7 lutego 2018

Orzeczenie

W wykonaniu zarządzenia przewodniczącego Naczelnego Sądu Lekarskiego z 8 grudnia 2017 r., wydanego w związku z orzeczeniem Naczelnego Sądu Lekarskiego z 29 września 2017 r. (sygn. akt NSL Rep. 76/OWU/17) utrzymującym w mocy orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie z 5 października 2016 r. (sygn. akt OSL.630.73/2015) oraz zarządzającym dodatkowo publikację sentencji cytowanego orzeczenia Sądu I Instancji w biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie publikuje się, jak niżej:

Nr sprawy OSL.630.73/2015

Orzeczenie z 5 października 2016 r.

Okręgowy Sąd Lekarski w Warszawie

Przewodniczący: lek. Agnieszka Skoczylas

Członkowie: lek. Bożena Kryszałowicz, lek. Roman Jasiński

Przy udziale Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lek. Janiny Barbachowskiej oraz protokolanta Stoigniewa Dudkiewicza po rozpoznaniu sprawy w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lek. Jacka Borowicza nr prawa wyk. zawodu 1745361

obwinionego o to, że:

w okresie od 8.08.2011 r. do 6.09.2013 r., lecząc pacjenta M.W. (chorującego od wieku dziecięcego na spondyloartropatię i zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych II st.) w gabinecie prywatnym w Warszawie, podjął się, a następnie przeprowadził, bez istnienia wskazań medycznych oraz nie będąc specjalistą w dziedzinie reumatologii, 24-miesięczną antybiotykoterapię, czym naraził pacjenta na długotrwałą, nieskuteczną i nieobojętną dla zdrowia terapię

tj. popełnienie przewinienia zawodowego z art. 8 KEL w zbiegu z art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i art. 10 KEL w zbiegu z art. 37 ww. ustawy

Orzeka:

1) Uznać lek. Jacka Borowicza winnym przewinienia zawodowego zarzucanego mu we wniosku o ukaranie i za to orzec karę ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres dwóch lat, w ten sposób, że zakazuje obwinionemu pracy w lecznictwie otwartym (ambulatoryjnym). Lekarz może wykonywać zawód pod nadzorem w lecznictwie zamkniętym (w szpitalu).

2) Kosztami postępowania obciążyć obwinionego lekarza.

Od powyższego orzeczenia przysługuje stronom odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego za pośrednictwem tutejszego sądu w terminie 14 dni od daty otrzymania odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Lek. Agnieszka Skoczylas (-)

Lek. Bożena Kryszałowicz (-)

Lek. Roman Jasiński (-)

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum