28 lutego 2012

Recepta na darmowe punkty edukacyjne

W zawód lekarza od zawsze wpisany jest obowiązek stałego do­kształcania się. To kwestia naszego sumienia i etyki zawodowej. W demokracji doskonalenie zawodowe jest wartością społecz­ną, a obowiązkiem korporacji zawodowej jest dążenie do takie­go systemu opieki zdrowotnej, by obywatele mieli zapewnione korzystanie z opieki dobrze wykształconego lekarza i bezpiecz­nych procedur medycznych. Dla lekarzy oznacza to nie tylko, że samorząd zawodowy jest strażnikiem surowego prawa, ale że stwarza im warunki do realizacji swych obowiązków. Izba le­karska chce być organizatorem kształcenia ustawicznego.

Znowelizowana ustawa o izbach lekarskich z 2 grudnia 2009 r. daje nowe możliwości, m.in. korzysta­nia z programów operacyjnych UE oraz wsparcia i dofinansowania dzia­łań w tym zakresie ze środków UE. Od 2011 r. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie kontynuuje w ramach Europejskiego Funduszu Społecz­nego realizację projektu „E-learning w służbie lekarzom”. To unikatowa szansa dla lekarzy i lekarzy dentystów z województwa mazowieckiego, by do końca 2013 r. wziąć udział całkowi­cie bezpłatnie w 70 multimedialnych programach i uzyskać wymagane punkty edukacyjne.

Przyznaję z dumą, że wiele tysię­cy lekarzy dopełnia obowiązku kształcenia ustawicznego. Najwięk­sze problemy ze zdobyciem i roz­liczeniem punktów edukacyjnych mają lekarze z mniejszych miej­scowości. Dyrektorzy placówek nie chcą zwalniać lekarzy na szkolenia. Przepisy prawa niestety nie nakła­dają na dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej obowiązku finansowa­nia ani dofinansowywania kształ­cenia ustawicznego lekarzy. Często brakuje życzliwości przełożonych, ale również naszej motywacji i en­tuzjazmu, tak bardzo potrzebnych do zawodowego spełniania się.

Na lekarza nałożono nadto obo­wiązek przedstawienia okrę­gowej radzie lekarskiej do wglądu „Ewidencji Doskonalenia Zawodowe­go” przed zakończeniem okresu rozli­czeniowego. Dodatkowo wymaga się okazania dokumentów potwierdzają­cych fakt odbycia określonych form doskonalenia zawodowego. Dopełnie­nie obowiązku doskonalenia zawodo­wego lekarza okręgowa rada lekarska potwierdza przez dokonanie wpisu w okręgowym rejestrze lekarzy oraz w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu lekarza”. W ciągu 48 miesię­cy należy zgromadzić co najmniej 200 punktów edukacyjnych. Punk­tów ponad ten limit nie przenosi się na kolejny okres rozliczeniowy. Takie rozwiązanie aktywizuje do nieustan­nego dokształcania się, nie tylko w określonym cyklu rozliczeniowym.

Przypominam, że ustawowy obo­wiązek ustawicznego kształcenia nie jest obwarowany żadnymi sankcja­mi. Eksperci twierdzą jednak, że sam rynek zadba o to, by lekarze zbierali punkty. Wielu pracodawców już dziś uzależnia awans lub przyjęcie do pra­cy właśnie od wywiązywania się z tej powinności.

Na wniosek Okręgowego Zjazdu Lekarzy Izba stworzyła komfor­towe warunki zdobycia punktów edu­kacyjnych, bez wychodzenia z domu, w czasie wolnym od obowiązków, w sposób spokojny, planowy, z moż­liwością kilkakrotnego powtarzania kursu, etapowego rozwiązywania te­stu z jednoczasowym podglądem wy­kładu. Sam zaliczyłem siedem kursów potwierdzonych certyfikatem.
Zachęcam do skorzystania http://www.kursy-elearning.pl

Deklaracja uczestnika

Archiwum