18 czerwca 2012

Sprawozdania OKR I OSL, Uchwały OZL

Sprawozdanie
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

W okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r. do Biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęły 353 skargi wymagające podjęcia czynności sprawdzających.

Łącznie rozpatrywano 543 sprawy, w tym: 190 pozostałych z okresu poprzedniego, 353, które wpłynęły w 2011 r.

Ogółem zakończono 320 spraw, z czego: 121 zakończono wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, 138 zakończono wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, 38 skierowano do OSL z wnioskiem o ukaranie lekarza/y, 23 przesłano do odpowiednich organów.

W toku postępowania wyjaśniającego pozostały do rozpatrzenia w 2012 r. 223 sprawy.

W sprawach zakończonych odmową wszczęcia i umorzeniem (259 spraw) było 59 odwołań do OSL, z czego do 31.12.2011 r.: 5 postanowień uchylono, 20 postanowień utrzymano w mocy.

Zbigniew Czernicki,
Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej

Sprawozdanie
Okręgowego Sądu Lekarskiego

Okręgowy Sąd Lekarski VI kadencji w roku 2011 kontynuował działalność w nieco zmienionym składzie. Do zespołu dołączył wybrany na XXX Zjeździe OIL dr Witold Cieśla. Natomiast 8.11.2011 r. dr Barbara Wójcicka-Urbańska złożyła rezygnację.

W 2011 r. odbyło się dziesięć zebrań zespołu. Ich tematyka, jak zwykle, obejmuje informacje o sprawach zakończonych i nowych oraz omawiane problemy w ramach szkolenia.
W 2011 r. do OSL wpłynęło 40 nowych spraw, w tym 37 od okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz jedna sprawa do ponownego rozpoznania z Naczelnego Sądu Lekarskiego. W 2011 r. zostało rozpatrzonych 36 spraw dotyczących 38 lekarzy, w tym: 16 spraw bieżących, 16 z ubiegłego roku oraz trzy z roku 2009 i jedna z roku 2007.

W roku 2011 rozpatrzono 61 zażaleń na postanowienia okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Odbyły się też cztery przesłuchania świadków z innych izb lekarskich w ramach pomocy prawnej.

Część merytoryczna (dotycząca spraw zakończonych)

Liczba nowych spraw – 40, liczba spraw z lat ubiegłych – 20, liczba spraw przeniesionych na 2012 r. – 23, ogółem liczba rozpraw – 56.

Liczba spraw odroczonych – 20, w tym: liczba rozpraw zakończonych orzeczeniem – 36, liczba lekarzy, których dotyczyły orzeczenia – 38, liczba rozpraw niejawnych – 2.

Wydano następujące orzeczenia: pozbawienie prawa wykonywania zawodu – 1, zawieszenie prawa wykonywania zawodu na 1 rok – 1, umorzenie postępowania – 4, uniewinnienie – 5, upomnienie – 17, nagana – 10.

Specjalizacje lekarzy w sprawach zakończonych: uchybienia etyczne – 8, stomatologia – 6, ginekologia i położnictwo – 5, choroby wewnętrzne – 5, chirurgia – 2, kardiologia – 2, okulistyka – 2, ortopedia – 2, neurologia – 1, neurochirurgia – 1, proktologia – 1, psychiatria – 1, radiologia – 1, urologia 1.

OSL pozbawił prawa wykonywania zawodu lekarza dentystę, „rekordzistę” w naszym sądzie, który ma osiem spraw, oraz zawiesił na rok prawo wykonywania zawodu ginekologowi, który zachował się nieetycznie wobec pacjentki. O przewinienia natury etycznej obwinionych było ośmiu lekarzy różnych specjalności. Sprawy dotyczyły m.in. dyskredytowania innych lekarzy, wydawania zaświadczeń bez uprawnień, obrotu lekami, wystawienia 522 recept na środki narkotyczne na matkę, przekazywania aptekarzowi recept na leki na mukowiscydozę przez lekarza bez uprawnień, dopisków do dokumentacji po fakcie, niewłaściwego traktowania pacjentów, którzy są rodzicami lekarzy.

Pragnę podziękować wszystkim koleżankom i kolegom z naszego zespołu za wspaniałą pracę, w dużej części społeczną, i za prawie 90-procentową frekwencję na naszych zebraniach.

Dziękuję również – jak zwykle – naszemu prawnikowi, dr n. prawnych Przemysławowi Konieczniakowi oraz protokolantowi Stoigniewowi Dudkiewiczowi, a także nieocenionym sekretarkom: mgr Magdalenie Kujawskiej i Ewie Mrazek.

Elżbieta Rusiecka-Kuczałek,
przewodnicząca
Okręgowego Sądu Lekarskiego

Uchwały, stanowiska i apele XXXI OZL dostępne T U T A J.

Archiwum