10 listopada 2011

Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 16 września 2011 r. w sprawie wystawiania recept lekarskich

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o rozpatrzenie zasadności wystąpienia do odpowiednich organów władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządowej w poniższej sprawie:
Rygorystyczne przestrzeganie przez NFZ zasady ograniczającej ilość wypisywanych przez lekarza refundowanych leków do dawki odpowiadającej maksymalnie 90-dniowej terapii oraz obowiązujące obecnie regulacje prawne stwarzają istotne trudności w zapewnieniu chorującym na choroby przewlekłe należytej opieki lekarskiej.
Dzieje się tak, ponieważ anulowano możliwość wydawania przez aptekarzy liczby tabletek zgodnej z ordynacją lekarza na recepcie. Zapis taki znajdował się w rozporządzeniu ministra zdrowia z 28 września 2004 r. w § 19 ust. 1 pkt 2. Obecnie leki wydawane są chorym w wielokrotności pełnych opakowań (zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra zdrowia z 17 maja 2007 r., § 18 ust. 1 pkt 2). Takie ograniczenie skutkuje tym, że pomimo ordynacji lekarza liczby tabletek wystarczającej na pełne 90 dni leczenia, chory może uzyskać w aptece leki na znacznie krótszy okres (nawet o 40 dni). Sytuacja ta może także podwyższać koszt refundacji leków, jaki ponosi NFZ, wówczas gdy na przykład stutabletkowe opakowanie jest tańsze od czterech opakowań dwudziestotabletkowych (lekarzowi nie wolno wypisać opakowania stutabletkowego, jeśli chory otrzymuje lek w dawce 1 tabletka na dobę). Zróżnicowanie dostępności do poszczególnych leków zwiększa także liczbę wizyt u lekarza, ponieważ niektóre leki trzeba przedłużać co 50, inne co 80, a jeszcze inne co 90 dni.
W związku z powyższym apelujemy o jak najszybsze wystąpienie przez Naczelną Radę Lekarską z inicjatywą zmiany rozporządzenia ministra zdrowia z 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich, która umożliwiłaby wydawanie leków chorym zgodnie z liczbą tabletek zaordynowanych przez lekarza.

prezes ORL w Warszawie Mieczysław Szatanek,
sekretarz ORL w Warszawie Ładysław Nekanda-Trepka

Archiwum