11 sierpnia 2011

Dyskusje o zdrowiu

W Ostrowi o ustawie o działalności leczniczej

egw

Więcej na zdrowie w 2012 r.

Na leczenie w przyszłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy ponad 61 mld zł, czyli o ponad 6 proc. więcej niż w 2011. Przedstawiając główne zmiany w finansowaniu świadczeń zdrowotnych w przyszłym roku, prezes NFZ Jacek Paszkiewicz ocenił, że nie ma problemów z dostępnością świadczeń na oddziałach internistycznych.

Nie widzimy dramatu, jeśli chodzi o „znikanie” łóżek internistycznych. Lokalnie obserwujemy restrukturyzację w kierunku tworzenia łóżek o wyższym poziomie specjalizacji, np. nefrologicznych czy diabetologicznych – odpowiedział na pytanie „Pulsu” dotyczące zmniejszania się liczby miejsc na oddziałach internistycznych w polskich szpitalach.
Minister zdrowia Ewa Kopacz dodała, że resort zdrowia stara się – w miarę możliwości – o zapewnienie jak największej liczby miejsc specjalizacyjnych w deficytowych specjalizacjach. W postępowaniu kwalifikacyjnym z wiosny 2011 r. na Mazowszu przewidziano 90 miejsc dla chętnych na specjalizację z chorób wewnętrznych oraz cztery rezydentury.

Przestawienie akcentów w 2012 r.
Ewa Kopacz podkreśliła, że w przyszłym roku cena punktu za świadczenia szpitalne wzrośnie o 1 zł, czyli do 52 zł. Zwiększony będzie też współczynnik korygujący stawkę kapitacyjną w podstawowej opiece zdrowotnej za pacjentów w grupach wiekowych: 0-6 lat i powyżej 65. roku życia. Pani minister poinformowała jednocześnie, że trwają rozmowy dotyczące modyfikacji POZ w kierunku bardziej zadaniowego modelu pracy.
Nieznaczne zmiany odczują też szpitale i oddziały psychiatryczne oraz leczenia uzależnień: ustalono, że minimalna cena za osobodzień na takim oddziale wyniesie 10 zł. Wzrośnie też cena świadczeń na oddziałach pielęgnacyjno-opiekuńczych.
Prezes Paszkiewicz dodał, że do 4400 zł zostanie zwiększona minimalna stawka bazowa na szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Justyna Wojteczek

Nominacja

Wspólne posiedzenie prezydiów ORL w Warszawie i ORL w Płocku

W czerwcu odbyło się wspólne posiedzenie prezydiów dwóch okręgowych izb lekarskich działających na terenie Mazowsza: płockiej i warszawskiej. – Stwarzamy tradycję dobrej i bliskiej współpracy – powiedział prezes ORL w Warszawie Mieczysław Szatanek.

Prezes ORL w Płocku Jarosław Wanecki podkreślił zaś, że izby mają wiele wspólnych spraw, które warto rozwiązywać razem. Wkrótce Prezydium ORL w Warszawie uda się na obrady do Płocka.
– U nas jest 15 stażystów, a u państwa – 500. Organizacja staży dla kilkunastoosobowej grupy po prostu się nie opłaca. Obecnie współpraca między obiema izbami w tej materii jest bardzo dobra, ale warto ją sformalizować – powiedział prezes Wanecki.
Prezesi zadeklarowali, że wkrótce zostanie zawarta umowa o wspólnym kształceniu stażystów, a także porozumienie o wspólnym wykorzystaniu możliwości e-learningu oraz medycznych platform edukacyjnych. Izby postarają się również wypracować wspólne stanowisko w sprawie zgłoszenia kandydatów do komisji orzekających o błędach medycznych, które na mocy ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta powinny być powołane w bieżącym roku.
Współpraca kulturalna i sportowa między izbami trwa już od dawna i wystarczy ją po prostu kontynuować. Prezes Wanecki powiedział, że niedawno sportowcy z Izby warszawskiej rozgromili gospodarzy z Izby płockiej w meczu siatkówki.
Obie izby podejmą też działania na rzecz uczczenia pamięci prof. Bolesława Górnickiego, pochowanego w Płocku, który swoje życie lekarskie związał z Warszawą (m.in. jako rektor oraz dyrektor Instytutu Matki i Dziecka).

jw

Archiwum