

Dwa inne programy to: Euroadrenal, czysto naukowy, dotyczący rejestracji i oceny pacjentów z pierwotną niedoczynnością nadnerczy, oraz badania nad innowacyjnym wykorzystaniem komórek macierzystych, w których bierze udział nasz Zakład Cytologii.

notowała: mkr

Archiwum