1 lutego 2011

Czy zmiany usprawnią system powiadamiania ratunkowego?

Panie dyrektorze, jaka jest rola urzędu wojewody w polskim systemie ochrony zdrowia?
Wojewoda ma wiele zadań związanych z systemem i organizacją ochrony zdrowia. Są one realizowane przez różne struktury organizacyjne w każdym województwie.
Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski powołał z dniem 1 stycznia 2011 r. Wydział Zdrowia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Dotychczas zadania, które realizował były w gestii wydziałów: Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Polityki Społecznej.
Do kluczowych zadań wojewody należy m.in.: prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych do rozpoczęcia specjalizacji, gromadzenie informacji o wolnych miejscach szkoleniowych na specjalizację w danej dziedzinie medycyny na terenie województwa mazowieckiego, nadzór nad wykonywaniem zadań przez konsultantów wojewódzkich w dziedzinach medycyny, nadzór merytoryczny w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, ocena dostępności do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia bezpieczeństwa w zakresie życia i zdrowia, prowadzenie rejestru zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa, kompletowanie wyciągów z rejestrów praktyk lekarskich (przekazywanych przez Okręgową Izbę Lekarską), planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Jak wygląda kontraktowanie niepublicznych podmiotów w zakresie ratownictwa medycznego i czy może pan wyjaśnić, jakie były przesłanki do zmniejszenia przez wojewodę mazowieckiego liczby rejonów operacyjnych z 43 obecnie działających do 9 – czy nie wpłynie to na pogorszenie realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego?
Wojewoda przekazuje środki finansowe będące dotacją celową na świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego do MOW NFZ. I to oddział NFZ przeprowadza postępowanie ofertowe. Każdy podmiot spełniający określone warunki może złożyć ofertę na te świadczenia, w tym również – podmiot niepubliczny.
Dzisiaj funkcjonują rozdrobnione rejony operacyjne. Obecnie jest ich 43. Przy czym są powiaty, w których znajdują się 2-3 rejony operacyjne. Naszym głównym celem jest skracanie czasu dojazdu do pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. W nowym „Planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne” zaplanowane zostało 20 nowych miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego. Uważamy, że koordynacja działań w przypadkach zdarzeń masowych, przy obecnie funkcjonujących 43 rejonach, jest utrudniona. Dysponowanie zespołami ratunkowymi na tzw. zakładkę, a zatem sytuacja, w której w miejscu wyczekiwania (postoju zespołu ratunkowego) nie ma wolnego zespołu (bo wyjechał do akcji), a jest konieczność dyspozycji wysłania drugiego zespołu (najbliższego miejscu zdarzenia) np. do wypadku, również bardzo utrudnia koordynację. Duże rejony operacyjne pozwalają na lepszą koordynację i reakcję na powiadomienie alarmowe. Należy dodać, że zmniejszenie liczby rejonów operacyjnych spowoduje w okresie przejściowym, że w jednym rejonie będzie jedno centrum dyspozytorskie. W następnym etapie będzie 5 takich centrów, które będą miały możliwość dysponowania zespołami ratownictwa medycznego z kilku rejonów, za pomocą m.in. rozwiązań informatycznych, w tym pozycjonowania satelitarnego ambulansów.

Kiedy ruszą: telefon 112 i centra powiadamiania ratunkowego – ile ich będzie na Mazowszu i gdzie będą zlokalizowane?
Teraz telefon alarmowy „112” na Mazowszu obsługiwany jest przez Państwową Straż Pożarną oraz Policję. W trakcie organizacji są dwa centra powiadamiania ratunkowego – w budowanym Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej oraz drugie, w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu przy ul. Traugutta. Przewidujemy, że oba centra zaczną działać w tym roku. Ich uruchomienie uzależnione jest m.in. od wyszkolenia operatorów numerów alarmowych oraz wyposażenia informatycznego. Wdrożenie wymaga czasu – ze względu na bezpieczeństwo przełączeń numerów alarmowych i monitoring.

pytała Ewa Gwiazdowicz

Michał Borkowski ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studia podyplomowe w Szkole Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – specjalizacja „Zarządzanie szpitalem i administracja zdrowiem publicznym” oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek: Ekonomika zdrowia. Pracował m.in. jako dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.

Archiwum