8 grudnia 2012

Nowe przepisy prawne

S T A Ż   P O D Y P L O M O W Y

1 października 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 28 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, opublikowane w DzU z 2012 r., poz. 1082.

Staż podyplomowy obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki udzielania świadczeń zdrowotnych, w przypadku:
– lekarza – w dziedzinie chorób wewnętrznych, pediatrii, w tym neonatologii, chirurgii ogólnej, w tym chirurgii urazowej, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej oraz medycyny rodzinnej w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej,
– lekarza dentysty – w dziedzinie stomatologii, z uwzględnieniem stomatologii zachowawczej, dziecięcej, periodontologii, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej oraz w dziedzinie medycyny ratunkowej.
Staż lekarza w ramach stażu cząstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych obejmuje szkolenie z zakresu transfuzjologii klinicznej oraz profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS.
Staż lekarza dentysty w ramach stażu w dziedzinie stomatologii obejmuje szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, a w dziedzinie medycyny ratunkowej – kurs ratownictwa medycznego. Oprócz wymienionych szkoleń staż lekarza, lekarza dentysty obejmuje szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego.
Staż lekarza trwa 13 miesięcy, a lekarza dentysty 12 miesięcy.
Staż rozpoczyna się corocznie 1 października albo 1 marca. Czas trwania stażu lekarza, lekarza dentysty ulega przedłużeniu w przypadku choroby i macierzyństwa, korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem, powołania do odbycia przeszkolenia wojskowego i przebywania na urlopie bezpłatnym, nie dłużej jednak niż trzy miesiące.
Okres trwania staży cząstkowych, szczegółowe rodzaje zajęć teoretycznych i praktycznych oraz okres trwania szkoleń i zakres ich odbywania określają ramowe programy stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Programy te uległy zmianie w stosunku do dotychczas obowiązujących.
Kierując lekarza, lekarza dentystę do odbycia stażu, okręgowa rada lekarska uwzględnia w kolejności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mają stałe miejsce zamieszkania na obszarze działania okręgowej rady lekarskiej i ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną, a także bierze pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż w danym podmiocie uprawnionym do prowadzenia stażu.
Podmioty uprawnione do prowadzenia stażu, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego, będące podmiotami leczniczymi, spełniają następujące warunki:
1) udzielają świadczeń zdrowotnych umożliwiających zrealizowanie co najmniej programu jednego stażu cząstkowego lekarza, lekarza dentysty lub co najmniej jednej z części programu stażu cząstkowego,
2) zatrudniają lekarzy, lekarzy dentystów na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w programie ramowym,
3) posiadają zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację programu ramowego,
4) zapewniają określonej liczbie lekarzy odbywających staż realizację treści merytorycznych programu ramowego.
Lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną lub specjalistyczną praktykę lekarską, uprawniony do prowadzenia stażu, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego, ma co najmniej pięcioletni staż zawodowy albo specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny, posiada pomieszczenia, aparaturę i sprzęt medyczny umożliwiające realizację programu ramowego oraz spełnia warunki określone w pkt 1 i 4.
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, obejmującego realizację programu stażu podyplomowego, może być zawarta na czas określony wyłącznie z podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu, spełniającym następujące warunki:
– w przypadku stażu lekarza – będącym podmiotem leczniczym prowadzącym szpital, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza w ramach staży cząstkowych, co najmniej w dziedzinach chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i anestezjologii oraz intensywnej terapii,
– w przypadku stażu lekarza dentysty – będącym podmiotem leczniczym albo lekarzem dentystą wykonującym indywidualną lub specjalistyczną praktykę lekarską, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza dentysty w dziedzinie stomatologii, co najmniej z zakresu stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i protetyki stomatologicznej,
– mającym zawarte umowy z innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu, w celu umożliwienia zrealizowania przez stażystę w ramach oddelegowania tej części programu, której realizacji nie może zapewnić.
W przypadku niezrealizowania programu stażu w zakresie odbywania dyżurów medycznych z powodu ciąży lub sprawowania opieki nad dzieckiem do lat czterech, umowę z lekarzem, lekarzem dentystą zawiera się na czas niezbędny do zrealizowania dyżurów medycznych. Lekarz, lekarz dentysta odbywający staż otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2007 zł. W przypadku gdy uprawnionym do prowadzenia stażu jest podmiot leczniczy, kierownik wyznacza koordynatora spośród zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lekarzy lub lekarzy dentystów posiadających specjalizację. W przypadku gdy umowa o pracę ze stażystą jest zawarta z lekarzem dentystą prowadzącym indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, funkcję koordynatora pełni ten lekarz.
Koordynator nadzoruje odbywanie stażu przez nie więcej niż dziesięciu stażystów i otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 117 zł w przypadku nadzorowania stażu jednego stażysty i dodatkowo w wysokości 70 zł za nadzorowanie stażu każdego następnego stażysty.
Jeżeli stażystów zatrudnionych w podmiocie leczniczym jest mniej niż pięciu, funkcję koordynatora pełni opiekun nadzorujący staż cząstkowy stażysty w dziedzinie chorób wewnętrznych albo z zakresu stomatologii zachowawczej.
W przypadku gdy uprawnionym do prowadzenia stażu jest podmiot leczniczy, opiekuna wyznacza kierownik podmiotu leczniczego spośród lekarzy, lekarzy dentystów, którzy posiadają specjalizację, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, albo lekarzy dentystów wykonujących zawód przez okres co najmniej pięciu lat, z tym że w oddziale szpitala opiekuna wyznacza ordynator lub inny lekarz kierujący oddziałem.
Jeżeli podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu jest indywidualna lub specjalistyczna praktyka lekarska, opiekunem jest lekarz, lekarz dentysta prowadzący tę praktykę.
Opiekun może nadzorować wykonywanie zawodu przez jednego stażystę, a w sytuacji szczególnie uzasadnionej – przez dwóch stażystów.
Stażysta będący lekarzem, w ramach odbywania stażu, pełni dyżury medyczne, zgodnie z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem, z tym że kobieta będąca w ciąży jest zwolniona z pracy w porze nocnej, a stażysta sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat czterech może pracować w porze nocnej wyłącznie po wyrażeniu zgody.
Stażysta pełni dyżur jako dodatkowy członek zespołu dyżurnego na oddziałach w specjalnościach zachowawczych, zabiegowych, w izbie przyjęć, w szpitalnym oddziale ratunkowym lub jako dodatkowy członek zespołu ratownictwa medycznego, pod nadzorem lekarza lub lekarzy pełniących dyżur, uprawnionych do samodzielnego wykonywania zawodu.
Stażysta w trakcie stażu pełni jeden dyżur w tygodniu w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub dwa dyżury w tygodniu w wymiarze 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut.
Stażyście za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego w porze dziennej oraz nocnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 125 proc. stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego.
Stażysta uzyskuje zaliczenie stażu podyplomowego po zrealizowaniu programu ramowego oraz po zdaniu kolokwiów i sprawdzianów.
Uznania stażu podyplomowego odbytego zagranicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w RP dokonuje minister zdrowia na wniosek lekarza, lekarza dentysty, na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu ekspertów.
Uznanie może nastąpić po stwierdzeniu, że czas trwania stażu nie był krótszy niż 12 lub 13 miesięcy oraz, że program odbytego stażu lub jego części był zgodny w istotnych elementach formalnych i merytorycznych z programem ramowym, bądź po stwierdzeniu, że dotychczasowe wykonywanie zawodu zagranicą odbywało się w okresie i na zasadach, które mogą być uznane za równoważne w całości lub w części z odbyciem stażu lekarza lub lekarza dentysty.
Lekarz lub lekarz dentysta, któremu minister uznał staż po-dyplomowy odbyty zagranicą za równoważny w części ze stażem obowiązującym w RP, realizuje ramowy program w nieuznanej części.
Lekarz, lekarz dentysta, który rozpoczął staż podyplomowy na podstawie dotychczasowych przepisów, odbywa go zgodnie z tymi przepisami.

Archiwum