2 maja 2013

Zmienić refundację, zadbać o bezpieczeństwo pacjentów, odwołać ministra Arłukowicza

XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie zaapelował do premiera o odwołanie ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. Lekarze podtrzymali też stanowisko rekomendujące niezawieranie przez lekarzy umów o wypisywanie recept refundowanych.
Zjazd wystosował ponadto dwa apele do ministra zdrowia: o zmianę przepisów dotyczących refundacji leków oraz o określenie minimalnych norm zatrudnienia personelu medycznego na oddziałach szpitalnych.

Zjazd udzielił absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej, przyjął sprawozdanie z pracy ORL, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Lekarze przyjęli preliminarz budżetu izby na rok 2013 i zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu izby za rok 2012.

Odwołać Arłukowicza
W uzasadnieniu apelu o odwołanie Bartosza Arłukowicza zjazd podtrzymał tezy zawarte w apelu ORL w tej sprawie z 18 stycznia 2013 r. oraz oświadczenia prezesa ORL Mieczysława Szatanka z 3 marca 2013 r. Zjazd ocenił, że przez prawie półtora roku pełnienia funkcji przez ministra Arłukowicza chaos w ochronie zdrowia pogłębił się. Lekarze uważają, że za narastanie problemów z zadłużeniem szpitali, problemy z realizacją uprawnień pacjentów do refundacji leków i wydłużenie się kolejek do specjalistów odpowiedzialność moralną i polityczną ponosi Arłukowicz.

W sprawie refundacji
Zjazd podtrzymał stanowisko rekomendujące niezawieranie przez lekarzy umów upoważniających ich do wypisywania recept refundowanych, podzielając argumentację, że podpisanie takiej umowy niesie dla lekarza ryzyko nałożenia kar umownych za drobne uchybienia formalne.
Zjazd zaapelował do ministra zdrowia o zmianę przepisów, które nakładają na lekarza obowiązek orzekania o uprawnieniu pacjenta do leków refundowanych. Zjazd chce, by lekarz był wyłączony z tego procesu, ponieważ obowiązek weryfikacji uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych powinien spoczywać na płatniku, czyli Narodowym Funduszu Zdrowia.

O bezpieczeństwo pacjentów
Zjazd zaapelował do ministra zdrowia o określenie – w porozumieniu z samorządem lekarskim – norm zatrudnienia personelu medycznego na oddziałach szpitalnych w celu zadbania o bezpieczeństwo pacjenta. Delegaci mówili, że wskutek kłopotów finansowych szpitali następuje zagrażająca bezpieczeństwu pacjentów redukcja zatrudnienia. – Nie może być tak, że na 100-łóżkowym oddziale wewnętrznym jest dwóch lekarzy – powiedziała jedna z delegatek.

Sprawy izbowe
Przyjęto też uchwałę wzywającą delegatów do aktywnego udziału w wyborach na delegatów na VII kadencję. Ustalono ponadto, że członkowie komisji skrutacyjnych otrzymają wynagrodzenie za udział w pracach tych komisji.
Swoje sprawozdania przedłożyli przedstawiciele organów izby (w ciągu siedmiu dni od zjazdu wszystkie sprawozdania: organów izby oraz komisji, zostaną umieszczone w ich zakładkach na stronach internetowych izby).
Dyskusję i kontrowersje spowodowała kwestia audytu wynagrodzeń pracowników izby. Okręgowa Komisja Rewizyjna poinformowała, że jej zdaniem nie została zrealizowana uchwała ORL zobowiązująca prezesa do przeprowadzenia audytu kosztów ponoszonych przez izbę na wynagrodzenia i wszelkie świadczenia na rzecz osób fizycznych zatrudnionych przez OIL na umowach o pracę i cywilnoprawnych. W związku z tym zwróciła się do zjazdu o nieudzielenie absolutorium radzie.
Prezes ORL Mieczysław Szatanek poinformował delegatów, że uchwała, na którą powołuje się OKR, została zrealizowana. Na jego zlecenie biegła przeprowadziła kontrolę, o którą wnioskowała rada. Wyniki zostały udostępnione komisji rewizyjnej. Jednocześnie komisja rewizyjna otrzymała wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia audytu, poza danymi, które podlegają ustawowej ochronie. Ponadto, powołując się na ochronę danych osobowych i opinie głównego inspektora ochrony danych osobowych w tej sprawie, poinformował, że nie mógł podpisać umowy przedstawionej przez audytora wybranego przez OKR, ponieważ audytor chciał zapewnić sobie prawo wglądu do akt osobowych i kopiowania ich. Prezes poinformował też, że podpisał jednak w ostatnim czasie poprawioną przez prawników umowę. Były przewodniczący rady Andrzej Włodarczyk w dyskusji podkreślił, że zjazd nie może postawić ponad prawem Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a uznanie przez OKR, że prezes Szatanek nie zrealizował uchwał zjazdu i rady dotyczących przeprowadzenia audytu wynagrodzeń pracowników izby, jest subiektywne i nieuprawnione. W dyskusji podnoszono, że absolutorium jest formą oceny działalności całej rady i jej komisji i nie można wnioskować o jego nieudzielenie, nawet gdyby rzeczywiście prezes nie zrealizował wspomnianych uchwał. Dotychczasowe kontrole OKR nie wykazały żadnych znaczących nieprawidłowości.
Skarbnik Andrzej Sawoni ocenił, że finansowa sytuacja izby jest dobra i wszystko wskazuje na to, że w bieżącym roku zostanie spłacony kredyt zaciągnięty na remont siedziby izby w Warszawie.

OROZ i OSL
Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej Zbigniew Czernicki poinformował, że w 2012 r. 50 spraw zostało skierowanych do Okręgowego Sądu Lekarskiego z wnioskiem o ukaranie, w 115 sprawach wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, 226 zakończyło się umorzeniem, a 24 sprawy zakończono w inny sposób.
Okręgowy Sąd Lekarski zawiesił w 2012 r. prawo wykonywania zawodu jednemu lekarzowi na rok, uniewinnił 14 lekarzy, umorzył postępowanie w trzech sprawach, ukarał upomnieniem w 19 sprawach, w sześciu – naganą, karę pieniężną wymierzył w dwóch sprawach, a w jednej – upomnienie i karę pieniężną.
Przewodnicząca sądu Elżbieta Rusiecka-Kuczałek zaapelowała, by do współpracy z sądem zgłosił się lekarz ortopeda. – Niestety, w bieżącym roku zmarł Bohdan Iwaszkiewicz, nasz znakomity sędzia i ortopeda właśnie – powiedziała. Ortopedia to specjalizacja, której w 2012 r. dotyczyło dziesięć postępowań przed sądem.
Sąd rozstrzygał w dziesięciu sprawach dotyczących uchybień etycznych. Lekarze byli w nich obwinieni m.in. o wydawanie zaświadczeń bez uprawnienia, wydanie orzeczeń lekarskich pracownikom bez badania pacjenta, a także karne wypisanie pacjenta z oddziału za palenie na sali obok butli z tlenem.
Zarówno rzecznik odpowiedzialności zawodowej, jak i przewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego Elżbieta Rusiecka-Kuczałek ubolewali nad faktem, że wśród spraw, jakie do nich trafiają, jest sporo dotyczących konfliktów między lekarzami.

jw, eg

Wyjaśnienie
W artykule „Mazowsza problem z interną” skrótowo – z uwagi na szczupłość miejsca – opisana została kwestia zezwolenia wojewody mazowieckiego na czasowe wykorzystanie części Oddziału Psychiatrycznego na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Wolskim.
Zgodnie z życzeniem rzeczniczki prasowej wojewody Ivetty Biały, informuję, że wojewoda wydał dyrektorowi Szpitala Wolskiego zgodę na wykorzystanie łóżek psychiatrycznych na potrzeby internistyczne na trzy miesiące (grudzień, styczeń i luty), a kolejny wniosek dyrektora o taką zgodę nie został już uwzględniony. Wojewoda motywował odmowę ryzykiem dla pacjentów psychiatrycznych w sytuacji przeciążenia Oddziału Psychiatrycznego w Szpitalu Bielańskim i braku kontraktu dla szpitala w Tworkach, a także negatywną opinią mazowieckiego NFZ i wojewódzkiego konsultanta ds. psychiatrii.

Justyna Wojteczek

Archiwum