9 maja 2011

Sprawozdania

Sprawozdanie z pracy ORL w 2010 r.

Okręgowa Rada Lekarska w obecnym składzie została powołana na XXVIII Okręgowym Zjeździe Lekarskim, który odbył się 12-13 grudnia 2009 r. Pierwsze posiedzenie wyborcze Okręgowej Rady Lekarskiej miało miejsce 4 stycznia 2010 r. Frekwencja wynosiła 95,7 proc. i była najwyższa w całym 2010 r. Informacje o frekwencji członków Rady znajdą Państwo na 139 stronie materiałów zjazdowych. Proszę o ich wnikliwą analizę.
Mimo podjętej uchwały nie doszło do protokolarnego przejęcia akt i dokumentów od ustępującej Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie przez nową ORL w ustalonym terminie do 31.01.2010 r. W trakcie kadencji z pracy zrezygnował kol. Grzegorz Benke. Kolejny na liście wyborczej był kol. Paweł Jezierski. I on właśnie został członkiem ORL.
W ramach działań ustawowych i zadań administracyjnych Rady i jej prezydium przedstawiam zwięzłą statystykę ich prac.

ORL 2010
Odbyło się 11 posiedzeń ORL (w tym jedno nadzwyczajne, 9 czerwca 2010 r., poświęcone analizie rynku szkoleń na obszarze działania, omówieniu założeń organizacyjnych i merytorycznych realizacji programu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „E-learning w służbie lekarzom”).
Podjęto uchwałę w sprawie podpisania umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu nr POKL.08.01.01-14-999/09 o tytule „E-learning w służbie lekarzom”. Wyznaczono osoby odpowiedzialne.
Podjęto 139 uchwał (w tym 3 uchwały w sprawie stwierdzenia zdolności do wykonywania zawodu oraz 9 uchwał w sprawie stwierdzenia odbycia przeszkolenia w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu dłuższą niż 5 lat);
Powołano 5 komisji stałych, 7 komisji problemowych, komisję ds. lekarzy dentystów; Radę Funduszu Samopomocy; 4 zespoły problemowe; 5 komisji orzekających o niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia;
Ogłoszono 3 stanowiska ORL.

Prezydium ORL 2010
Odbyło się 27 posiedzeń, na których podjęto 4932 uchwały, m.in. dotyczące: ź zespołów wizytacyjnych do praktyk – 294 uchwały; ź wpisów praktyk i zmian w rejestrze praktyk – 1636 uchwał; ź przyznania prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu – 1161 uchwał; ź przyznania prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarzom cudzoziemcom – 50 uchwał; ź przyznania prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarzom z UE – 4 uchwały; ź skierowania do odbycia przeszkolenia po stwierdzeniu przerwy w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat – 22 uchwały; ź stwierdzenia odbycia przeszkolenia – 13 uchwał; ź wpisania na listę OIL w związku z przeniesieniem się z innej OIL – 142 uchwały; ź wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe i potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia – 192 uchwały; ź ustalenia wysokości składki, zwolnienia z opłacania składek lub odmowy zwolnienia – 339 uchwał.
Miniony, pierwszy rok pracy w nowej VI kadencji izb lekarskich obfitował w liczne wydarzenia budzące wiele emocji, niestety często negatywnych. Wynikały one z działań Ministerstwa Zdrowia prowadzących do stworzenia nowego prawa lub znowelizowania obecnie obowiązującego w ochronie zdrowia. Na te działania nakładały się zarządzenia prezesa NFZ, przytaczane w mediach, określane jako koszmar szykowany pacjentom (nocna pomoc lekarska, selekcja chorych w hospicjach itp.).
18 marca 2010 r. odbyło się w Krakowie spotkanie Konwentu Prezesów z wojewodami poświęcone analizie sytuacji demograficznej lekarzy w poszczególnych specjalnościach, mające na celu uświadomienie władzy istnienia „dziury pokoleniowej”, niedostatecznego szkolenia specjalistów wynikającego ze zbyt małej liczby miejsc akredytacyjnych i etatów rezydenckich.
Na prośbę konwentu wygłosiłem przygotowane wspólnie z kol. Jarosławem Rosłonem wystąpienie dotyczące niedorzeczności w rozporządzeniach NFZ.
W związku z wejściem w życie rozporządzenia o obowiązkowym ubezpieczeniu OC za szkody wynikające z wykonywania zawodu przeprowadziliśmy wiele działań wyjaśniających wątpliwości i przygotowaliśmy naszą agencję ubezpieczeniową do sprawnego ubezpieczania lekarzy w Warszawie i Radomiu. Obecnie trwa rozbudowa naszej agencji ubezpieczeniowej.
Kolejny szok przeżyli lub przeżyją lekarze, którzy nie dopełnili do 15 marca br. obowiązku przedstawienia sprawozdania dotyczącego ilości wytwarzanych odpadów medycznych. Wprowadzona od 2009 r. maksymalna, ale ulubiona dla bezwzględnej władzy, kara za to niedopatrzenie wynosi 10 tys. zł. W wielu miejscach w Polsce ukarano lekarzy za niedopełnienie tego obowiązku za rok 2009 na podstawie nadesłanych sprawozdań za rok 2010. W naszym województwie jeszcze nie odnotowaliśmy przypadków karania.
1 kwietnia 2011 r. spotkałem się z wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskimi w obecności zastępcy dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego kol. Krzysztofa Romanowskiego, i uzgodniłem podjęcie wspólnych działań mających na celu nawiązanie ścisłej współpracy. W tym samym dniu spotkałem się z wicemarszałkiem województwa mazowieckiego Krzysztofem Strzałkowskim i umówiłem się na robocze spotkanie zaraz po naszym zjeździe.
Od 1 maja 2011 r. lekarze, którzy w prowadzonej działalności gospodarczej osiągnęli w 2010 r. obroty powyżej 40 tys. zł, mają obowiązek wprowadzić i zarejestrować w swych gabinetach kasę fiskalną. Odbyły się liczne szkolenia dla lekarzy w ośrodkach terenowych dotyczące zasad wprowadzania i prowadzenia rachunków z kasami. Również w miesięczniku „Puls” i na naszej stronie internetowej członkowie Izby znajdą wiele niezbędnych informacji na ten temat.
Trwają prace prowadzone przez wiceprezesów ORL: Martę Klimkowską-Misiak i Ewę Miękus-Pączek, wraz z terenowymi jednostkami sanepidu, mające na celu ustalenie zawartości protokołów samokontroli sanitarnej w prywatnych gabinetach. Informacja przypominająca o tych obowiązkach zamieszczona jest na stronie internetowej: http://www.warszawa.oil.org.pl. Należy opracować procedury dezynfekcji narzędzi i sprzętów medycznych oraz co 6 miesięcy dokonywać ich oceny i odnotowywać w protokołach kontroli wewnętrznej ich poprawność. Rzetelne prowadzenie dokumentacji jest istotnym elementem obrony przed oskarżeniami.

Pakiet ustaw zdrowotnych
Ustawa o działalności leczniczej wprowadza szereg zmian wzmacniających nadzór i kontrole nad ZOZ-mi oraz obliguje szpitale publiczne do przekształceń własnościowych w przypadku ich dalszego zadłużania.
Ustawa refundacyjna nakłada obowiązek zawierania umów z NFZ na każdego lekarza, bez względu na miejsce pracy i obciąża go odpowiedzialnością za błędy wynikające z nieprawidłowego ordynowania leków refundowanych, w tym za brak sprawdzenia autentyczności ubezpieczenia chorego. Na ostatnim posiedzeniu NRL, wspólnie z OZZL, ustalono podjęcie działań zmierzających do przeciwdziałania tym niekorzystnym dla środowiska lekarskiego ustaleniom. Trwające obecnie praktyki kontrolowania i karania lekarzy przez NFZ stanowią skandaliczną próbę stosowania terroru wobec środowiska lekarskiego i udowodnienia, że urzędnik wie lepiej, czym, kogo i kiedy należy leczyć.
Zmiana ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty: wprowadzenie ustaleń wynikających z Karty bolońskiej – nowe standardy leczenia, zniesienie stażu podyplomowego, wprowadzenie upraktycznienia studiów, zastąpienie LEP-u i LDEP-u Lekarskim Egzaminem Końcowym (LEK), wprowadzenie możliwości zdawania egzaminu specjalizacyjnego (PES) przez lekarzy („jedynkowiczów”) w ramach tzw. krótkiej ścieżki.
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta daje możliwość uzyskiwania rekompensaty za szkody medyczne, które wystąpiły w trakcie leczenia, pod warunkiem roszczeń sądowych – moim zdaniem wywoła lawinę niezasadnych, dodatkowych roszczeń i nie zmniejszy liczby spraw sądowych.
Refundacja kosztów czynności administracyjnych prowadzonych przez okręgowe izby, przejętych od administracji państwowej jest nadal niewystarczająca, tak jak w latach ubiegłych.
Ożywiona dyskusja w czasie posiedzeń Konwentu Prezesów i wszczęte postępowania sądowe przez wiele izb spowodowały, iż w trybie pilnym doprowadziłem do spotkania konwentu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie. Mimo przeznaczenia przez ministerstwo dodatkowej puli pieniędzy, nadal środki te nie pokryły naszych kosztów. Ustalono, że zostanie powołana wspólna izbowo-ministerialna komisja, która opracuje zasady liczenia kosztów, by były akceptowane przez obie strony.

Ważniejsze wydarzenia
1. Uroczystość przyznania prawa wykonywania zawodu lekarzom – listopad 2010 r.
2. OIL w Warszawie była inicjatorem Rodzinnego Pikniku Integracyjnego Samorządów Zaufania Publicznego, który odbył się 18 września 2010 r. w Starej Miłosnej. Bawili się na nim lekarze cywilni i wojskowi, lekarze weterynarii, aptekarze, pielęgniarki i położne, adwokaci i radcowie prawni. Zapewniono liczne atrakcje: pokaz wyszkolenia Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego, paintball, strzelnicę laserową, ścianę wspinaczkową, miasteczko linowe dla dzieci, rozegrano turniej piłki siatkowej oraz zawody wioślarskie. Zaproszono artystów. Piknik okazał się wspaniałą imprezą, która sprawiła wiele zadowolenia i radości nam i naszym dzieciom.
3. Powołanie Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, którego zadaniem jest m.in. inicjowanie i wyrażanie opinii wobec działań organów władzy i administracji państwowej oraz występowanie w obronie interesów grupowych członków samorządów. Na apel odpowiedziały w grudniu samorządy: adwokatów, aptekarzy, inżynierów, budownictwa, lekarzy wojskowych, lekarzy weterynarii, pielęgniarek i położnych, radców prawnych. Przedstawiciele tych samorządów 3 grudnia 2010 r. podpisali Deklarację o powołaniu Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego.
Na drugim spotkaniu, które odbyło się w lutym br., deklarację podpisali przedstawiciele kolejnych samorządów: architektów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, kuratorów oraz urbanistów. Forum będzie wyrażać swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów przy zachowaniu zasady, że każdemu samorządowi przysługuje prawo jednego głosu. Zajęcie stanowiska przez tak szerokie gremium może mieć olbrzymie znaczenie w debacie publicznej.
Forum będą przewodniczyć rotacyjnie, przez okresy półroczne, począwszy od 1 stycznia 2011 r., szefowie kolejnych samorządów w porządku alfabetycznym. Pod koniec czerwca symboliczna buława przewodnictwa zostanie przekazana samorządowi adwokatów.
4. Wiosną 2010 r. uruchomiony został Klub Lekarza – otwarty dla wszystkich lekarzy w siedzibie przy ul Puławskiej. Odbywają się tam m.in. spotkania lekarzy malujących, piszących, pasjonatów historii. Kierownikiem klubu jest kol. Tadeusz Pawlikowski.
5. Inicjatywa utworzenia Funduszu pomocy dla lekarzy poszkodowanych w czasie powodzi. Dla trzech rodzin lekarskich prezydium, na wniosek prezesa, wyasygnowano jednorazowe zapomogi w kwocie 2 tys. zł każda. Pomoc trafiła do lekarza z Małopolski i dwóch z Opolszczyzny.
6. Wspólnie z dr Janiną Barbachowską i radcą prawnym OIL w Warszawie mec. Elżbietą Barcikowską prowadziliśmy mediacje między dyrekcją Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej w Warszawie a lekarzami. Niestety nie udało się doprowadzić do porozumienia.
7. Emeryci i renciści. Zainicjowaliśmy, wspólnie z Towarzystwem Lekarskim Warszawskim, cykl uroczystych spotkań z lekarzami seniorami w Klubie Lekarza przy ul. Raszyńskiej. Spotkania, podczas których wręczamy medale i dyplomy, połączone są z uroczystymi obiadami.
Po wygraniu konkursu na stanowisko dyrektora Domu Lekarza Seniora przez kol. Andrzeja Morlińskiego odwiedziłem Dom Lekarza Seniora przy ul. Wołoskiej. Zapoznałem się z warunkami, w jakich żyją nasi koledzy lekarze seniorzy. Jestem przekonany, że konieczne jest wprowadzenie zmian organizacyjnych i poprawa opieki medycznej i rehabilitacyjnej nad mieszkańcami tego domu. Jestem również przekonany, że kol. Andrzej Morliński podoła wyzwaniom dotyczącym opieki nad naszymi seniorami.
Serdecznie dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, pracownikom Biura Izby, którzy sumiennie wykonywali przyjęte na siebie obowiązki i w trudnych chwilach wspierali mnie i swój samorząd w misji działania na rzecz naszego środowiska – zniechęconego i rozgoryczonego.
Zawsze do Państwa dyspozycji jest nasz miesięcznik „Puls” – jedno z najlepszych pism samorządu lekarskiego – oraz nasza strona internetowa http://www.warszawa.oil.org.pl.

prezes ORL
Mieczysław Szatanek

Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2010

W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. do Biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęło 327 skarg wymagających podjęcia czynności sprawdzających.
Łącznie rozpatrywano 510 spraw. W tym: 183 – pozostały z okresu poprzedniego, 327 – wpłynęło w 2010 r.
Ogółem zakończono: 325 spraw. Z tego: 124 zakończono wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, 141 zakończono wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, 36 skierowano do OSL z wnioskiem o ukaranie lekarza/y, 24 przesłano do odpowiednich organów.
W toku postępowania wyjaśniającego pozostało do rozpatrzenia na 2011 r. 185 spraw.
W sprawach zakończonych odmową wszczęcia i umorzeniem (265 spraw) były 53 odwołania do OSL, z czego:
7 postanowień uchylono, 26 postanowień utrzymano w mocy.

Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej
Zbigniew Czernicki

Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2010

Okręgowy Sąd Lekarski VI kadencji rozpoczął działalność w następującym składzie: przewodnicząca Elżbieta Rusiecka-Kuczałek, zastępcy: Aleksandra Słabik-Ledóchowska, Grzegorz Kamecki; członkowie: Arkadiusz Bogucki, Witold Bołoz, Stefan Borzym, Arkadiusz Ciupak, Stefan Jaworski, Maria Danielska, Bogusław Drotlef, Rafał Flakowski, Iwona Hawryłkiewicz, Bohdan Iwaszkiewicz, Maria Jasińska, Roman Jasiński, Grzegorz Jędrzejewski, Marek Karwacki, Jadwiga Kazana, Bożena Kryszałowicz, Helena Lenczewska-Kulikowska, Danuta Lesak, Przemysław Łaniewski–Wołłk, Maciej Olszewski, Michał Otłowski, Grzegorz Panek, Andrzej Pastuszko, Jarosław Pniewski, Magdalena Rychłowska-Pruszyńska, Agnieszka Skoczylas, Kazimierz Skubik, Piotr Sobiech, Agnieszka Szaniawska-Bartnicka, Mirosława Trojanowska, Maria Róża Walc, Andrzej Werner, Barbara Wójcicka-Urbańska, Aleksandra Wyględowska-Tucholska, Bogdan Zajączkowski.
W 2010 r. odbyło się 10 zebrań zespołu, których tematyka obejmuje informacje o sprawach zakończonych i nowych oraz omawianie problemów w ramach szkolenia. 21 stycznia 2010 r. nasz doradca prawny dr n. prawnych P. Konieczniak przeprowadził szkolenie sędziów na temat nowej działalności sądu przewidzianej ustawą z 2 grudnia 2009 r.
W 2010 r. do OSL wpłynęły 43 nowe sprawy, w tym 37 od Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz 6 spraw do ponownego rozpoznania z Naczelnego Sąd Lekarskiego. Pozostało również 6 spraw do rozpatrzenia z ubiegłego roku.
Od nowego roku zgodnie z ustawą z 2 grudnia 2009 r. Okręgowy Sąd Lekarski przejął od Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej rozpatrywanie zażaleń od decyzji OROZ dotyczących umorzenia lub odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Od stycznia br. do OSL wpłynęło 75 takich zażaleń. Wiąże się to z ogromną ilością nowej pracy przede wszystkim dla sędziów oraz dla mgr Magdaleny Kujawskiej, która ściśle współpracuje z sędziami przy opracowywaniu postanowień sądu odnośnie do odwołań od decyzji Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o umorzeniu postępowania wyjaśniającego lub o odmowie wszczęcia postępowania. Dzięki jej dużemu zaangażowaniu wyżej wymienione sprawy są rozpatrywane w krótkim terminie. Do tej pory sędziowie nie otrzymywali za tę pracę żadnego wynagrodzenia, choć OSL w Warszawie ma najwyższą liczbę zażaleń na postanowienia OROZ w Polsce.
Poza tym art. 60 ustawy z 2.12.2009 r. o izbach lekarskich przewiduje możliwość przesłuchania świadków, biegłych lub specjalistów zamieszkałych poza obszarem działania organu prowadzącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy przez właściwy dla miejsca zamieszkania sąd lekarski. W związku z tym do naszego sądu wpłynęło już kilkanaście takich wniosków od innych izb lekarskich. Jest to dodatkowa praca dla sędziów i pracowników kancelarii, wymagająca poświęcenia dużej ilości czasu i, jak dotychczas, jest to również praca społeczna.
Część merytoryczna (dot. spraw zakończonych)
Liczba nowych spraw – 37; liczba spraw z lat ubiegłych – 6; liczba spraw przeniesionych na 2011 r. – 19; ogółem liczba rozpraw – 52; liczba spraw odroczonych – 16; liczba spraw zawieszonych, do czasu rozpatrzenia przez inny sąd – 1.
W tym: liczba rozpraw zakończonych orzeczeniem – 31; liczba lekarzy, których dotyczyły orzeczenia – 37; liczba rozpraw niejawnych – 2.
Wydano następujące orzeczenia: umorzenie postępowania – 2, uniewinnienie – 10, upomnienie – 18, nagana – 8.
W nowej ustawie o izbach lekarskich ustalono większą rozpiętość kar oraz wprowadzono kary pieniężne. Nowe kary można stosować dopiero w sprawach, które wpłynęły po 1.01.2010 r. Sąd zatem dotychczas nie miał możliwości zastosowania tej dotkliwszej dla obwinionego kary.
Specjalizacje lekarzy w sprawach zakończonych: stomatologia – 1, ginekologia i położnictwo – 1, choroby wewnętrzne – 3, chirurgia – 7, kardiologia – 2, medycyna rodzinna – 2, pomoc doraźna – 1, uchybienia administracyjne – 2, onkologia kliniczna – 2, ortopedia – 2, ortodoncja – 1, pediatria – 2.
Odrębną i największą grupę stanowią uchybienia etyczne – 10.
Specjalizacja lekarzy objętych wnioskami o ukaranie nie zawsze idzie w parze z problematyką spraw. Przykładem niech będzie praca w pogotowiu ratunkowym, gdzie lekarze różnych specjalności zajmują się pomocą doraźną. O przewinienia natury etycznej obwinionych było 10 lekarzy różnych specjalności. Sprawy dotyczyły np.: wystawiania fałszywych orzeczeń lekarskich (dot. lekarzy orzeczników ZUS) albo wystawiania skierowań do szpitala bez badania pacjenta i wydawania ich na ręce innych osób (lekarze psychiatrzy); wydawania przez nieuprawnionych lekarzy zaświadczeń o niezdolności do stawienia się przed sądem itp. Dotyczy to również spraw natury administracyjnej – nierejestrowania prywatnych gabinetów w OIL. Sąd rozpatrywał też 2 sprawy między lekarzami, w tym 1 z Krakowa.
Pragnę podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom z naszego zespołu za wspaniałą pracę, w dużej części społeczną i za prawie 90-procentową frekwencję na naszych zebraniach. Chciałabym również podziękować paniom prowadzącym kancelarię sądu: mgr Magdalenie Kujawskiej, która znakomicie wykonuje swoją pracę, oraz p. Ewie Mrazek za długoletnie zaangażowanie i kulturę osobistą. Dziękuję również dr. Przemysławowi Konieczniakowi za fachowe rady prawne oraz za pomoc w redagowaniu uzasadnień orzeczeń oraz protokolantowi Stoi-gniewowi Dutkiewiczowi.

przewodnicząca
Okręgowego Sądu Lekarskiego
Elżbieta Rusiecka-Kuczałek

Archiwum