14 grudnia 2011

Potrzebni biegli sądowi

W związku z wystąpieniem p. Małgorzaty Kosickiej, wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczącym bardzo pilnej potrzeby powołania biegłych sądowych w niżej wymienionych dziedzinach:
– audiologia i foniatria,
– otorynolaryngologia,
– ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
– chirurgia dziecięca,
– choroby płuc,
– kardiologia,
– okulistyka,
– rehabilitacja medyczna,
– stomatologia zachowawcza z endodoncją,
prosimy Koleżanki i Kolegów posiadających odpowiednie kwalifikacje o zgłaszanie swojej kandydatury na biegłego sądowego do Sądu Okręgowego w Warszawie, al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, Oddział Administracyjny, pok. 334, tel. 22-440-41-24 (http://www.warszawa.so.gov.pl/biegli-sadowi.html).

Kwalifikacje biegłych sądowych określa §12 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (DzU nr 15, poz. 133):
§12.1. Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
1) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) ukończyła 25 lat życia,
3) posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
4) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
5) wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

2. Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa”.

izb

Archiwum