7 kwietnia 2011

Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej z 18 lutego 2011 r.

Okręgowa Rada Lekarska powodowana uzasadnionym niepokojem o zabezpieczenie od 1.03.2011 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia na obszarze województwa mazowieckiego świadczeń w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna przedstawia poniższe zagrożenia:
1. W dniu 24.01.2011 r. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie opublikował ogłoszenia konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, zakresie podstawowym: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze województwa mazowieckiego. Zgodnie z terminami zakreślonymi w ogłoszeniu, rozstrzygnięcie postępowań konkursowych nastąpi 28.02.2011 r. Uwzględniając procedurę odwoławczą nie jest możliwe zawarcie umów ze świadczeniodawcami od 1.03.2011 r.
W związku z tym, że dotychczasowe umowy w tożsamym zakresie kończą swą ważność 28.02.2011 r. – od dnia następnego Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest w stanie zabezpieczyć przedmiotowego zakresu świadczeń zdrowotnych zagwarantowanych świadczeniobiorcom przez ustawodawcę.
2. Wyznaczone przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia obszary zabezpieczenia najczęściej nie uwzględniają najkorzystniejszych dla pacjentów miejsc udzielania świadczeń. W wielu obszarach nie uwzględniono odległości, dróg dojazdowych, możliwości komunikacyjnych od miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy do miejsca udzielania świadczeń. Nie jest rzadkością odległość potencjalnego miejsca udzielania świadczeń przekraczająca 60 km (w jedną stronę). Abstrakcyjnie wręcz brzmi konieczność pokonania przez pacjenta trasy 120 km (w obie strony) w celu uzyskania porady ambulatoryjnej.
W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mieszczą się również świadczenia wyjazdowe, udzielane przez świadczeniodawców w domu chorego. Opłacany czas pracy lekarza lub pielęgniarki będzie przeznaczany głównie na dojazdy, nie zaś na udzielanie konkretnych świadczeń zdrowotnych, a pacjenci będą skazani na wielogodzinne oczekiwanie na udzielenie pomocy.
3. Zarządzenie nr 85/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nakłada na świadczeniodawcę obowiązek udzielania świadczeń wszystkim zgłaszającym się świadczeniobiorcom, również spoza obszaru zabezpieczenia. Zapis ten budzi wątpliwości w zakresie nierównego traktowania podmiotów udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Świadczeniodawcom realizującym świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna nadal przysługuje pokrycie kosztów porady za świadczenia lekarza i pielęgniarki udzielane ubezpieczonym spoza listy zadeklarowanych pacjentów (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 74/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna).
4. Zarządzenie nr 85/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 grudnia 2010 r. wprowadza obowiązek sprawozdawczości szczegółowej (SWIAD) w odniesieniu do porad lekarskich nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, natomiast Zarządzenie nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna nakłada na świadczeniodawcę tylko obowiązek ograniczonej sprawozdawczości zbiorczej (ZBPOZ). Czy istnieje jakiekolwiek umocowanie prawne dla nierównego traktowania podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym samym rodzaju – podstawowej opieki zdrowotnej?
5. W załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 85/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej określone zostały warunki realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W poz. 4.8 sprecyzowano, jako inne wymagania – dodatkowo oceniane: zapewnienie diagnostyki RTG i laboratoryjnej w lokalizacji. I w tym przypadku nasuwają się wątpliwości prawne w aspekcie nierównego traktowania podmiotów udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
Wymóg powyższy nie odnosi się przecież do świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, a dotyczy wyłącznie zakresu nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Zakładając, że nocna i świąteczna opieka zdrowotna stanowi jedynie element uzupełniający systemu podstawowej opieki zdrowotnej, zapis ten budzi szczególne wątpliwości.
Spełnienie przytoczonego wymogu, może również, wbrew założeniom ustawodawcy, zmniejszyć zainteresowanie świadczeniami udzielanymi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w dni powszednie w godz. 8.00-18.00 oraz w sposób nieuzasadniony dodatkowo obciążać nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.
Nierówne traktowanie podmiotów udzielających świadczeń, z ewidentnie niekorzystnym traktowaniem procedury udzielania świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, może stanowić realną przeszkodę w sfinalizowaniu umów przez potencjalnych świadczeniodawców. Analiza obowiązującego ustawodawstwa, naszym zdaniem, nie narzuca konieczności wprowadzania zróżnicowanych wymogów i niejednolitego traktowania świadczeniodawców realizujących umowy w tym samym zakresie.
Z uwagi na brak formalnych możliwości funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1.03.2011 r. oraz przedstawione powyżej wątpliwości prawne mogące rzutować na ważność wyników postępowania konkursowego powstaje sugestia aneksowania dotychczasowych umów (najlepiej do końca 2011 r.). Pozwoliłoby to na pozyskanie wystarczającej ilości czasu na dogłębną analizę wszelkich uwarunkowań, które stanowiłyby bazę do przygotowania w stosownym i bezpiecznym czasie procedury konkursowej.

Prezes ORL Mieczysław Szatanek,
Sekretarz ORL Ładysław Nekanda-Trepka

Archiwum