5 czerwca 2011

Informacja Zespołu Radców Prawnych NIL nt. obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów w związku z uchwaleniem ustawy o działalności leczniczej

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wprowadza obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, tj.:
1) podmioty lecznicze (zdefiniowane w art. 4 ust. 1 ustawy) – w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy,
2) lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarki i położne, wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej, której formy zostały określone w art. 5 ust. 2 ustawy.
W odniesieniu do lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek ten został określony w:
a) art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy dla lekarzy (lekarzy dentystów) wykonujących indywidualną praktykę lekarską,
b) art. 18 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 5 ustawy dla lekarzy (lekarzy dentystów) wykonujących indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską,
c) art. 18 ust. 3 w zw. z ust. 1 pkt 5 ustawy dla lekarzy (lekarzy dentystów) wykonujących indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania,
d) art. 18 ust. 4 w zw. z ust. 1 pkt 5 ustawy dla lekarzy (lekarzy dentystów) wykonujących indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
e) art. 18 ust. 5 w zw. z ust. 1 pkt 5 ustawy dla lekarzy (lekarzy dentystów) wykonujących indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania,
f) art. 18 ust. 6 w zw. z ust. 1 pkt 5 ustawy dla lekarzy (lekarzy dentystów) wykonujących indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
g) art. 18 ust. 7 w zw. z ust. 1 pkt 5 ustawy w odniesieniu do lekarzy (lekarzy dentystów) wykonujących zawód w ramach grupowej praktyki lekarskiej.
Jednocześnie w art. 148 w pkt 6 ww. ustawy zostały skreślone art. 48a i 48b ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2008 r. nr 136, poz. 857, z późn. zm.), które wprowadzały obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.
Ponadto w art. 172 w pkt 10 ustawy o działalności leczniczej zmieniono art. 136b ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Zgodnie z wprowadzoną zmianą tego przepisu świadczeniodawca, będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, podlega obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na zasadach określonych w przepisach ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zatem w przypadku, gdy lekarze (lekarze dentyści) prowadzący praktykę zawodową są świadczeniodawcami (udzielają świadczeń na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia), nie mają obowiązku zawarcia odrębnej (dodatkowej) umowy ubezpieczenia zdrowotnego poza tą, która wynika z przepisów art. 18 ustawy o działalności leczniczej.
Ponadto w związku z tym, że moc obowiązującą utraciła ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU z 2007 r. nr 14, poz. 89, z późn. zm.), na skutek wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej, przestanie obowiązywać art. 35 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, który przewidywał obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
W świetle przytoczonych przepisów należy stwierdzić, że lekarze i lekarze dentyści będą objęci tylko jednym obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych oraz że obowiązek ten będzie dotyczył wyłącznie lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

Małgorzata Brzozowska-Kruczek,
radca prawny

Archiwum