15 sierpnia 2012

Nowe przepisy prawne

mec. Beata Kozyra-Łukasiak

23 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania, opublikowane w DzU z 2012 r., poz. 439.

30 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, opublikowane w DzU z 2012 r., poz. 470.
W okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. testy z zakresu kontroli fizycznych parametrów mogą być również wykonywane przez nieposiadające akredytacji laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz podmioty upoważnione przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
Do 31 grudnia 2015 r. za fizyka medycznego lub inżyniera medycznego uważa się również fizyka lub inżyniera bez specjalizacji, posiadających co najmniej 5-letni staż pracy w jednostce ochrony zdrowia w zakresie medycznych zastosowań promieniowania jonizującego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z mocą od 1 stycznia 2012 r.

2 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 5 kwietnia 2012 r. w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, opublikowane w DzU z 2012 r., poz. 415.
Rozporządzenie określa:

 • sposób i tryb przekazywania do rejestru lekarzy danych odbywających szkolenie specjalizacyjne,
 • szczegółowy sposób prowadzenia rejestru,
 • sposób udostępniania danych wpisanych do rejestru.

Przekazywanie danych do rejestru polega na ich umieszczaniu w elektronicznej bazie danych rejestrowych, uzupełnianiu i modyfikacji danych rejestrowych oraz wykreślaniu ich z rejestru za pomocą systemu ewidencyjno-informatycznego.
Dane są przekazywane do rejestru drogą elektroniczną, w postaci danych zaszyfrowanych, co gwarantuje ich bezpieczeństwo i poufność.
Dane są przekazywane do rejestru według stanu na ostatni dzień każdego kwartału kalendarzowego, w terminie 7 dni roboczych od zakończenia danego kwartału.
Wpis do rejestru polega na umieszczeniu za pomocą systemu ewidencyjno-informatycznego danych w elektronicznej bazie danych rejestrowych.
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zapewnia warunki techniczne umożliwiające prowadzenie rejestru, kontroluje przekazywane dane pod względem jakości i kompletności, konsoliduje je oraz sprawuje nadzór nad gromadzeniem danych w rejestrze i bezpieczeństwem elektronicznej bazy danych rejestrowych.
Rejestr jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający dostęp do danych przez osoby nieupoważnione.
Centrum udostępnia dane wpisane do rejestru jego użytkownikom, którymi są wojewodowie oraz ministrowie: zdrowia, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Dane wpisane do rejestru, obejmujące dane osobowe, udostępnia się drogą elektroniczną, z wykorzystaniem systemu szyfrowania danych, osobie upoważnionej przez użytkownika rejestru na wniosek użytkownika rejestru.
Dane wpisane do rejestru, niebędące danymi osobowymi, udostępnia się drogą elektroniczną, z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia internetowego z systemem logowania i hasła, osobom upoważnionym przez użytkownika rejestru na wniosek użytkownika rejestru.
Użytkownik rejestru przekazuje dyrektorowi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego listę osób upoważnionych do dostępu do danych, którym centrum dostarcza login i hasło dostępu.
Lista osób upoważnionych przez użytkownika rejestru zawiera imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej.

2 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie inspekcji badań klinicznych, opublikowane w DzU z 2012 r., poz. 477.
Inspekcja obejmuje czynności mające na celu sprawdzenie:

 • czy badanie kliniczne jest prowadzone na podstawie pozwolenia wydanego przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • czy są przestrzegane warunki pozwolenia,
 • czy w trakcie prowadzenia badania klinicznego podmioty biorące w nim udział realizują obowiązki wynikające z wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej,
 • złożenia przez uczestników badania klinicznego oświadczeń na formularzu świadomej zgody,
 • uzyskania opinii komisji bioetycznej,
 • wykorzystywanych w badaniu klinicznym pomieszczeń i sprzętu,
 • zgodności prowadzenia badania klinicznego z protokołem badania klinicznego i z zaakceptowanymi zmianami tego protokołu,
 • sposobu dokumentowania danych i przechowywania dokumentacji,
 • czy wykonane zostały zalecenia poinspekcyjne.

3 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych ze zwłokami pacjenta w przypadku jego śmierci, opublikowane w DzU z 2012 r., poz. 420.
Osoba wskazana w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych niezwłocznie zawiadamia lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego o śmierci pacjenta przebywającego w przedsiębiorstwie podmiotu.
Lekarz po przeprowadzeniu oględzin stwierdza zgon i jego przyczynę oraz wystawia kartę zgonu.
W przypadku przeprowadzania sekcji zwłok stwierdzenie przyczyny zgonu następuje po jej przeprowadzeniu.
Osoba wymieniona w regulaminie organizacyjnym podmiotu niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu pacjenta zawiadamia o tym fakcie osobę lub instytucję wcześniej przez niego wskazaną.
Po wystawieniu karty zgonu przez lekarza pielęgniarka niezwłocznie przekazuje ją do kancelarii przedsiębiorstwa podmiotu.

Archiwum