23 lutego 2012

Stanowiska i uchwały ORL

STANOWISKO
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w WARSZAWIE
z 17 lutego 2012 r.

w sprawie opiniowania zmian organizacyjnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej

Działając na podstawie art. 5 pkt 15 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708 ze zm.) i art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (DzU nr 52, poz. 419 ze zm.), mając na względzie fakt, iż ustawa o działalności leczniczej dopuściła możliwość przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego – a co za tym idzie ustanawiania w nich zarządów spółek, w skład których często wchodzą przedstawiciele niebędący lekarzami, podejmujący decyzje organizacyjne w tych jednostkach przede wszystkim o charakterze ekonomicznym z częstym pominięciem konieczności zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta, Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie postuluje uzyskanie opinii właściwych konsultantów wojewódzkich, odnoszących się do planowanych zmian w wymienionych jednostkach, uwzględniających w szczególności:
– obsady dyżurowe, a w szczególności w ramach ostrego dyżuru, zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów oraz zapewniające możliwość wykonywania zawodu przez lekarza, zgodnie z brzmieniem art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
– organizację czasu pracy lekarzy rezydentów i stażystów umożliwiającą prawidłowy proces kształcenia ustawicznego,
– odpowiednią liczbę lekarzy i pielęgniarek udzielających świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych.
Obowiązek konsultacji w tym zakresie pozwoli uniknąć sytuacji, w której zmiany organizacyjne podyktowane warunkami ekonomicznymi będą miały priorytet nad prawidłowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych i ich dostępnością dla pacjenta.

STANOWISKO
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w WARSZAWIE
z 9 GRUDNIA 2011 r.

w sprawie protestu lekarzy na Słowacji

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie potępia wprowadzenie na Słowacji stanu wyjątkowego jako narzędzia do gaszenia słusznego protestu lekarzy, wychodząc z założenia, że jedynym sposobem rozwiązywania problemów i konfliktów jest dialog.
ORL w Warszawie gratuluje jednocześnie lekarzom słowackim częściowej realizacji postulatów płacowych i solidaryzuje się z ich dążeniami do stworzenia systemu ochrony zdrowia bezpiecznego dla pacjentów i oferującego lekarzom odpowiednie wynagrodzenia.

STANOWISKO
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w WARSZAWIE
z 20 STYCZNIA 2012 r.

w sprawie szczepień zalecanych

Jedynym z głównych narzędzi zapobiegania chorobom zakaźnym są szczepienia. W Polsce osiągamy dużo wyższą wyszczepialność niż w państwach Europy Zachodniej (GIS), dotyczy to zwłaszcza szczepień obowiązkowych. Szczepimy ok. 95 proc. dzieci i więcej, w zależności od rocznika. W grupie szczepień zalecanych wskaźnik ten sytuuje się w granicach 30-50 proc. Jedną z przyczyn niższych wskaźników w tej grupie są wysokie koszty niektórych szczepionek. Na uwagę zasługują również bariery w ich dystrybucji, szczególnie na poziomie indywidualnych praktyk lekarskich.
Mając na uwadze optymalizację efektu zdrowotnego programów profilaktycznych w dziedzinie szczepień, Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie wnosi o usankcjonowanie prawne pozyskiwania szczepionek do szczepień zalecanych przez wszystkie podmioty działalności leczniczej, a zwłaszcza przez indywidualne praktyki lekarskie. Szczepienia wykonane w oparciu o szczepionki dostarczane przez pacjentów (rodziców) należy uznać za niegwarantujące należytej skuteczności i jako takie nie powinny być wykonywane. W związku z nasilającą się akcją „antyszczepieniową” apelujemy do kierownictwa resortu zdrowia o zainicjowanie i sfinansowanie długofalowego programu informacyjnego, realizowanego na wszystkich szczeblach struktur rządowych i organizacji pozarządowych oraz w mediach.
W przypadku szczepień budzących kontrowersje (np. przeciw grypie) istnieje potrzeba przeprowadzenia pogłębionych konsultacji naukowych w rozszerzonym gronie badaczy i praktyków reprezentujących różne stanowiska.

UCHWAŁA NR 50/R-VI/11
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w WARSZAWIE
z 9 GRUDNIA 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 26/R-VI/10 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 5 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 26 ust. 3 stawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708 ze zm.), w związku z wejściem w życie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654), uchwala się, co następuje:

§1

W §1 uchwały nr 26/R-VI/10 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 5 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wprowadza się następujące zmiany:
1. w ust. 7:
a. pkt c) otrzymuje brzmienie:
„c) rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich wykonywanych na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie”.
b. dodaje się pkt e) w brzmieniu:
„e) ewidencji lekarzy cudzoziemców uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, biorących udział w wydarzeniach sportowych rangi międzynarodowej, organizowanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”.
2. dodaje się §1a w brzmieniu:
„§1a Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do podejmowania uchwał o wydatkowaniu środków finansowych w wysokości nie wyższej niż 100 000 zł (słownie sto tysięcy złotych)”.

§2

Upoważnia się prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Warszawie do ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 26/R-VI/10.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym §1a wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 5 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR 52/P-VI/11
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w WARSZAWIE
z 9 GRUDNIA 2011 r.

w sprawie ustalenia wzoru zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Na podstawie art. 25 pkt 14 w związku z art. 5 pkt 11 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz art. 208 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654), w związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia z 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreślania z tego rejestru (DzU nr 221, poz. 1319), uchwala się, co następuje:

§1

Ustala się wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wydawanego przez ORL w Warszawie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Do czasu wprowadzenia przez ministra zdrowia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, lekarzowi i lekarzowi dentyście wpisanemu do rejestru wydaje się zaświadczenie określone według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr 2723/VI/11 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 3 sierpnia 2011 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 54/R-VI/11
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w WARSZAWIE
z 9 GRUDNIA 2011 r.

w sprawie powołania rzecznika praw lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i jego zastępców

Na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708 ze zm.) oraz na podstawie §4 pkt 48 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – tekst jednolity, stanowiącego załącznik do uchwały nr 5/Z/VI XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 15 maja 2010 r. w sprawie Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, uchwala się, co następuje:

§1

Na stanowisko rzecznika praw lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie powołuje się kol. Andrzeja Kużawczyka.

§2

Traci moc uchwała nr 47/R-VI/10 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 5 lutego 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Interwencyjnego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 55/P-VI/11
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w WARSZAWIE
z 9 GRUDNIA 2011 r.

w sprawie prowadzenia ewidencji lekarzy cudzoziemców, biorących udział w wydarzeniach sportowych rangi międzynarodowej, uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza w czasie wydarzenia sportowego

Działając na podstawie art. 25 pkt 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708 ze zm.), w związku z art. 9b ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2008 r., nr 136, poz. 857 z późn. zm.), oraz uchwały nr 26/R-VI/10 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 5 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, uchwala się, co następuje:

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie prowadzi ewidencję lekarzy cudzoziemców udzielających świadczeń zdrowotnych członkom kadry narodowej biorącym udział w wydarzeniach sportowych, o których mowa w art. 9b ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

§2

Ewidencja jest prowadzona w formie ewidencyjno-informatycznej i obejmuje następujące dane oraz dokumenty dotyczące lekarza, o którym mowa w §1:

1) dane:

a) tytuł zawodowy, b) imię i nazwisko, c) datę i miejsce urodzenia, d) obywatelstwo, e) nazwę dokumentu potwierdzającego formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza, z określeniem organu wydającego dokument i daty wydania, f) nazwę wydarzenia sportowego, g) okres uprawniający lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, h) numer zaświadczenia i datę jego wydania, o którym mowa w art. 9b ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

2) dokumenty, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

§3

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie dokonuje wpisu lekarza do ewidencji oraz wydaje zaświadczenie, o którym mowa w art. 9b ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

§4

1. Do prowadzenia postępowania w sprawie wpisu do ewidencji upoważnia się Komisję ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w §3, wydaje prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na wniosek Komisji.

§5

Dokumenty dotyczące lekarza, o którym mowa w §1, oraz dokumenty związane z postępowaniem w sprawie wpisu do ewidencji i wydania zaświadczenia, Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie umieszcza i przechowuje w archiwum ewidencji.

§6

Ustala się wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 9b ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, stanowiący załącznik do uchwały.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1/R-VI/12
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w WARSZAWIE
z 20 STYCZNIA 2012 r.

w sprawie ustalenia liczby lekarzy i lekarzy dentystów, członków Komisji Bioetycznej przy OIL w Warszawie na okres kadencji 2012-2015

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2008 r., nr 136, poz. 857 ze zm.), w związku z §3 ust. 4 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (DzU nr 47, poz. 480) oraz §27 ust. 7 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania ORL w Warszawie, uchwala się, co następuje:

§1

Ustala się skład Komisji Bioetycznej przy OIL w Warszawie w liczbie członków: 15; lekarzy: 9; lekarzy dentystów: 1.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/R-VI/12
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w WARSZAWIE
z 20 STYCZNIA 2012 r.

w sprawie powołania członków Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2012-2015

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2008 r., nr 136, poz. 857 ze zm.), §3 ust. 2 i 4 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (DzU nr 47, poz. 480), §27 ust. 7 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz §6 Regulaminu Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie uchwala się, co następuje:

§1

Powołuje się w głosowaniu tajnym członków Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2012-2015 w następującym składzie: 1. kol. Stanisław Ancyparowicz – lekarz, 2. kol. Bożena Pietrzykowska-Bodnar – lekarz, 3. kol. Marek Czarkowski – lekarz, 4. kol. Andrzej Dąbrowski – lekarz, 5. kol. Joanna Romejko-Jarosińska – lekarz, 6. kol. Aleksander Kotlicki – lekarz, 7. kol. Magdalena Maria Marczyńska – lekarz, 8. kol. Stanisław Niemczyk – lekarz, 9. kol. Marek Stopiński – lekarz, 10. kol. Ewa Miękus-Pączek – lekarz dentysta, 11. ks. Stefan Kornas – duchowny, 12. dr n. hum. Anna Kamińska – filozof, 13. mec. Sławomir Lis – prawnik, 14. mgr farm. Elżbieta Przymus-Góralczyk – farmaceuta, 15. mgr Renata Piasecka-Krawczyk – pielęgniarka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/R-VI/12
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w WARSZAWIE
z 20 STYCZNIA 2012 r.

w sprawie ustalenia miejsca obrad XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Ustala się miejsce obrad XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie: Centrum Konferencyjne Wojska Polskiego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/R-VI/12
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w WARSZAWIE
z 20 STYCZNIA 2012 r.

w sprawie wyasygnowania środków finansowych na potrzeby XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Przeznacza się na organizację XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie środki finansowe w wysokości do 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

§2

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się dyrektorowi Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/R-VI/12
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w WARSZAWIE
z 20 STYCZNIA 2012 r.

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Powołuje się Komitet Organizacyjny XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w następującym składzie: przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – kol. Renata Dmowska, członkowie: 1. kol. Włodzimierz Cerański, 2. kol. Andrzej Sawoni, 3. kol. Julian Wróbel, 4. mec. Elżbieta Barcikowska-Szydło – koordynator Zespołu Radców Prawnych, 6. mgr Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk – redaktor naczelna miesięcznika „Puls”, 7. mgr inż. Andrzej Surowiecki – przewodniczący Fundacji Lekarskiej „Pro Seniore”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/R-VI/12
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w WARSZAWIE
z 20 STYCZNIA 2012 r.

w sprawie powołania zastępców rzecznika praw lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708 ze zm.) oraz na podstawie §4 pkt 48 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – tekst jednolity, stanowiącego załącznik do uchwały nr 5/Z/VI XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 15 maja 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, w związku z uchwałą nr 54/R-VI/11 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 9 grudnia 2011 r. w sprawie powołania rzecznika praw lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, uchwala się, co następuje:

§1

Na stanowiska zastępców rzecznika praw lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie powołuje się: 1. kol. Roberta Adamowicza, 2. kol. Jacka Bojakowskiego, 3. kol. Renatę Dmowską, 4. kol. Marię Łyczywek-Zwierz, 5. kol. Danutę Samolczyk-Wanyurę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prezes ORL w Warszawie Mieczysław Szatanek,
sekretarz ORL w Warszawie Ładysław Nekanda-Trepka

Archiwum