20 grudnia 2012

Z Mazowsza

Nowa poradnia w Szpitalu im. św. Rodziny
W listopadzie 2012 r. otwarto nową poradnię cukrzycową w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie.

Rocznie w placówce rodzi ponad 4 tys. pacjentek, 5 proc. tej liczby stanowią kobiety ciężarne chore na cukrzycę. Stąd potrzeba uruchomienia stałej opieki nad nimi. Pacjentki z podejrzewaną cukrzycą kierowane do poradni są konsultowane w ciągu siedmiu dni od momentu zgłoszenia, objęte opieką w czasie ciąży, porodu i połogu. Kobiety wymagające stosowania insuliny w czasie ciąży są kierowane do Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha.
Cukrzyca to najczęstsze powikłanie metaboliczne występujące w ciąży i zagrażające rozwijającemu się dziecku, a także przyczyniające się do komplikacji w czasie porodu.
Poradnię cukrzycową prowadzą lekarki: Agnieszka Stępniak–Sadowska, Jagoda Dembowiecka-Ochman i Alina Kardasz–Cywoniuk. Wszystkie mają specjalizację ginekologa-położnika. Dodatkowo, dzięki uprzejmości prof. dr. hab. med. M. Wielgosia i dr med. D. Bomby, miały możliwość zdobycia praktyki w prowadzeniu pacjentek z cukrzycą w szpitalu WUM.

mkr

Dla pacjentów
Kolorowy kwartalnik „Zdrowie Ursynowa” jest wydawany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów.

Dwie cechy wyróżniają to wydawnictwo: piękna, bardzo kolorowa szata graficzna oraz aktualne, dostosowane do pory roku informacje na temat zagrożeń zdrowia. Na przykład w numerze wydawanym jesienią znajdujemy porady lekarzy dotyczące grypy, zatruć grzybami, w numerze zimowym – artykuły poświęcone odmrożeniom i ochronie dzieci przed zimnem, latem – porady, jak uniknąć przegrzania organizmu. Obok tego zamieszczanych jest wiele artykułów dotyczących chorób przewlekłych, zdrowia osób starszych oraz aktualnych wydarzeń. W stopce redakcyjnej znajduje się istotna uwaga odnosząca się do korzystania z informacji zawartych w kwartalniku: „»Zdrowie Ursynowa« nie zastępuje indywidualnego kontaktu z lekarzem. Przed skorzystaniem z porad należy się skonsultować z lekarzem”.
Każdy numer pisma jest ilustrowany ciekawymi zdjęciami i rysunkami.

mkr

Moczenie nocne
Od 1 września 2012 r. dzieci, u których stwierdzono problem z moczeniem nocnym, mają szansę na diagnozowanie i leczenie zgodnie z europejskimi standardami.

Grupa ekspertów, powołana przez ministra zdrowia, opracowała wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z dziećmi moczącymi się w nocy, na listę leków refundowanych została wprowadzona desmopresyna, jako lek pierwszego rzutu. Poprawi to dostępność leczenia dla większej grupy pacjentów, którzy dotychczas nie mogli uzyskać pomocy lekarskiej z powodów ekonomicznych. Wczesne zdiagnozowanie i wdrożenie odpowiedniej terapii pozwala uchronić dziecko przed zaburzeniami sfery emocjonalnej i socjalnej.
Zgodnie ze standardami rolą lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest przeprowadzenie wstępnej diagnostyki (wywiad, badanie z oceną zewnętrznych narządów moczowo-płciowych, podstawowe badania laboratoryjne i ultrasonograficzne oraz polecenie prowadzenia dzienniczka oddawania moczu i kalendarza moczenia).
Trzymiesięczny okres uroterapii (prawidłowe podawanie płynów w ciągu dnia z ich ograniczeniem na godzinę – dwie przed snem, kontrola oddawania moczu i zaparć) może przynieść pożądany efekt. Dopiero jego brak jest podstawą zastosowania leczenia farmakologicznego lub kondycjonującego (alarmem wybudzeniowym).

mkr

Stacja dializ w Wołominie
W październiku 2012 r. na terenie Szpitala Powiatowego w Wołominie miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nowoczesną stację dializ.

W nowym budynku znajdzie się oddział dzienny przeznaczony do leczenia hemodializami chorych z niewydolnością nerek. 25 stanowisk dializujących czynnych będzie 24 godz. na dobę.
W pierwszym etapie inwestycji w miejscu starego Zakładu Bakteriologii powstanie nowy budynek stacji dializ. Drugi etap obejmie przebudowę i rozbudowę parteru budynku interny na potrzeby Oddziału Nefrologii. W stacji zaplanowano pokój przygotowawczy dla personelu, specjalne pomieszczenie dla pacjentów potrzebujących tzw. dializy otrzewnowej oraz wydzielone pomieszczenie dla stanowisk HBs (+) i HCV (+) obsługiwanych przez osobny personel i cztery sale dializ, w tym jedna dla tzw. stanów ciężkich. Zostanie także przygotowana poczekalnia i szatnia dla pacjentów. Pierwsi chorzy mają skorzystać z usług stacji za kilkanaście miesięcy.

Akredytacja w Ciechanowie
W listopadzie ub.r. ciechanowski Specjalistyczny Szpital Wojewódzki uzyskał akredytację ministra zdrowia, która potwierdza spełnienie przez placówkę standardów jakości dla lecznictwa szpitalnego.

Przygotowania do oceny akredytacyjnej szpital rozpoczął w lipcu 2011 r., ale proces doskonalenia jakości trwał kilka lat. Akredytacja to sprawdzona metoda niezależnego potwierdzenia wysokiej jakości świadczeń realizowanych w placówkach opieki zdrowotnej. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega przede wszystkim na definiowaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów, oraz określeniu w tych obszarach standardów akredytacyjnych, czyli mierzalnych kryteriów oceny.
Szpitale z akredytacją uznawane są za bezpieczne nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
Akredytacje przyznawane są polskim szpitalom od 14 lat. Co trzecia lecznica, która rozpoczyna proces akredytacyjny, dostaje decyzję odmowną. Do tej pory akredytację uzyskało w Polsce 117 szpitali, w tym 12 placówek z Mazowsza.

Unijne dofinansowanie
W listopadzie ub.r., w czasie III Forum Open Days Mazowsze, podpisano umowy w sprawie unijnego dofinansowania projektów, m.in. z zakresu ochrony zdrowia.

Beneficjentami europejskich środków zostały placówki medyczne w Sierpcu i w Warszawie. Sierpecki szpital uzyskał dofinansowanie unijne w wysokości ponad 722 tys. zł, tj. 85 proc. wszystkich kosztów projektu „Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu”. Celem projektu jest umożliwienie wymiany danych między podmiotami działającymi w służbie zdrowia oraz SPZZOZ, a także jednostkami z nim współpracującymi. Inwestycja polegać będzie na budowie sieci informatycznej o wysokiej przepustowości, wyposażeniu placówki w nowoczesny sprzęt informatyczny oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego, który będzie służył zarządzaniu szpitalem (HIS). Kolejnym beneficjentem jest Szpital Wolski w Warszawie, który otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 746 761,42 zł na realizację projektu „Wdrożenie systemu e-Szpital 2.0”. W ramach systemu e-Szpital 2.0 powstanie m.in. portal dla pacjentów. Możliwe będzie także zarządzanie treścią i dokumentami, transmisja i przetwarzanie danych oraz autoryzacja i uwierzytelnianie. Kluczowym elementem projektu jest integracja środowiska informatycznego szpitala w zakresie wymiany danych między systemami informatycznymi. Projekt zintegruje środowisko informatyczne szpitala z systemami zewnętrznymi ePUAP, BIP oraz systemami: zamówień publicznych UZP, poczty elektronicznej, obiegu dokumentów, konsultacji i telekonferencji, rozliczania z NFZ, raportów. Oba projekty uzyskały dofinansowanie w ramach Działania 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

Unijne dofinansowanie uzyskał również radzymiński szpital
Umowę między województwem mazowieckim a placówką zdrowia podpisano 5 października ub.r.
Na realizację projektu „Informatyzacja publicznych usług medycznych jako przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu mieszkańców miasta i gminy Radzymin” o wartości 2 159 134 zł przyznano dofinansowanie w wysokości 1 835 263,90 zł. Do końca przyszłego roku Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku – SPZZOZ w Radzyminie, które obejmuje zarówno szpital, jak i podległe mu dwie przychodnie w Radzyminie i Woli Rasztowskiej, zostanie w pełni zinformatyzowane, planuje się m.in. rozbudowę sieci teleinformatycznej placówki. Zakupiony będzie sprzęt komputerowy z oprogramowaniem medycznym oraz programami do zarządzania szpitalem.
W budynkach szpitala zainstalowane zostaną cztery inteligentne systemy zarządzania obiektami. Pojawi się monitoring wizyjny oraz system kontroli dostępu, które zwiększą bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i pacjentów. Oprócz tego będą systemy, które pozwolą zminimalizować koszty zużycia energii elektrycznej oraz ogrzewania. Powstaną dwa Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP) – jeden w przychodni w Radzyminie, a drugi w Woli Rasztowskiej.

Spółka w Otwocku
W listopadzie ub.r. do Krajowego Rejestru Sądowego wpisano Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Spółka powstała z Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, na co zgodę wyraziła Rada Powiatu w Otwocku jeszcze w roku ubiegłym. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., planowane od 2011 r., to jednoosobowa spółka powiatu otwockiego. Wartość kapitału zakładowego obliczono na 2 585 000,00 zł, które podzielono na 100 udziałów, będących w posiadaniu lokalnego samorządu. Prezesem nowo powstałej spółki jest Grzegorz Gałabuda. PCZ Sp. z o.o. będzie prowadził działalność szpitalną, w tym praktykę lekarską ogólną, specjalistyczną, dentystyczną, a także działalność fizjoterapeutyczną. Może m.in. prowadzić i rozwijać działalność paramedyczną, realizować zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczyć usługę cateringu, a nawet proponować pozaszkolne formy edukacji. Rejestracja spółki w KRS jest jednym z wymogów ubiegania się o środki z Ministerstwa Zdrowia. Samorząd powiatowy przejmie do 48 mln zł zadłużenia (nominalnie obliczonego na dzień poprzedzający dzień rejestracji spółki). To duże obciążenie dla budżetu samorządu, jednak jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacji, w której znalazł się ZPZOZ.

pk

Archiwum