1 maja 2011

Stanowisko PORL w Warszawie z 6 kwietnia 2011 r.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wyraża niepokój i ubolewanie w związku z sytuacją w Oddziale Pediatrii Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.
W oddziale tym doszło do wieloletnich zaniedbań ze strony osób zarządzających Szpitalem. Dotyczą one infrastruktury, warunków lokalowych, wyposażenia oraz braku odpowiedniej liczby osób zajmujących się pacjentami (lekarzy, pielęgniarek i salowych). Na oddziale jest hospitalizowanych stale około 50 dzieci. Wymaga to olbrzymiego wysiłku ze strony personelu. Ordynator wielokrotnie informowała dyrekcję o trudnych warunkach leczenia dzieci, o niedoborach personelu itd. Wszystkie pisma i monity ordynatora i lekarzy o zwiększenie liczby personelu pielęgniarskiego pozostały bez odzewu dyrekcji.
Przedłużanie się takiej sytuacji groziło, według lekarzy, pogorszeniem jakości opieki nad małymi pacjentami, dużym prawdopodobieństwem popełnienia błędów medycznych – niemożnością zapewnienia bezpieczeństwa hospitalizowanym dzieciom. Brak reakcji dyrekcji spowodował złożenie przez lekarzy w styczniu 2011 r. wypowiedzeń z pracy. Prowadzone mediacje pomiędzy dyrekcją i lekarzami – z udziałem przedstawicieli Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Organizacji Terenowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie – zakończyły się niestety niepowodzeniem. Obecna sytuacja może doprowadzić w najbliższym czasie do samolikwidacji Oddziału Pediatrii.
Ostatnim ogniwem było zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy ordynator Małgorzaty Zbroszczyk-Szczepaniak. Zbiegło się to w czasie z publikacją artykułu nt. ww. oddziału w gazecie „Fakt” (5 kwietnia 2011 r.). Dziwi, że przez dwa miesiące okresu wypowiedzenia dr Małgorzata Zbroszczyk-Szczepaniak mogła wypełniać obowiązki ordynatora Oddziału Pediatrii, natomiast kilka godzin po publikacji artykułu przez „Fakt” – już nie. Polecenie przekazania dokumentacji oddziałowej w ciągu ok. dwóch godzin świadczy o braku wiedzy dyrekcji o ilości wykonywanych procedur medycznych i było fizycznie niewykonalne.
Uważamy, że sytuacja w Oddziale Pediatrii Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie wymaga natychmiastowych działań i dlatego zwracamy się do Marszałka Województwa Mazowieckiego (organu założycielskiego) o rozwiązanie problemu, tym bardziej że naruszane są prawa pacjentów (dzieci) – nie jest zagwarantowana odpowiednia opieka pielęgnacyjna i sanitarna (dyżurują tylko 3 pielęgniarki po południu i w nocy, brak salowej w nocy).
Sprawa wymaga pilnego rozwiązania, zwłaszcza że Szpital Dziecięcy przy ul. Kopernika jest w remoncie, a prawdopodobne zamknięcie Oddziału Pediatrii Szpitala przy ul. Niekłańskiej istotnie zmniejszy liczbę łóżek pediatrycznych w Warszawie.

prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
Mieczysław Szatanek

sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
Ładysław Nekanda-Trepka

Do wiadomości:
– Rzecznik Praw Pacjenta
– Rzecznik Praw Dziecka

Archiwum