9 sierpnia 2011

Uchwały, Obwieszczenia, Stanowisko

Uchwała nr 27 /R-VI/11
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na wydatkowanie środków finansowych
w związku z dofinansowaniem
konferencji naukowej, organizowanej
przy współpracy Ośrodka Współpracy
z Polonią Medyczną Naczelnej Rady Lekarskiej
przez Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie
z okazji 20-lecia działalności tej organizacji

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708), na wniosek kol. Krzysztofa Schreyera – przewodniczącego Komisji Współpracy z Zagranicą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, dotyczący wydatkowania środków finansowych w związku z dofinansowaniem konferencji naukowej, organizowanej przy współpracy Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczną Naczelnej Rady Lekarskiej przez Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydatkowania środków finansowych w wysokości do 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w związku z dofinansowaniem konferencji naukowej, organizowanej przy współpracy Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczną Naczelnej Rady Lekarskiej przez Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i przewodniczącemu Komisji Współpracy z Zagranicą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 31/R-VI/11
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z 20 maja 2011 r.

w sprawie przyznania Medalu im. Jerzego Moskwy

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz uchwały nr 606/R-V/07 z 24 sierpnia 2007 r. w sprawie realizacji uchwały XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, dotyczącej ustanowienia Medalu imienia Jerzego Moskwy (zmienionej uchwałą nr 304/R-V/09 z 26 czerwca 2009 r.), oraz § 1 ust. 2 Regulaminu przyznawania Medalu imienia Jerzego Moskwy – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie przyznaje odznaczenie Medalem im. Jerzego Moskwy osobom z listy nominowanych przez Kapitułę.
2. Lista odznaczonych stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 31/R-VI/11
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z 20 maja 2011 r.

Lista osób odznaczonych Medalem im. Jerzego Moskwy:

Maria Abramowicz, Irena Czerwińska, Mieczysław Grodzki, Alina Hoffman, Jadwiga Słojkowska-Ujma, Halina Zaremba, Marta Zbierzchowska, Stanisław Jan Żochowski.

Uchwała nr 30/R-VI/11
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z 20 maja 2011 r.

w sprawie przyjęcia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w drugim półroczu 2011 r.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujące terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w drugim półroczu 2011 r.:

– 16 września,
– 14 października,
– 18 listopada,
– 9 grudnia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 32/R-VI/11
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z 20 maja 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 139/R-VI/10
w sprawie powołania Rady Fundacji Lekarskiej
„Pro Seniore” im. Lekarzy Poległych
i Pomordowanych w czasie II Wojny Światowej

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz § 11 ust. 1 Statutu Fundacji Lekarskiej „Pro Seniore” im. Lekarzy Poległych i Pomordowanych w czasie II Wojny Światowej, w związku ze śmiercią kol. Janusza Bugaja – członka Rady Fundacji – uchwala się, co następuje:

§ 1.

W § 1 pkt 2 uchwały nr 139/R-VI/10 w sprawie powołania Rady Fundacji Lekarskiej „Pro Seniore” im. Lekarzy Poległych i Pomordowanych w czasie II Wojny Światowej wyrażenie „kol. Janusz Bugaj” zastępuje się wyrażeniem: „kol. Mieczysław Szatanek”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 34/R-VI/11
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z 18 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 149/R-V/08
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z 15 lutego 2008 r. w sprawie upoważnienia osób
do przeprowadzania czynności kontrolnych
organizatorów kształcenia podyplomowego
lekarzy i lekarzy dentystów wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzonego
przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) w związku z art. 19e ust. 2 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2005 r. nr 226, poz. 1943 ze zm.) oraz uchwałą nr 7348/R-IV/04 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 24 września 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania czynności kontrolnych dotyczących kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, na które zgodę wydało Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, uchwala się, co następuje:

§ 1.

W § 1 uchwały nr 149/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 15 lutego 2008 r. w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzania czynności kontrolnych organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, wyrażenie: „Konrad Sulej” zastępuje się wyrażeniem: „Agnieszka Mika”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
Mieczysław Szatanek

sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
Ładysław Nekanda-Trepka

Stanowisko
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z 20 lipca 2011 r.

w sprawie priorytetu w dziedzinie medycyny
w czasie polskiej prezydencji,
dotyczącego zaburzeń komunikacji dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej z niepokojem obserwowało od 8 do 14 lipca br. doniesienia medialne dotyczące celowości prowadzenia badań profilaktycznych z zakresu słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku szkolnym oraz priorytetów w ramach polskiej prezydencji w dziedzinie medycyny.
W opinii Prezydium ORL prowadzenie powszechnych badań profilaktycznych obejmujących dzieci w wieku szkolnym jest zjawiskiem jak najbardziej pozytywnym w każdej specjalności medycznej i zasługuje na poparcie. Program powszechnych badań przesiewowych słuchu u noworodków, wspomagany finansowo przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, oraz programy badań słuchu, wzroku i mowy, prowadzone przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu we współpracy z okulistami oraz logopedami, są szczególnie ważne, gdyż dotyczą narządów zmysłów, które w obecnym świecie są podstawą komunikacji międzyludzkiej.
Prezydium ORL popiera te działania, ponieważ programy się uzupełniają, a ich efekty przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia naszego społeczeństwa. W opinii Prezydium ORL po raz pierwszy w historii istnieje realna szansa, aby program profilaktycznych badań dzieci był przyjęty i realizowany w Unii Europejskiej, jako wkład Polski w poprawę stanu zdrowia społeczności całej Europy. Nie możemy zmarnować tej szansy.

prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
Mieczysław Szatanek

sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
Ładysław Nekanda-Trepka

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
z 13 czerwca 2011 r.

o uzyskaniu mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708), uchwały nr 22 Okręgowej Komisji Wyborczej z 13 czerwca 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na KZL oraz delegata na OZL i w związku z uchwałą nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z 29 stycznia 2010 r. oraz § 45 pkt 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, będącego załącznikiem do ww. uchwały, w związku ze śmiercią lek. dent. Janusza Bugaja, delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie i delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy, obwieszcza się, co następuje:

§ 1.

W związku z wygaśnięciem mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy z 13 czerwca 2011 r. mandat delegata uzyskuje lek. dent. Andrzej Siarkiewicz.

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
z 13 czerwca 2011 r.

o wygaśnięciu mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie.

Na podstawie art. 33 ust. 1 z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) i w związku z uchwałą nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z 29 stycznia 2010 r. oraz § 45 pkt 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, będącego załącznikiem do ww. uchwały, w związku ze śmiercią lek. dent. Janusza Bugaja, delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie i delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy, obwieszcza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wygaśnięcie mandatu delegata – lekarza dentysty na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz mandatu lekarza dentysty na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie z 13 czerwca 2011 r.

przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Michał Targowski

Archiwum