7 lutego 2018

Z Mazowsza

Nominacja do Scientific Advice Working Party

Ewa Bałkowiec-Iskra, kierująca Pracownią Farmakologii Bólu Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jako pierwszy przedstawiciel Polski otrzymała nominację do Scientific Advice Working Party, czyli stałej Grupy Roboczej ds. Naukowych przy CHMP (Komitecie ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi).

Do głównych zadań SAWP należy przygotowywanie opinii i porad naukowych dotyczących badań, których celem jest uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych. W skład Europejskiej Agencji Leków SAWP wchodzą: przewodniczący, 28 członków, w tym trzej członkowie Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych (COMP), jeden członek Komitetu Pediatrycznego (PDCO) i jeden członek Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych (CAT).

Nagroda im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich

Fundacja Kościuszkowska raz na dwa lata przyznaje nagrodę za najwybitniejszą oryginalną pracę z zakresu medycyny klinicznej opublikowaną w naukowym czasopiśmie medycznym rangi światowej. W  grudniu 2017 r. otrzymał ją Aleksander Prejbisz z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie za artykuł „Smaller caliber renal arteries are a novel feature of uromodulin-associated kidney disease” opublikowany w „Kidney International” (July 2015, volume 88, issue 1).

Badanie, o którym mowa w pracy, pozwoliło na wyodrębnienie nowej patologii tętnic nerkowych o etiologii niemiażdżycowej, charakteryzującej się obustronnym występowaniem tętnic nerkowych o istotnie zmniejszonej szerokości i istotnie wąskich na całej długości naczynia. Przedstawiono pierwszy w literaturze światowej opis tej patologii. Przypuszcza się, że istnieje związek między nowo wykrytą patologią tętnic nerkowych a rozwojem hiperurykemii, nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności nerek.

Nagroda Bohdana i Zygmunta Janczewskich została ustanowiona przez doc. Zygmunta Janczewskiego, pioniera andrologii w Polsce, związanego zawodowo z I Katedrą i Kliniką Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

„Zasłużony dla Mazowsza”

NIZP-PZH to najstarsza instytucja zdrowia publicznego w kraju.

Obchodzony w 2018 r. jubileusz 100-lecia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny stał się okazją do nadania tej placówce przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”.

Mazowieccy innowatorzy nagrodzeni

Nowoczesne metody leczenia nowotworów, badania nad technologiami opartymi na odnawialnych źródłach energii, monitoring upraw rolnych dzięki specjalnej aplikacji internetowej – to tylko część projektów, które zwróciły uwagę kapituły ubiegłorocznego konkursu „Innowator Mazowsza”, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckego.

W kategorii „Innowacyjny młody naukowiec” I miejsce i nagrodę w wysokości 15 tys. zł otrzymała Iga Wasiak za pracę „Nanocząstki polisacharydowe jako nośniki leków – otrzymywanie, separacja, właściwości fizykochemiczne i biologiczne”. II miejsce i 12,5 tys. zł przyznano Magdalenie Mazurek-Budzyńskiej za pracę „Poli(estro-węglany) i poliuretany otrzymywane z surowców odnawialnych – pochodnych kwasu węglowego”. Zdobywcą III miejsca i 10 tys. zł został Rafał Adam Pietruszka za pracę „Otrzymywanie i charakteryzacja ogniw fotowoltaicznych zawierających cienkie warstwy oraz nanosłupki tlenku cynku”. Poza tym wyróżniono cztery osoby: Małgorzatę Bobrowicz („Wpływ inhibitorów deacetylaz histonów na regulację cząsteczki CD20 w komórkach nowotworowych”), Pawła Dębskiego („The optimisation of quantitation assays; Optymalizacja ilościowych oznaczeń diagnostycznych”), Roberta Markiewicza („Znakowanie wodne sygnałów fonicznych w dziedzinie częstotliwości”) oraz Małgorzatę Moczkowską.                                                           

pk

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum