26 marca 2013

Z Mazowsza

Karetki dla Warszawy

Warszawski oddział „Meditransu” wzbogacił się o siedem karetek. Specjalistyczne ambulanse trafią do sześciu jednostek w Warszawie – na Woli, Mokotowie, Ochocie, Ursynowie i Bemowie.
Nowe ambulanse to specjalistycznie wyposażone pojazdy marki Mercedes Benz, kosztujące po ok. 500 tys. zł.
Pojazdy zostały kupione ze środków własnych stacji pogotowia „Meditrans”, która z roku na rok sukcesywnie uzupełnia swoją bazę. Ambicją stacji jest, by w przyszłości w jej flocie nie było karetek starszych niż dwuletnie.

pk

100 lat szpitala przy Karowej

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie obchodził swoje setne urodziny.
Z okazji jubileuszu wręczono odznaczenia państwowe, medale oraz statuetki zasłużonym pracownikom i współpracownikom szpitala.

Inwestują w Żurominie

Szpital Powiatowy w Żurominie zamierza kupić sprzęt do rehabilitacji i wdrożyć system informatyzacji.
Pierwsze pieniądze SPZZOZ w Żurominie otrzymał jako dofinansowanie ze środków PFRON, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – obszar A. Placówka składała wniosek o doposażenie w sprzęt niezbędny w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ogólny koszt wyposażenia wynosi 206 tys. zł, a przyznane dofinansowanie stanowi 40 proc. kwoty, tj. 82,4 tys. zł. Dzięki temu doposażone zostaną: oddział rehabilitacyjny, pracownia fizjoterapii i ośrodek rehabilitacji dziennej. Szpital otrzymał też unijne pieniądze na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego.

pk

Odwołanie dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz odwołał dyrektora CZD prof. Janusza Książyka po spotkaniu z kierownictwem resortu oraz członkami zespołu powołanego przez MZ.
Minister uznał, że dotychczasowy dyrektor instytutu nie daje gwarancji wdrożenia kompleksowego programu naprawczego. Powierzył pełnienie tych obowiązków prof. Małgorzacie Syczewskiej, wicedyrektor ds. nauki w CZD, i zobowiązał ją do wdrożenia i realizowania działań naprawczych.

pk

Certyfikat dla Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej

Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej otrzymał certyfikat akredytacyjny jakości.
Wręczenie odbyło się 24 stycznia. Podobny certyfikat lecznica uzyskała w 2003 i 2006 r. O certyfikat akredytacyjny mogą się ubiegać szpitale, które spełniają standardy przede wszystkim w zakresie jakości i bezpieczeństwa pacjenta. Akredytacja jest dobrowolna, a ocena uzależniona od spełniania szeregu wymogów zatwierdzonych przez ministra zdrowia. Szpital był kontrolowany kilkakrotnie przez zespół akredytacyjny, ostatnio we wrześniu 2012 r. Certyfikat został przedłużony na kolejne trzy lata. Placówka osiągnęła 90 proc. zgodności z normą, co stawia ją w gronie najlepszych szpitali w Polsce.

pk

Będzie oddział kardioonkologiczny w Warszawie

Dyrektorzy Instytutu Kardiologii oraz Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie chcą stworzyć wspólny oddział o profilu kardioonkologicznym.
Zdaniem dyrektorów leczenie uszkodzenia mięśnia sercowego polekowego prowadzi się według zaakceptowanych powszechnie standardów. Nie jest znane leczenie swoiste. Jednak grupa pacjentów z tą chorobą wymaga starannej obserwacji i stałej opieki medycznej kardioonkologicznej. „Dlatego leczenie powikłań kardiologicznych powinno odbywać się w specjalistycznym oddziale realizującym świadczenia zarówno o profilu kardiologicznym, jak i onkologicznym” – napisano w liście intencyjnym podpisanym przez szefów warszawskich instytutów. Dyrektorzy zdecydowali się stworzyć oddział kardiologii w Centrum Onkologii, dla chorych na nowotwory wymagających wielodyscyplinarnej opieki. Współpraca będzie polegać na zapewnieniu przez Instytut Kardiologii specjalistów. Pełna podstawowa diagnostyka nieinwazyjna prowadzona byłaby w oparciu o Oddział Kardiologii Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Onkologii w Warszawie, natomiast dalszą diagnostyką i leczeniem inwazyjnym zajmowałby się Instytut Kardiologii w Aninie.

pk

Wynagrodzenia w siedleckim szpitalu

Zarząd Oddziału Terenowego OZZL przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. poinformował, że 140 lekarzy zatrudnionych w tym szpitalu otrzymało wypowiedzenia zmieniające w zakresie wynagrodzenia.
Zarząd spółki chce o 15 proc. obniżyć wynagrodzenia. Lekarze nie zgadzają się na to. Przekształcona w spółkę siedlecka lecznica ma obecnie ujemny wynik finansowy. W sierpniu 2012 r. pracownicy zaakceptowali okresowe (roczne) zmniejszenie wynagrodzeń o 6 proc. Po osiągnięciu poziomu 30 mln zł straty odwołano prezesa szpitalnej spółki, a nowy zarząd zwrócił się do pracowników z propozycją kolejnego obniżenia wynagrodzenia. Lekarze nie zgadzają się, aby pracownicy ponosili konsekwencje błędnych decyzji zarządu i braku kontroli ze strony rady nadzorczej.
W piśmie skierowanym do Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy stwierdzili, że nie zgadzają się, aby plan restrukturyzacji polegał przede wszystkim na obniżaniu wynagrodzeń. „W naszej grupie zawodowej od 2008 r. nie było żadnych regulacji płacowych” – napisali. Część lekarzy złożyła pozwy do sądu pracy, ponieważ wypowiedzenia wręczono bez konsultacji ze związkami zawodowymi.
Kierownictwo szpitala w związku z tą sytuacją szuka nowych pracowników. Lekarze z siedleckiego szpitala apelują do kolegów, aby do czasu wyjaśnienia sytuacji nie podejmowali dyżurów ani pracy w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Sp. z o.o. w Siedlcach.

pk

85 lat WIML

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie działa już 85 lat.
Z tej okazji marszałek województwa Adam Struzik wyróżnił placówkę Medalem Pamiątkowym Pro Masovia za całokształt działalności na rzecz Mazowsza. WIML, będący placówką medyczną i instytutem badawczym, zajmuje się głównie prowadzeniem działalności klinicznej związanej z profilaktyką oraz wczesną diagnostyką i leczeniem stanów chorobowych, orzekaniem o zdolności do służby w powietrzu oraz kwalifikowaniem kandydatów do szkolenia lotniczego i naziemnej obsługi lotów. Wykonuje prace naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe i naukowo-techniczne z zakresu nauk podstawowych i stosowanych dla potrzeb medycyny lotniczej. Do zadań instytutu należą także szkolenia i kursy podyplomowe dla lekarzy lotniczych oraz kształcenie lekarzy lotniczych – wojskowych i cywilnych – na stopień doktora nauk medycznych i specjalistów w zakresie medycyny lotniczej. Swoją obecną nazwę Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej otrzymał w 1958 r., a dwa lata później stałą siedzibę w Warszawie przy ul. Krasińskiego 54. Od 1960 r. WIML bierze udział w realizacji programu Interkosmos w zakresie problemów biologii i medycyny kosmicznej.
W latach 1970-1978 WIML służył przygotowaniom do lotu człowieka w kosmos.

pk

Jak pomóc pacjentom z Parkinsonem

Choroba Parkinsona, jedna z najczęstszych chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, dotyka zwykle ludzi starszych, po 50. roku życia.
Dlatego w starzejących się społeczeństwach jest stosunkowo często spotykana. W Polsce cierpi na nią ok. 80 tys. osób, ale to liczba prawdopodobnie niedoszacowana.

Jest stosunkowo znaną chorobą, ze względu na fakt, że cierpi na nią (lub cierpiało) wiele osób znanych i mających istotny wpływ na życie publiczne, m.in.: papież Jan Paweł II, Muhammad Ali, Jasir Arafat, Mao Tse-tung, Stanisław Barańczak.
Istnieją metody farmakologiczne oraz chirurgiczne spowalniające postęp choroby Parkinsona, ale jest ona nieuleczalna. Początkowe stadium, charakteryzujące się łagodnymi objawami, przechodzi stopniowo w stadium zaawansowane, dramatycznie pogarszające jakość życia pacjentów i ograniczające ich samodzielność.
– Nie istnieje terapia przyczynowa, powodująca zahamowanie rozwoju choroby – mówi prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, przewodniczący Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. – Dysponujemy jednak możliwością leczenia objawowego, które – zwłaszcza w pierwszych latach choroby – pozwala skutecznie kontrolować jej objawy i przez dłuższy czas zapewnia choremu zachowanie sprawności ruchowej i samodzielne funkcjonowanie.
Niestety, stały postęp choroby sprawia, że maleje skuteczność leków doustnych. Stan chorego gwałtownie się pogarsza. Sztywność ciała i spowolnienie ruchów prowadzi do całkowitego unieruchomienia przez wiele godzin. Gdy ono ustępuje, pojawiają się gwałtowne ruchy mimowolne, także uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie. Pacjenci w tym stadium rzadko opuszczają mieszkanie, zdani całkowicie na opiekę osób trzecich.
Wtedy właśnie u niektórych chorych można zastosować metodę chirurgiczną – głęboką stymulację mózgu (DBS), polegającą na umieszczeniu w jego strukturze elektrod podłączonych do stymulatora. Ta metoda jest w Polsce dostępna i refundowana przez NFZ.
Ale nie u wszystkich cierpiących na chorobę Parkinsona można ją zastosować. Przeciwwskazaniem jest depresja, udar mózgu i głębokie otępienie. Dla tych chorych szansą są dwie metody leczenia farmakologicznego. Obie polegają na ciągłym podawaniu leków (do jelita lub podskórnie). Metody te pozwalają na znaczne zwiększenie sprawności ruchowej. Żadna z nich nie jest refundowana przez NFZ, a więc dla polskich pacjentów są niedostępne.

mkr

Wspominali Władysława Szenajcha

Z okazji 20-lecia istnienia Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji w styczniu 2013 r. zorganizowano uroczystą sesję. Tematem jubileuszowego spotkania była sylwetka Władysława Szenajcha, wybitnego pediatry, społecznika, wieloletniego prezesa Izby Warszawsko-Białostockiej.
Gospodarzami uroczystości byli: prof. Marek Kulus – prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, i prof. Mieczysław Szostek – prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji. Sesja odbyła się w auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z udziałem JM Rektora prof. Marka Krawczyka. Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Krzysztof Makuch i wiceprezes ORL Marta Klimkowska-Misiak w imieniu warszawskiej Izby Lekarskiej wręczyli nowo ustanowiony Medal ORL im. prof. Jana Nielubowicza. Uhonorowani nim zostali: prof. Marek Krawczyk – rektor WUM, prof. Jerzy Jurkiewicz – prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, prof. Mieczysław Szostek – prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji.
Mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładów prof. Danuty Chmielewskiej-Szewczyk o prof. Szenajchu – lekarzu, a następnie prof. Zofii Rajtar-Leontiew o prof. Szenajchu – społeczniku. Ostatni wykład nosił tytuł „Izby lekarskie w życiu prof. Szenajcha”. W tym wystąpieniu Krzysztof Makuch przybliżył zebranym ogromny wkład prof. Szenajcha w rozwój przedwojennych izb, zarówno Naczelnej, jak i Warszawsko- -Białostockiej. Były też wspomnienia dawnych uczniów i pracowników profesora.

Krzysztof Królikowski

Archiwum