11 grudnia 2013

X Jubileuszowa Konferencja Grupy Roboczej PL-UA-BY Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Od 10 do 13 października 2013 r. trwała w Kijowie X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Grupy Roboczej PL-UA-BY Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.
Jej temat: Physiology and Pathology of Respiration: Advances in Basic Research and Clinical Applications.

Grupa robocza została powołana do życia w Łodzi w 2004 r., podczas XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, z inicjatywy polskich (Janusz Kowalski, Tadeusz Zielonka, Anna Doboszyńska, Joanna Chorostowska-Wynimko, Piotr Gutkowski) i ukraińskich naukowców (Tatiana Serebrowska, Evgenia Kolesnikowa, Irina Mankowska, Andrej Dorofiejew, Leonid Hryszczuk).
Program pracy grupy roboczej przewidywał nawiązanie bezpośredniej współpracy naukowej między zainteresowanymi ośrodkami uniwersyteckimi w obu krajach, organizowanie staży naukowych dla młodych lekarzy ukraińskich w wiodących ośrodkach pulmonologicznych w Polsce i corocznych wspólnych konferencji naukowych. Istotnym punktem działania strony polskiej jest również nawiązywanie osobistych kontaktów z lekarzami polskiego pochodzenia oraz z ośrodkami polonijnymi na Ukrainie i na Białorusi.
W kolejnych latach odbyły się konferencje w: Kijowie (2005), Opolu (2006), Doniecku (2007), Katowicach (2008), Tarnopolu (2009), Mikołajkach (2010), Czerniowcach (2011), Wiśle (2012), Kijowie (2013). Od 2008 r. w konferencjach uczestniczą także lekarze z Białorusi, co od 2012 r. znalazło odbicie w nazwie: Grupa Robocza Polsko-Ukraińsko-Białoruska.
Ostatnia konferencja – w Kijowie – została zorganizowana przez prof. Tatianę Serebrowską na terenie Instytutu Fizjologii Ukraińskiej Akademii Nauk, pod honorowym patronatem ambasadora RP w Kijowie dr. H. Litwina. Uczestniczyło w niej ogółem ponad 50 pneumonologów i fizjologów z różnych ośrodków Ukrainy, Białorusi, Rosji, Holandii, USA i Indii. Z Polski przyjechało siedem osób (Joanna Chorostowska-Wynimko, Anna Doboszyńska, Joanna Domagała-Kulawik, Janusz Kowalski, Agnieszka Jarzemska, Krzysztof Królikowski i Piotr Gutkowski).
W referacie wstępnym prof. J. Kowalski, pierwszy przewodniczący grupy roboczej, przedstawił dorobek dziesięciolecia jej pracy obejmujący prowadzenie wspólnych programów badawczych, dotyczących epidemiologii astmy w Polsce, na Ukrainie i Białorusi, częstości występowania niedoboru A1AT u chorych z przewlekłą obturacją oskrzeli, i program „Dzieci Czarnobyla”, mający na celu zbadanie odległych skutków zdrowotnych w zakresie układu oddechowego u dzieci i młodzieży mieszkającej w rejonach o dużym zanieczyszczeniu izotopami radioaktywnymi.
Innym założeniem programowym grupy jest organizowanie praktyk szpitalnych i naukowych dla młodych lekarzy ukraińskich i białoruskich. Podczas minionego dziesięciolecia skorzystało z nich około 50 lekarzy odbywających staże w klinikach pulmonologicznych Warszawy, Katowic, Zabrza, Bydgoszczy i Wrocławia.
Prof. Joanna Chorostowska-Wynimko z Instytutu Gruźlicy w Warszawie przedstawiła rolę badań podstawowych w rozwoju medycyny praktycznej oraz osiągnięcia programu przesiewowych badań niedoboru A1AT u pacjentów z przewlekłą obturacją oskrzeli w Polsce i krajach Europy Środkowej. Prof. Anna Doboszyńska omówiła zasady leczenia zaawansowanej POChP, prof. Joanna Domagała-Kulawik przedstawiła korzyści kliniczne przezoskrzelowej biopsji cienkoigłowej kierowanej ultradźwiękowo w diagnostyce raka płuca i w sarkoidozie. Dr Agnieszka Jarzemska omówiła zasady leczenia sarkoidozy, a kol. Krzysztof Królikowski zaprezentował rezultaty własnych badań dotyczących uzależnienia od nikotyny i motywacji do porzucenia nałogu u chorych z zawałem mięśnia sercowego. Autor tego sprawozdania przedstawił wyniki porównania czynnościowej diagnostyki spirometrycznej i pletyzmograficznej oraz omówił zaburzenia oddychania podczas snu u dzieci.
Spośród atrakcji pobytu zapamiętałem spotkanie z Tatianą Ostapienko, wicedyrektorem Państwowej Biblioteki Medycznej w Kijowie, w której istnieje od niedawna osobny dział polskiej książki medycznej, licznie i chętnie odwiedzany przez ukraińskich czytelników.
Wszystkie przedstawiane na konferencji prezentacje zostały zamieszczone in extenso lub w formie streszczeń w suplemencie do czasopisma Ukraińskiej Akademii Nauk „Fizjologicznyj Żurnał” (nr 59/2013, str. 4).

Piotr Gutkowski

Archiwum