2 czerwca 2011

Wykorzystajmy szansę!

Zbliżające się przekształcenia szpitali w spółki handlowe przyjmowane są przez wielu lekarzy z niepokojem, bo przy zbyt niskim finansowaniu szpitale-spółki będą chciały zmniejszać zatrudnienie i obniżać wynagrodzenia pracowników.
Jest jednak w tych przekształceniach także i szansa na poprawę sytuacji lekarzy. Pracownicy przekształcanych szpitali mają bowiem prawo do rozwiązania umowy o pracę ze spółką – bez wypowiedzenia, z siedmiodniowym wyprzedzeniem (art. 23′ § 4 kodeksu pracy). Wystarczy zatem, aby lekarze zatrudnieni w przekształcanych szpitalach zrezygnowali wszyscy razem, w tym samym terminie, z pracy w nowej spółce i uzależnili ponowne zatrudnienie od spełnienia przez pracodawcę określonych warunków. Siedmiodniowy okres rezygnacji z pracy jest tak krótki, że wystarczy niewielka mobilizacja i elementarna solidarność, aby osiągnąć sukces. Nowe spółki zgodzą się na warunki dyktowane przez lekarzy, zwłaszcza gdy nie będą one wygórowane, w przeciwnym razie – z dnia na dzień upadną. Do tych warunków NFZ będzie musiał dostosować wycenę świadczeń.
Skoro nie udało się nam skłonić rządu do wypracowania minimalnych norm zatrudnienia i płac dla lekarzy na drodze normalnych negocjacji na szczeblu krajowym, musimy uczynić to na drodze oddolnego nacisku. Innego języka rządzący nie rozumieją!
Akcja ma tym większą szansę powodzenia, że OZZL i samorząd lekarski porozumiały się w sprawie pomocy (również finansowej) dla lekarzy korzystających z takiej możliwości i będą koordynować te działania w skali kraju. Zostaną opracowane wspólne dla całego kraju postulaty, po spełnieniu których lekarze powinni wrócić do pracy (wysokość wynagrodzenia zasadniczego w zależności od stopnia specjalizacji, minimalne normy zatrudnienia na poszczególnych oddziałach, płatny coroczny urlop szkoleniowy). W każdym województwie przy Zarządzie Regionu OZZL powstaną zespoły koordynacyjne, do których należy zgłaszać szpitale planujące przekształcenie. Zespoły pomogą przeprowadzić powyższą akcję, skoordynują działania w skali województwa. To będą ogólnopolskie wspólne działania lekarzy. Zwalniający się lekarze nie będą osamotnieni ani pozostawieni samym sobie. Dyrektorzy szpitali-spółek nie znajdą zastępców zwalniających się lekarzy.
Wzywamy wszystkich lekarzy do mobilizacji! Przesyłajcie swoje opinie, propozycje, uwagi dotyczące tej akcji i warunków ponownego zatrudnienia w szpitalach-spółkach i wszelkie inne do Zarządu Krajowego OZZL oraz do Naczelnej Rady Lekarskiej. Śledźcie doniesienia w sprawie akcji na stronach internetowych OZZL, w „Gazecie Lekarskiej”, pismach Okręgowych Izb Lekarskich, prasie medycznej i lekarskich portalach internetowych.
Rząd przekonuje nas, że w spółkach będzie nam lepiej. Zróbmy wszystko, aby tak się stało.

Zarząd Krajowy OZZL,
Krzysztof Bukiel,
przewodniczący

Archiwum