22 czerwca 2011

XXI spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society

Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society (ERS) odbyło się 3-6 marca br. Tym razem miejscem prezentacji prac i jazdy na nartach, czyli tradycyjnego programu spotkań, był Szczyrk – Centrum Konferencji i Rekreacji „Orle Gniazdo”. Tegoroczne spotkania zorganizowało Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, a komitetowi organizacyjnemu przewodniczyła dr hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik, narodowy delegat ERS. Znana nie tylko narciarzom miejscowość górska powitała wszystkich piękną pogodą, która utrzymywała się przez wszystkie dni imprezy. Spotkanie poświęcone było prezentacji wyników oryginalnych prac z zakresu chorób płuc.
Po uroczystym otwarciu konferencji przez dr Joannę Domagałę-Kulawik rozpoczęto sesje dotyczące śródmiąższowych chorób płuc. W pierwszej etiopatogenezę sarkoidozy przybliżyła dr hab. Anna Dubaniewicz z zespołem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a prof. Mieczysław Pokorski z koleżankami z Polskiej Akademii Nauk przedstawili problem wpływu magniferyny, roślinnego flawonidu, na czynność oddechową. W drugiej sesji dr Piotr Boros z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc zaprezentował wyniki badania wpływu palenia tytoniu na czynność płuc u 830 chorych na sarkoidozę, a dr Magdalena Martusewicz-Boros przedstawiła problem sarkoidozy serca. Dr Piotr Kopiński zapoznał słuchaczy z wynikami badań wieloośrodkowych, których przedmiotem jest apoptoza komórek zapalnych i rola cytokin w patogenezie włóknienia płuc. W trzeciej sesji poruszono problemy związane z POChP. Przedstawiono nowe możliwości leczenia tej choroby oparte na wynikach badań stanu zapalnego. Prezentacja dr. Tomasza Gólczewskiego z Instytutu Biocybernetyki Polskiej Akademii Nauk była poświęcona polskim normom spirometrycznym, opracowywanym wspólnie z doc. Wojciechem Lubińskim. Prof. Michał Walski z PAN-u przedstawił wyniki badań utrastrukturalnych w przebiegu choroby obturacyjnej spowodowanej odczynem immunologicznym.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja pediatryczna. Dr hab. Ewa Ziętkiewicz i dr Katarzyna Grzela przedstawiły zagadnienie diagnostyki zespołu nieruchomych rzęsek. Następnie dr Hanna Dmeńska i dr Beata Oralewska z Centrum Zdrowia Dziecka przybliżyły problem niedożywienia w przewlekłych chorobach układu oddechowego dzieci. Dr Katarzyna Krenke, dr Joanna Peradzyńska i dr Joanna Lange z Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiły zaburzenia czynności układu oddechowego u dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit. Interesujące wyniki badań epidemiologicznych nad występowaniem i rozpoznawaniem astmy u dzieci były przedmiotem wykładów prof. Jana Zejdy i dr. Grzegorza Brożka opartych na wspólnej pracy uniwersytetów medycznych: Śląskiego, Grodzieńskiego i Tarnopolskiego, w ramach projektu BUPAS.
Kolejna sesja była poświęcona czynnikom ryzyka POChP. Omówiono zagadnienia: wrodzonego niedoboru alfa-1 antytrypsyny – prof. Joanna Chorostowska-Wynimko z IGiChP, profilaktyki antygrypowej i antypneumokokowej – dr Tadeusz M. Zielonka z WUM, ochrony przed zwilgoceniem i pomiarów endotoksyny w środowisku człowieka – Paweł Markowicz i Bogumiła Szponar z PAN-u. W tej sesji jeden wykład poświęcono astmie, było to przedstawienie programu desensytyzacji w astmie apirynowej przez dr Monikę Świerczyńską z Collegium Medicum w Krakowie.
Ostatnia sesja dotyczyła raka płuca. Dr hab. Joanna Domagała-Kulawik z WUM przedstawiła temat rozpoznawania typu histologicznego raka niedrobnokomórkowego w materiale cytologicznym, dr Monika Franczuk z IGiChP – pracę pt. „Ocena czynności płuc chorych po leczeniu operacyjnym raka płuca w kontroli ambulatoryjnej”. Dr Anna Zabost z IGiChP omówiła wyniki badania polimorfizmu w genie NAT2 w raku płuca. Na uwagę zasługuje udział studentów ze Sudenckiego Koła Naukowego przy Klinice Pneumonologii WUM. Marcin Siek i Tomasz Suduł przedstawili wyniki badania obrazu klinicznego raka drobnokomórkowego.
Podczas uroczystego zakończenia spotkania wręczono dyplomy laureatom konkursu Sekcji Antynikotynowej PTChP na najlepsze prace przedstawione podczas XXXI Zjazdu PTChP oraz wyróżniono pięć najlepszych doniesień. W trakcie omawianej konferencji zainicjowano opracowanie Kroniki Polskiej Grupy ERS, która ilustruje ponad 20 lat jej historii. Zwracamy się z gorącym apelem o nadsyłanie wspomnień i zdjęć z tych wyjątkowych spotkań (wfechner98@gmail.com). Warto zachować w pamięci wieloletnią tradycję spotkań pneumonologicznych w górach.

Krzysztof Królikowski,
przewodniczący Komisji Historycznej
Warszawsko-Otwockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Archiwum