13 października 2012

Trzy pytania do…

Jednym z ważniejszych zdań dydaktycznych, jakie w ostatnim czasie wyznaczyło sobie CMKP, jest podyplomowe kształcenie w dziedzinie geriatrii. Jak jest ono realizowane?
Jak wiadomo czytelnikom „Pulsu”, w roku akademickim 2010-2011, jubileuszowym, 40. roku naszego istnienia, odbył się interdyscyplinarny kongres dydaktyczny „Starzenie wyzwaniem medycyny XXI w.”. Kongres wpisał się w cykl działań na rzecz zwiększenia zainteresowania lekarzy dziedziną geriatrii, która nadal jest specjalizacją deficytową. Opieka nad osobami starszymi to oczywiście wyzwanie wieloaspektowe, ale z naszego punktu widzenia najistotniejszy jest aspekt medyczny zagadnienia. Nie zawężamy go jednak do jednej dziedziny, lecz traktujemy zdecydowanie interdyscyplinarnie. Między innymi dlatego na kongresie poruszane były problemy internistyczne, kardiologiczne i neurologiczne występujące u osób starszych. Stąd ciekawą propozycją jest realizowany od 1 marca 2012 r., we współpracy z Departamentem Pielęgniarek i Położnych MZ (liderem przedsięwzięcia), kolejny projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”. Będzie wdrażany do połowy 2015 r. za sumę ponad 22 mln zł.
Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy kadr medycznych uczestniczących w opiece geriatrycznej, nie tylko lekarzy i fizjoterapeutów, ale także pielęgniarek, opiekunów medycznych oraz terapeutów środowiskowych. Dodatkowym, unikalnym walorem przedsięwzięcia jest szczególny nacisk kładziony na kompleksowe przygotowanie lekarzy i pielęgniarek POZ do opieki nad starszymi pacjentami. Wszystkie grupy zawodowe będą miały sfinansowany udział w kursach, a także koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia.
Planujemy, że ze szkoleń zorganizowanych przez CMKP skorzysta 2 tys. lekarzy i 1 tys. fizjoterapeutów. Kursy będą organizowane na bazie własnej oraz zlecane podmiotom zewnętrznym, wyłonionym w drodze zamówienia publicznego na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Realizacja pierwszych kursów przewidziana jest w III kwartale 2012 r. Szczegółowe informacje, dotyczące tematyki, rekrutacji i terminów, znajdują się na stronie internetowej Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ i na stronie CMKP. W tym miejscu serdecznie zapraszamy do wzięcia w nich udziału wszystkich zaangażowanych w opiekę nad starszymi pacjentami.
Nie sposób nie wspomnieć o drugim, ale niezwykle ważnym zadaniu, realizowanym przy okazji tego projektu, którym jest stworzenie nowoczesnego modelu i założeń kompleksowej opieki nad osobami starszymi na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Szkolenia organizowane przez CMKP dla lekarzy POZ i medycyny rodzinnej będą przeprowadzane w Zakładzie Geriatrii i Gerontologii – Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ przy ul. Mehoffera w Warszawie.

Geriatria to niejedyna specjalizacja deficytowa, w której kształcenie wspierane jest z Funduszy Strukturalnych UE. W jakich jeszcze dziedzinach CMKP prowadzi kursy współfinansowane z tych środków?
Czy fundusze unijne pomagają także w rozwoju badań naukowych?

Od 2008 r. prowadzimy projekt „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy”. W ubiegłym roku akademickim CMKP przeszkoliło 1600 lekarzy, a łącznie w ramach projektu – blisko 8 tys. Do 2015 r., tj. do zakończenia programu, w szkoleniach weźmie udział ok. 48 tys. lekarzy.
Uczestnicy kursów mają zapewnione wyżywienie podczas przerw śniadaniowych i obiadowych oraz dofinansowanie kosztów dojazdu i zakwaterowania. W ubiegłym roku akademickim z takiej pomocy skorzystało ponad 5,7 tys. lekarzy. Wydaliśmy na nią 4,8 mln zł.
Niezwykle istotnym elementem działań projektowych jest wydanie 19 podręczników przygotowanych do wybranych kursów z kardiologii, onkologii i medycyny pracy, opracowanych przez ekspertów w tych dziedzinach. Są nieodpłatnie przekazywane uczestnikom szkoleń i w zamyśle autorów mają stanowić swoistą podstawę „biblioteki medycznej” lekarzy deficytowych specjalności.
W 2012 r. wprowadzamy dodatkowe, nowatorskie zajęcia doskonalące: „Otwarte sesje kardiologiczne”, „Otwarte sesje kardiologiczno-onkologiczne” oraz „Kursy z resuscytacji krążeniowo-oddechowej”.
W ramach tego projektu zakupiliśmy również sprzęt dydaktyczny wspomagający proces kształcenia, m.in. symulatory pacjenta do zabiegów ALS i BLS, które przekazaliśmy współpracującym klinikom i zakładom uniwersyteckim. Ponadto nabyliśmy dwie stacje do planowania radioterapii, które zostały przekazane Centrum Onkologii w Warszawie, oraz system przesyłania obrazu i dźwięku z trzech pracowni zabiegowych do sali wykładowej, który został zainstalowany w Klinice Kardiologii CMKP.
Korzystanie z funduszy unijnych obejmuje także działalność naukową. Ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, CMKP uczestniczy w projektach „Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie” oraz „Experimental population based platform to evaluate and monitor the effectiveness of screening colonoscopy: a population based comparative effectiveness study (PCSP – Polish Colonoscopy Screening Platform)”, realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Czy w minionym roku akademickim CMKP podjęło współpracę z nowymi placówkami medycznymi?
Mając na uwadze zintensyfikowanie działań dydaktycznych, szczególnie w dziedzinie onkologii, powiększyliśmy bazę naszych klinik, tworząc trzy nowe w placówce niepublicznej NZOZ – Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku. Są to: Klinika Urologii, prowadzona przez prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Borówkę, Klinika Onkologii, której kierownikiem jest prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, oraz Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych, prowadzona przez prof. dr. hab. n. med. Adama Torbickiego. Taka współpraca z placówką niepubliczną jest z pewnością działaniem nowatorskim. Wszystkie trzy kliniki służą nam jako znakomita baza kształcenia specjalizacyjnego, szczególnie w onkologii, zapewniając jednocześnie wysoki poziom świadczeń medycznych.
Klinika Urologii koncentruje się na diagnostyce i leczeniu nowotworów układu moczowego i nowotworów męskich narządów płciowych, w tym gruczołu krokowego. Klinika Onkologii prowadzi diagnostykę i leczenie nowotworów złośliwych we wszystkich stadiach choroby, szczególnie raka piersi.
Trzecia z wymienionych klinik specjalizuje się głównie w diagnostyce i leczeniu zatorowości płucnej, zakrzepicy żylnej oraz różnych form nadciśnienia płucnego. O unikalności tej kliniki świadczy fakt, że wskazane choroby układu krążenia nie były dotąd w głównym nurcie klasycznej kardiologii. Dopiero w ostatnim czasie stały się przedmiotem intensywnych badań, których wyniki jednoznacznie wskazują, że nową wiedzę w tym zakresie należy uwzględniać w edukacji podyplomowej lekarzy. Stąd nasze zainteresowanie placówką o takim profilu.
Wszystkie trzy kliniki łączy aspekt onkologiczny. Z racji częstych powikłań sercowo-naczyniowych u chorych leczonych onkologicznie, kliniki CMKP zapewniają naszym pacjentom unikalną, kompleksową opiekę onkologiczną.

pytała Małgorzata Skarbek

Archiwum