23 grudnia 2010

Nowe przepisy prawne

mec. Beata Kozyra-Łukasiak

2 lipca 2010 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z 11 czerwca 2010 r. w sprawie Banku Tkanek Oka, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 8, poz. 46.

2 lipca 2010 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2010 r. w sprawie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 8, poz. 48.

2 lipca 2010 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2010 r. w sprawie Krajowego Centrum do Spraw AIDS, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 8, poz. 49.

2 lipca 2010 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z 16 czerwca 2010 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 8, poz. 50.

2 lipca 2010 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z 16 czerwca 2010 r. w sprawie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemiologicznych, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 8, poz. 51.

6 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 czerwca 2010 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 120, poz. 808.
Zmianie uległ wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10.

10 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 123, poz. 839.
Wprowadzono przepis ustalający, że jeżeli zwłoki nie zostaną odebrane przez osoby najbliższe, informuje się właściwego starostę o możliwości przekazania zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. Przekazanie zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych następuje po otrzymaniu decyzji starosty oraz zgody na pochowanie i aktu zgonu. Koszty transportu zwłok ponosi uczelnia.

16 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 128, poz. 864.

17 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 118, poz. 803.

20 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 130, poz. 884.
Dane dotyczące ukaranego lekarza NRL wprowadza do rejestru niezwłocznie po otrzymaniu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego o ukaraniu, pod kolejnym numerem, zgodnym z numerem wpływu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego o ukaraniu.
Prawomocne orzeczenia sądu lekarskiego przewodniczący tego sądu doręcza:
– prezesowi właściwej okręgowej rady lekarskiej w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia – orzeczenie to może nie zawierać uzasadnienia;
– podmiotom uprawnionym do wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie po jego sporządzeniu.
Wykonanie kary nałożonej prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego obejmuje, w każdym przypadku, dołączenie odpisu prawomocnego orzeczenia do akt osobowych lekarza oraz umieszczenie wzmianki o ukaraniu w okręgowym rejestrze lekarzy ze wskazaniem rodzaju i wysokości wymierzonej kary.
Wykonanie kary pieniężnej następuje poprzez wezwanie ukaranego do zapłaty na wskazany w wezwaniu rachunek bankowy instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji, wpisanej do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości, której podstawowym zadaniem lub celem statutowym jest spełnianie świadczeń na cel społeczny, bezpośrednio związany z ochroną zdrowia, na rzecz której orzeczono karę pieniężną w prawomocnym orzeczeniu sądu lekarskiego.
Wykonanie kar zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia oraz ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza następuje poprzez wezwanie ukaranego lekarza do przedłożenia okręgowej radzie lekarskiej dokumentu prawa wykonywania zawodu i zamieszczenie w tym dokumencie adnotacji o zakresie oraz okresie ograniczenia w wykonywaniu zawodu, wynikającym z prawomocnego ukarania jedną z tych kar.
Wykonanie kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu polega na złożeniu dokumentu prawa wykonywania zawodu w okręgowej izbie lekarskiej właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu przez ukaranego lekarza na okres biegu tej kary.
Wykonanie kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu wykonuje się poprzez skreślenie z listy członków okręgowej izby lekarskiej oraz wezwanie ukaranego lekarza do złożenia w okręgowej izbie lekarskiej dokumentu prawa wykonywania zawodu.
W przypadku zarządzenia przez sąd lekarski opublikowania orzeczenia o ukaraniu w biuletynie okręgowej izby lekarskiej, której obwiniony jest członkiem, lub w przypadku złożenia przez uniewinnionego lekarza wniosku, przewodniczący sądu lekarskiego wydaje zarządzenie o przekazaniu prezesowi właściwej okręgowej rady lekarskiej orzeczenia do opublikowania, z wyłączeniem danych osobowych pokrzywdzonego.

21 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 121, poz. 822.

21 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 121, poz. 817.

4 sierpnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 130, poz. 883.
Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zawiera następujące dane: nazwisko i imię, zakres specjalizacji, miejsce i adres zatrudnienia, adres do korespondencji, termin, do którego biegły został powołany.

13 sierpnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 8 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 137, poz. 921.
Zakład może udostępniać publicznej uczelni medycznej, publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, Polskiej Akademii Nauk, państwowej jednostce badawczo-rozwojowej prowadzącej publiczny zakład opieki zdrowotnej lub Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oddział szpitalny na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Udostępnienie oddziału klinicznego następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez kierownika zakładu. Zawarcie umowy wymaga zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Udostępnianie oddziału klinicznego nie może ograniczyć dostępności świadczeń zdrowotnych określonych w statucie zakładu.

13 sierpnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 lipca 2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne funkcjonariuszom Służby Więziennej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 142, poz. 957.

13 sierpnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi służby więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 147, poz. 989.

16 sierpnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 149, poz. 1002.
Dokumentacja medyczna służby medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi obejmuje:
1) dokumentację medyczną indywidualną, którą stanowi karta badania profilaktycznego;
2) dokumentację medyczną zbiorczą, którą stanowią:
– rejestr orzeczeń lekarskich wydawanych w związku z orzecznictwem lekarskim do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie
– rejestr orzeczeń lekarskich wydawanych w związku z  oceną możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki,
– księga przeprowadzonych kontroli,
– księga podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych,
– księga udzielonych konsultacji,
– księgi odwołań od treści wydanych orzeczeń,
– księga wizytacji stanowisk pracy.
Wzór karty badania profilaktycznego określa załącznik do rozporządzenia.
Dokumentacja medyczna jest własnością podmiotów obowiązanych do jej prowadzenia. Jeżeli zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującym przejmuje inna jednostka służby medycyny pracy, indywidualną dokumentację medyczną osoby objętej opieką przekazuje się tej jednostce za pokwitowaniem w sposób zapewniający ochronę danych osobowych. W przypadku zakończenia działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy dokumentacja medyczna tej jednostki jest przekazywana do właściwego terytorialnie wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.
Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez jednostkę służby medycyny pracy, która ją prowadzi.
Okres przechowywania dokumentacji medycznej służby medycyny pracy wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, a w odniesieniu do pracowników zawodowo narażonych na czynniki rakotwórcze, mutagenne oraz biologiczne 3 lub 4 grupy zagrożenia 40 lat po ustaniu narażenia.
Formularze druków określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania (DzU nr 120, poz. 768 ze zmianami) mogą być stosowane po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2010 r.

19 sierpnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 139, poz. 939.

19 sierpnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 139, poz. 940.

25 sierpnia 2010 r. weszła w życie ustawa z 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 143, poz. 962.
Zmianie uległ „Wykaz środków odurzających” część 1 „Środki odurzające grupy I-N”.

31 sierpnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 149, poz. 1003.

5 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 171, poz. 1156

6 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 186, poz. 1252.
Wzór znaku CE jest określony w załączniku do rozporządzenia. Znak CE jest umieszczony na wyrobach medycznych. Znak ten jest deklaracją producenta , że wyrób medyczny spełnia wymagania dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.

15 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 192, poz. 1285.

15 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 192, poz. 1286.

15 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 180, poz. 1215.

17 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 170, poz. 1148.

22 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 9 sierpnia 2010 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 187, poz. 1257.

26 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 198, poz. 1320.
Lekarz wykonujący zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej może uczestniczyć w kształceniu specjalizacyjnym, jeżeli umowa cywilnoprawna reguluje udział lekarza w tym kształceniu.
Lekarz odbywający specjalizację pełni w jednostce organizacyjnej prowadzącej specjalizację lub staż kierunkowy dyżury medyczne zgodnie z realizacją programu specjalizacji, w liczbie wynikającej z programu specjalizacji, lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym przepisami o czasie pracy pracowników zakładu opieki zdrowotnej.

6 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 189, poz. 1268.

27 października 2010 r. został ogłoszony w Dzienniku Ustaw nr 200, poz. 1326 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2010 r. (sygn. akt K 1/09) w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z Konstytucją obowiązku przynależności do samorządu zawodowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.
W zakresie dotyczącym przymusowej przynależności do zawodu KT umorzył postępowanie.

29 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 października 2010 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 202, poz. 1341.

29 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 201, poz. 1334.
Wzór zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie określa załącznik do rozporządzenia.

30 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 191, poz. 1282.

3 listopada 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobów opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 194, poz. 1290.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego, o których mowa w przepisach ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna sponsora i badacza klinicznego za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z prowadzeniem badania klinicznego.
Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa wyżej, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy; polegających na zapłacie kar umownych; powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.
Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu złożenia wniosku o pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, zależy od liczby uczestników badania klinicznego i wynosi równowartość w złotych:
50 000 euro – jeżeli w badaniu uczestniczy do 10 osób;
100 000 euro – jeżeli w badaniu uczestniczy od 11 do 25 osób; 200 000 euro – jeżeli w badaniu uczestniczy od 26 do 50 osób; 400 000 euro – jeżeli w badaniu uczestniczy od 51 do 100 osób; 500 000 euro – jeżeli w badaniu uczestniczy ponad 100 osób. Minimalna suma gwarancyjna określona jest łącznie w odniesieniu do sponsora i badaczy uczestniczących w badaniu klinicznym.
Kwoty ustalane są przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

15 listopada 2010 r. weszła w życie ustawa z 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 81, poz. 52.
Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych :
1. na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
2. na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
3. na terenie uczelni,
4. w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt. 1 i 2,
5.  w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
6. w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
7. w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,
8. na przystankach komunikacji publicznej,
9. w pomieszczeniach obiektów sportowych,
10. w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
11. w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.
Właściciel lub zarządzający obiektem czy środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, umieści w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub w środku transportu.
Uchyla się przepis art. 5 ust. 2 stanowiący, że w szczególnych przypadkach lekarz prowadzący leczenie może zezwolić pacjentowi przebywającemu w zakładzie opieki zdrowotnej na odstępstwo od zakazu palenia wyrobów tytoniowych.
Właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię (wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych, zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń):
– w domach pomocy społecznej lub domach spokojnej starości,
– w hotelach,
– w obiektach służących obsłudze podróżnych,
– na terenie uczelni,
– w pomieszczeniach zakładów pracy,
– w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.

13 listopada 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 202, poz. 1342.

13 listopada 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 208, poz. 1376.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych lub zawieranych na 2011 r. i lata następne.
Załączniki do rozporządzenia zawierają m.in. wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji.

Archiwum