27 lutego 2011

UWAGA! Kasy fiskalne: sprostowanie!

W numerze 10. „Pulsu” z 2010 r. do artykułu „Kasy fiskalne dla lekarzy”, który został ponownie opublikowany w łączonym numerze z przełomu lat 2010 i 2011, wkradł się błąd we fragmencie tekstu dotyczącym przechowywania dokumentacji z kas fiskalnych. Część tego akapitu, dotycząca przechowywania dokumentacji na nośnikach elektronicznych, odnosi się do przepisów prawnych, które przestały już obowiązywać. Poprawnie akapit o przechowywaniu dokumentacji z kasy fiskalnej powinien brzmieć:
„Dokumentację z kasy fiskalnej, w tym rolkę z paragonami oraz raporty, na mocy ustawy – Ordynacja podatkowa, należy przechowywać do czasu przedawnienia się zobowiązań podatkowych, który to termin liczy się wraz z upływem pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym upłynął termin płacenia podatku.
Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. dotyczącego kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (DzU nr 212, poz. 1338), kopie dokumentów sporządzanych przez kasę na nośniku papierowym, potwierdzających dokonanie do 31 grudnia 2011 r. sprzedaży, należy przechowywać nie krócej niż przez dwa lata, licząc od końca roku, w którym nastąpiła ta sprzedaż (przepis ten nie dotyczy kopii faktur VAT wystawionych za pomocą kasy, które trzeba archiwizować w formie papierowej).
Aby przechowywać dokumentację z kasy na nośnikach elektronicznych, trzeba spełnić szereg warunków, opisanych w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów. M.in. lekarz musi posiadać kasę dostosowaną konstrukcyjnie do sporządzania kopii drukowanych dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych; kasa ta musi mieć możliwość transmisji danych między kasą a systemem wykonywania kopii na informatycznych nośnikach danych w postaci zaszyfrowanej, zaś paragon fiskalny, raport fiskalny dobowy, faktura VAT powinny zawierać numer kontrolny. Szczegółowo warunki dotyczące przechowywania dokumentacji opisane są w paragrafach: 5, 6, 7, 17 i 19 wspomnianego rozporządzenia. Pełny tekst rozporządzenia można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/vat_i_akcyzowy/akty_prawne/2008/rozp._kasy_warunki_tech.pdf.
Za pomyłkę bardzo przepraszam i dziękuję czytelnikom za czujność.

Justyna Wojteczek

Archiwum