2 czerwca 2011

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie za 2010 r.

W okresie sprawozdawczym Okręgowa Komisja Rewizyjna działała w składzie 11-osobowym. Komisja Rewizyjna odbyła w tym okresie dziesięć posiedzeń plenarnych, w tym jedno posiedzenie wspólne z Naczelną Komisją Rewizyjną, połączone ze szkoleniem.
Na comiesięcznych posiedzeniach kontrolowano na bieżąco przychody i wydatki Okręgowej Izby Lekarskiej. Monitorowano terminowość spłat zadłużenia związanego z nabyciem aktualnej siedziby. Spłaty długu realizowane są terminowo.
• Komisja Rewizyjna od czerwca 2010 r. jest w trakcie kontroli kosztów osobowych. Kontrola przedłuża się z powodu nieudostępnienia zespołowi kontrolnemu niezbędnych materiałów. W maju 2010 r. Komisja Rewizyjna rozpoczęła starania o przeprowadzenie kontroli kosztów osobowych Izby. Zamiarem Komisji było ustalenie faktycznych wydatków OIL na wynagrodzenia osób zatrudnianych przez Izbę oraz ocena, czy pensja przypisana do danego stanowiska (a nie do nazwiska) jest zasadna z punktu widzenia efektywności pracy OIL. Pierwsze tygodnie pracy poświęcone były wyjaśnianiu pracownikom administracyjnym Izby, którzy okazali się nieprzygotowani do współpracy z Komisją, jakiego rodzaju dokumenty i w jakiej formie powinni przedłożyć zespołowi kontrolnemu. Pomimo deklaracji prezesa ORL Mieczysława Szatanka o przychylnym nastawieniu do kontroli wynagrodzeń, Komisja Rewizyjna nie otrzymała żądanego zestawienia stanowisk i wynagrodzeń. Należy raz jeszcze dodać, iż OKR nie interesuje, ile zarabia konkretny pracownik OIL, lecz jakie wynagrodzenie jest przypisane do jakiego stanowiska, ergo – czy jest to ekonomicznie uzasadnione. Prezes M. Szatanek wystąpił do GIODO w celu oceny legalności udostępnienia Komisji Rewizyjnej danych zawierających informacje poufne. Od samego początku OKR protestowała przeciw sytuowaniu jej w pozycji „osoby trzeciej”, gdyż nadzór nad wydatkowaniem składek lekarskich należy do jej ustawowych obowiązków.
Opinia wydana przez GIODO nie rozstrzygnęła sporu dotyczącego uprawnień Komisji Rewizyjnej do kontroli wynagrodzeń pracowników etatowych.
8 grudnia 2010 r. odbyło się posiedzenie OKR z udziałem przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Prezydium ORL oraz przedstawicieli Komisji Rewizyjnej Rady Okręgowej Radców Prawnych.
Efektem dyskusji była deklaracja prezesa M. Szatanka, który publicznie, na posiedzeniu OKR, przyznał, że obecnie, po przedstawieniu mu wiążących opinii prawnych, nie widzi przeszkód w udostępnieniu Komisji Rewizyjnej materiałów objętych klauzulą poufności.
Niestety, do czasu kolejnego spotkania OKR 12 stycznia 2011 r. ani też do dnia składania tego sprawozdania, tj. 31 stycznia 2011 r., OKR nie otrzymała omawianego zestawienia. OKR nie otrzymała również żadnego wyjaśnienia przyczyn ignorowania jej próśb przez prezesa Izby.
• Powołano zespół do przeprowadzenia kontroli kosztów obsługi prawnej Okręgowej Izby Lekarskiej. Zespół jest w trakcie realizacji zadania.
• Przeprowadzono ocenę informacji na temat przyznanych dotacji unijnych.
Poddano krótkiej, wstępnej analizie dofinansowanie dla OIL z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. OIL otrzymała 3 325 500 zł na realizację szkoleń e-learningowych dla lekarzy. Formalnymi uchwałami ORL powołano do obsługi realizacji projektu siedem osób na stanowiska do obsługi szkoleń oraz główną księgową programu.
Plan budżetu w złotych: ogółem koszty projektu w okresie styczeń 2011 r. – grudzień 2013 r.: 3 325 500, w tym:
1. koszty bezpośrednie: 3 116 700
Zadanie 1 – szkolenia 2 082 600
Zadanie 2 – promocja 469 400
Zadanie 3 – zarządzanie 564 700

2. koszty pośrednie: 208 800
WYNAGRODZENIA OSOBOWE
w okresie styczeń 2011 r. – grudzień 2013 r.
1. Wynagrodzenia stanowiące część kosztów szkolenia:
koordynator ds. kursów (etat) 172 800
zastępca koordynatora ds. kursów (etat) 154 800
2. Wynagrodzenia stanowiące część kosztów promocji:
koordynator ds. promocji (etat) 172 800
zastępca koordynatora ds. promocji (etat) 154 800
3. Wynagrodzenia stanowiące część kosztów zarządzania:
kierownik projektu (zlecenie) 216 000
asystent kierownika projektu (etat) 144 000
specjalista ds. rozliczeń (etat) 144 000
RAZEM 1 159 200
KOSZTY WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH stanowią 34,85 proc. ogólnej wartości projektu. Jednocześnie koszty wynagrodzeń osobowych wchodzących w skład najważniejszego zadania projektu, jakim są szkolenia, stanowią 15,73 proc.
Przewodnicząca Komisji lub inni członkowie Komisji uczestniczyli w posiedzeniach Prezydium ORL i ORL.
Na posiedzenia plenarne OKR zapraszani byli prezes ORL, dyrektor Biura Izby, skarbnik, przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz główna księgowa OIL w Warszawie.

przewodnicząca OKR
Anna Wilmowska-Pietruszyńska

sekretarz OKR
Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć

Archiwum