6 listopada 2010

Wystąpienie inauguracyjne rektora WUM prof. Marka Krawczyka

Wiedza jest twierdzą najpewniejszą,
której nie można zburzyć ani wziąć podstępem

Antystenes z Aten

Z wielkimi nadziejami rozpoczynamy dziś nowy rok akademicki w naszej wszechnicy. Z wielkimi nadziejami dlatego, iż po przeżyciu wspaniałych chwil związanych z jubileuszem 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie, rozpoczynamy „zwyczajny” rok akademicki, w którym najważniejszymi sprawami będą dydaktyka i praca naukowa. Z wielkimi nadziejami także dlatego, że znacznie poprawi się wkrótce nasza baza lokalowa. (…)
Dzisiaj najważniejszym wyzwaniem w zakresie akademickiej dydaktyki jest jej jakość. Jeśli chcemy, aby młodzi Polacy nie przegrywali ze swymi kolegami z Zachodu, musimy uczynić wszystko, aby wyposażeni zostali w odpowiednią wiedzę, ale i w odpowiednie narzędzia, aby zdobyli dyplomy, które staną się prawdziwą, a nie pozorną przepustką do przyszłości. (…)
W bieżącym roku zgłosiło się 9820 kandydatów na studia (czyli ponad 3 osoby na jedno miejsce), na I rok przyjęliśmy: 967 osób na studia jednolite magisterskie, 1250 osób – na studia I stopnia, 870 osób na studia II stopnia, co razem daje liczbę 3087 studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2010/2011 na ogólną liczbę studiujących – 10 098. Równocześnie mury uczelni opuściło 2450 absolwentów. (…)
Do najważniejszych inwestycji realizowanych oraz planowanych w najbliższym roku akademickim należy Centrum Dydaktyczno-Biblioteczno-Informacyjne, którego budowa dobiega końca. Obiekt ma być oddany do użytku wcześniej niż planowano, tj. w marcu 2011 r.
Kolejna inwestycja to Centrum Badań Przedklinicznych, pod które kamień węgielny został wmurowany przed kilku dniami. Przewidziany termin ukończenia to rok 2012. Budowa finansowana jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).
W bieżącym roku zostanie przygotowany plac pod budowę szpitala pediatrycznego. Rozpoczęcie budowy nastąpi wiosną 2011 r., a gmach zostanie oddany do użytku w 2014 r.
Następna inwestycja to Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne, dla którego w tym roku przygotowaliśmy plac pod budowę, a samą budowę rozpoczniemy w 2011 r., żeby zakończyć ją w 2013 r. Obiekt będzie współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Ze środków własnych uczelni przeprowadzone zostaną modernizacje i adaptacje wielu istniejących budynków.(…)
Niestety, w swoim wystąpieniu muszę powiedzieć i o ogromnych niepokojach, które pojawiły się w środowisku medycznym po skierowaniu przez resort zdrowia do oceny przez nasze środowisko propozycji dwóch ustaw. Pierwsza z nich nazywa się O zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Zacznę od tego, że uczelnia nasza była i jest gotowa do dalszych prac nad stałym udoskonalaniem metod, programów i standardów nauczania, w tym także upraktycznienia edukacji po zapewnieniu uczelniom medycznym środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Tymczasem przedstawiona propozycja zniesienia stażu podyplomowego i likwidacji Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego bez zapewnienia środków dla uczelni medycznych daje powody do autentycznego zaniepokojenia.
Druga uchwała Senatu dotyczy projektu Ustawy o działalności leczniczej. Zawarto w niej szereg ważnych propozycji zmian, łącznie z możliwością (jeśli taka będzie wola uczelni) przekształcenia szpitali klinicznych w spółki prawa handlowego, zadaniowy system zatrudnienia nauczycieli akademickich etc. Natomiast propozycja powstania dwuwładzy w jednostkach posadowionych w szpitalach klinicznych, czyli wybierania oddzielnej osoby kierującej badaniami i dydaktyką, a innej procesami leczenia, doprowadzi do załamania się wysokospecjalistycznej medycyny i zahamowania jej dalszego rozwoju, który od zawsze tworzono w szpitalach klinicznych.
Powtarzam raz jeszcze: dużym niepokojem napawają nas obydwie propozycje, choć wierzę, że głos doświadczonych nauczycieli akademickich, Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych będzie wysłuchany i odpowiednie korekty wprowadzone. (…)
Na koniec chciałbym zwrócić się do nowo przyjętych studentów. Życzę naszym młodym kolegom spokojnego zdobywania wiedzy. Niech nic i nigdy nie przerwie waszych studiów. I niech zawód, który wybraliście, okaże się waszym trafnym wyborem, waszym powołaniem, abyście wykorzystali w pełni tę wielką szansę, jaką jest niesienie pomocy cierpiącym. To ogromna i niepowtarzalna szansa dla lekarza, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty – dla wszystkich zawodów ochrony zdrowia. (…)
Pracownikom i studentom serdecznie dziękuję za rok tak owocnej współpracy. Jestem przekonany, że nie zabraknie wam ochoty do kolejnych wyzwań, a sprostanie im będzie źródłem satysfakcji i nowych sukcesów.

5 października 2010 r.

Archiwum