9 maja 2011

Uchwały ORL

Uchwała nr 16/R-VI/11
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z 25 marca 2011 r.
w sprawie przyznania „Medalu im. Jerzego Moskwy”

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz uchwały nr 606/R-V/07 z 24 sierpnia 2007 r. w sprawie realizacji uchwały XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie dotyczącej ustanowienia „Medalu imienia Jerzego Moskwy” (zm. uchwałą nr 304/R-V/09 z 26 czerwca 2009 r.) oraz § 1 ust. 2 Regulaminu przyznawania „Medalu imienia Jerzego Moskwy” – uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie przyznaje odznaczenie „Medalem im. Jerzego Moskwy” osobom z listy nominowanych przez Kapitułę.
2. Lista odznaczonych stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 16/R-VI/11 z 25 marca 2011 r.
Lista osób odznaczonych „Medalem im. Jerzego Moskwy”

Antczak-Rutkowska Regina, Cieśla Witold, Dąbrowski Marek, Dorosz Paweł, Dybińska Ewa, Fornal Alina, Gintowt Ziemisław, Gozdur Julian, Kazana Jadwiga, Kiereś Waldemar, Krzyszkowski Andrzej, Kubiak Bogumił, Lipowicz Irena, Mężykowski Józef, Mozer Wacław, Pater Dariusz, Pawlikowski Tadeusz, Rapiejko Piotr, Romanowski Krzysztof, Skarżyński Henryk, Stępniewski Michał, Suda-Zych Zofia, Surowiecki Andrzej, Targowski Michał, Wyszkowska Walentyna.

UCHWAŁA NR 17/R-VI/11
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z 25 marca 2011 r.
w sprawie wykonania sztandaru dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Działając na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się sztandar Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przeznacza się na ten cel kwotę w wysokości: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z bieżących środków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 3

Współfundatorem sztandaru będzie Fundacja „Pro Seniore” im. Lekarzy Poległych i Pomordowanych w czasie II Wojny Światowej, która będzie prowadziła działania na rzecz pozyskania sponsorów sztandaru i organizacji uroczystości jego wręczenia.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się kol. Andrzejowi Sawoniemu – skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz mgr. Andrzejowi Surowieckiemu – doradcy prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/R-VI/11
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z 25 marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizowanie i współfinansowanie pikniku z Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Działając na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708), w związku z decyzją Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego o zorganizowaniu pikniku rodzinnego sportowo-rekreacyjnego uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na współorganizowanie i współfinansowanie pikniku z Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, który odbędzie się 4 czerwca 2011 r. na terenie jednostki wojskowej w Wesołej.

§ 2

Przeznacza się na cel, określony w § 1, kwotę w wysokości: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) z bieżących środków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się kol. Andrzejowi Sawoniemu – skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz mgr. Andrzejowi Surowieckiemu – doradcy prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
Mieczysław Szatanek

sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
Ładysław Nekanda-Trepka

Archiwum