25 lutego 2022

Interwencje rzecznika praw lekarza (marzec 2022)

Szanowne Koleżanki i Koledzy Lekarze, jako rzecznik praw lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, reprezentuję Wasze interesy na podstawie uchwały nr 471/P-VIII/19 z 17 kwietnia 2019 r., art. 2 ust. 2 oraz art. 5 pkt 14 ustawy o izbach lekarskich (DzU z 2019 r., poz. 965 ze zm.).

Monika Potocka, rzecznik praw lekarza

W ostatnim roku w roli rzecznika uczestniczyłam w kilku postępowaniach sądowych dotyczących możliwości skorzystania przez lekarzy stażystów, którzy ukończyli staż, z preferencyjnej składki ZUS w przypadku kontynuacji współpracy po otwarciu działalności gospodarczej w tym samym podmiocie leczniczym, w którym staż ten odbywali. Ponieważ przeprowadzone przeze mnie rozmowy z ZUS nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, postanowiłam wesprzeć lekarzy dentystów, których problem ten szczególnie dotyczy i którzy chcieli wstąpić na drogę sądową, zarówno pomagając im w sporządzaniu wniosku o interpretację indywidualną, jak i w postępowaniu sądowym. Dwie sprawy zakończyły się pomyślnie, kolejne są w toku. Poniżej przedstawiam korzystną dla lekarza dentysty interpretację sądu w tej sprawie:

,,Zgodnie za art. 15 ust. 3d ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2019 r., poz. 537), lekarz, lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego, z zastrzeżeniem ust. 7a. Literalne brzmienie tego przepisu wskazuje, że celem stażu podyplomowego jest realizacja programu stażu. Podstawą odbywania stażu podyplomowego jest umowa o pracę na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego.

Szczegółowe rodzaje zajęć teoretycznych i praktycznych oraz okres trwania szkoleń dla lekarza dentysty określa program stażu podyplomowego lekarza dentysty stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2012, poz. 1082). W załączniku tym określono również cele stażu. W przypadku lekarza dentysty celem tym jest pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności, jako przygotowanie lekarza dentysty do samodzielnego wykonywania zawodu. Ponadto, zgodnie z tym załącznikiem, lekarz stażysta ma obowiązek zrealizować program stażu, który składa się z ośmiu staży cząstkowych: z zakresu stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej, periodontologii, ortodoncji, ratownictwa medycznego, orzecznictwa lekarskiego, bioetyki oraz prawa medycznego. Ukończenie stażu podyplomowego jest podstawą do uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty”.

W ocenie sądu ratio legis regulacji zawartej w art. 18a. ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych było wyeliminowanie sytuacji celowego zwolnienia z pracy lekarza przez pracodawcę, który – mając możliwość zastąpienia owego lekarza inną osobą zdolną do wykonania tego samego zakresu czynności – uwalniałby się od płacenia składki na ubezpieczenie społeczne pracownika.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 22 §1 k.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju czynności na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Definicja ta oznacza również, że stosunek pracy to trwała i dobrowolna więź prawna łącząca pracownika i pracodawcę. Obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z nawiązana stosunku pracy, jest wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia. Natomiast umowa o pracę w ramach stażu podyplomowego zawierana jest na podstawie skierowania przez wojewodę do określonej jednostki organizacyjnej ze wskazaniem trybu i okresu jego odbywania. Ponadto wynagrodzenie wynikające z takiej umowy finansowane było z budżetu państwa. Stażysta podejmuje jedynie czynności w ramach programu określonego ustawowo, a staż podyplomowy jest tylko etapem w karierze zawodowej lekarza.

Sąd uznał za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku lekarza o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie prawa do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w zadeklarowanej kwocie, nie niższej niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Walka o nasze prawa przyniosła zatem pozytywny rezultat, zachęcam więc wszystkich, którzy są w podobnej sytuacji, do zgłaszania się do mojego biura po pomoc.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum