28 lutego 2011

Mazowieckie samorządy razem

Mazowieckie samorządy zawodów zaufania publicznego utworzyły – z inicjatywy prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Mieczysława Szatanka – forum, którego zadaniem jest m.in. inicjowanie i wyrażanie opinii wobec działań organów władzy i administracji państwowej oraz występowanie w obronie interesów grupowych członków izb.

Na apel prezesa Szatanka odpowiedziały w grudniu samorządy: adwokatów, radców prawnych, pielęgniarek i położnych, lekarzy weterynarii, inżynierów budownictwa, lekarzy wojskowych, aptekarzy. Przedstawiciele tych samorządów podpisali 3 grudnia 2010 r. Deklarację o Powołaniu Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Na drugim spotkaniu, które odbyło się w lutym bieżącego roku, deklarację podpisali przedstawiciele kolejnych samorządów: architektów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych kuratorów oraz urbanistów.
Forum będzie wyrażać swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów, przy zachowaniu zasady, że każdemu samorządowi służy prawo jednego głosu. Forum będą przewodniczyć rotacyjnie przez okresy półroczne, począwszy od 1 stycznia 2011 r., szefowie kolejnych samorządów. Pierwszym przewodniczącym Forum został prezes Mieczysław Szatanek.
Podczas spotkań okazało się, że wszystkie samorządy zawodowe mają podobne problemy. Przede wszystkim narzekano na to, że władze państwowe przesyłają projekty aktów prawnych do konsultacji z kilkudniowym terminem odesłania opinii.

jw

Archiwum