19 czerwca 2011

III Konferencja Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz była gościem specjalnym III Konferencji Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, która odbyła się 27 kwietnia 2011 r. w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach. Forum zrzesza większość przedstawicieli zawodów zaufania publicznego działających na Mazowszu. Prof. Irena Lipowicz pochwaliła ideę jego powołania. Wyjaśniła, że wycofała z Trybunału Konstytucyjnego część wniosku swojego poprzednika w sprawie obligatoryjnej przynależności do samorządów zawodowych, ponieważ obowiązkowa przynależność do korporacji umożliwia egzekwowanie zasad etyki zawodowej.
– Gratuluję pomysłu powołania forum. Jeden samorząd nie może wiele zdziałać, natomiast 20 może zadbać o właściwy, legalny lobbing i zatrudnienie specjalistów w różnych dziedzinach – powiedziała. Zapewniła, że uważa samorządy niektórych zawodów za niezbędne w demokratycznym państwie, nie szczędziła jednak gorzkich słów pod ich adresem. Jej zdaniem bowiem samorządy zaniedbały wiele spraw, wskutek czego społeczeństwo nie postrzega korporacji jako „swoich”. Przyznała, że duży wpływ na to ma także niezwykle wysoka nieufność Polaków wobec instytucji i dewaluacja pojęcia „zaufanie publiczne”. – Pojawia się pytanie, co to jest zaufanie publiczne? Należy przestrzegać umów cywilnoprawnych, a jeśli nie są respektowane, trzeba to zgłosić do sądu – mówiła.
Prof. Lipowicz podkreśliła, że samorządy powinny zadbać o transparentność procedur, zwłaszcza w dziedzinie odpowiedzialności zawodowej, oraz właściwą komunikację zarówno ze swoimi członkami, jak i ze społeczeństwem. – Jeśli sami tego nie uporządkujecie, państwo, pod naciskiem społecznym, odbierze wam samorządność. Warto o tym pamiętać – dodała.
– Zdajemy sobie sprawę, że nasze samorządy są dalekie od ideału. Problem stanowi jednak to, że władza publiczna nie chce nas słuchać – powiedział Mieczysław Szatanek. Podobnego zdania był członek Rady Izby Notarialnej w Warszawie Jerzy Olszewski: – Co robić, gdy przewodniczący komisji sejmowej odpowiada na opinie prawniczych samorządów zawodowych, stwierdzających niezgodność projektu ustawy z naszym porządkiem prawnym, że rozumie zastrzeżenia ekspertów, ale projekt jest zgodny z zapotrzebowaniem społecznym, więc kieruje go do dalszych prac legislacyjnych?
Forum przewodniczą kolejno przez okres sześciu miesięcy przedstawiciele korporacji, które podpisały deklarację członkowską. Od maja jego szefem jest przedstawiciel samorządu adwokatów. Przekazujący przewodniczenie prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Mieczysław Szatanek wyraził nadzieję, że forum w wielu rozpatrywanych sprawach przyjmie wspólne stanowisko. – Na to spotknie każdy samorząd powinien przygotować diagnozę najbardziej palących problemów razem z projektem stanowiska – powiedział. Wyjaśnił, że podczas poprzednich spotkań można już było się poznać, teraz zatem warto przystąpić do merytorycznej pracy.
Przypomnijmy, że mazowieckie samorządy zawodów zaufania publicznego utworzyły – z inicjatywy prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Mieczysława Szatanka – forum, którego zadaniem jest m.in. inicjowanie i wyrażanie opinii wobec działań organów władzy i administracji państwowej oraz występowanie w obronie interesów grupowych członków izb. Na apel prezesa Szatanka odpowiedziały w grudniu samorządy: adwokatów, radców prawnych, pielęgniarek i położnych, lekarzy weterynarii, inżynierów budownictwa, lekarzy wojskowych, aptekarzy. Przedstawiciele tych samorządów podpisali 3 grudnia 2010 r. „Deklarację o powołaniu Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego”. Na drugim spotkaniu, które odbyło się w lutym bieżącego roku, podpisali ją przedstawiciele kolejnych samorządów: architektów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, kuratorów oraz urbanistów.
Forum będzie wyrażać swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów, zgodnie z zasadą, że każdemu samorządowi przysługuje jeden głos.

Justyna Wojteczek

Archiwum