29 kwietnia 2014

Powiem wprost – XII Krajowy Zjazd Lekarzy

Andrzej Sawoni,
prezes ORL w Warszawie

W sobotę 22 marca 2014 r. zakończył obrady XII Krajowy Zjazd Lekarzy.
W czasie trzydniowych obrad przyjęto sprawozdania organów Naczelnej Izby Lekarskiej i udzielono absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej VI kadencji. Wybrano prezesa VII kadencji, którym został ponownie Maciej Hamankiewicz. Nasza Izba nie wystawiła kontrkandydata, uznaliśmy, że trzeba dać szansę na drugą kadencję Maciejowi Hamankiewiczowi. Wyzwania przed prezesem ogromne, życzymy odwagi i siły.
Wybory Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zakończyły się wielkim sukcesem Grzegorza Wrony z Poznania – wygrał w pierwszej turze z trzema silnymi kandydatami. Przed nowym rzecznikiem wielkie wyzwanie, działalność Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VI kadencji wzbudziła na Zjeździe głosy krytyczne. Mówiono o przekraczaniu kompetencji, działaniu niezgodnym z ustawą i Kodeksem Etyki Lekarskiej. Trzeba dużego wysiłku, aby te nieprawidłowości naprawić. Jestem przekonany, że Grzegorz Wrona jest w stanie to zrobić.
Wybrano też nową Naczelną Radę Lekarską. Jej skład personalny zapewnia reprezentację wszystkich izb i nie wzbudził wielkich emocji, lecz brakuje w niej młodych lekarzy. Szkoda!
Warto odnotować sukces trojga naszych delegatów w wyborach do Naczelnej Komisji Rewizyjnej. Jestem głęboko przekonany, że Hanna Wilmowska-Pietrusińska, Paweł Dorosz i Ryszard Stańczak tchną w jej działalność jakże potrzebnego, nowego ducha.
Zaniepokojenie budzi fakt, że w wyborach zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i członków Naczelnego Sądu Lekarskiego z braku kandydatów nie obsadzono wszystkich mandatów. Moim zdaniem niezwykle ważny dla nas pion odpowiedzialności zawodowej przeżywa kryzys, potrzebne są więc śmiałe i radykalne rozwiązania.
Cieszy natomiast fakt, że Zjazd obradował do końca przy bardzo dobrej frekwencji i dużej aktywności delegatów. Do Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu wpłynęło ponad 80 projektów uchwał, stanowisk i apeli. Prawie połowa została przyjęta i stanowi dorobek XII Krajowego Zjazdu Lekarzy. Najważniejsza jest oczywiście uchwała programowa, w której domagamy się zwiększenia publicznych nakładów na ochronę zdrowia, stworzenia korzystnych regulacji podatkowych, w szczególności wprowadzenia zerowej stawki VAT na usługi zdrowotne, stworzenia systemu definiowania i wartościowania procedur i świadczeń medycznych. Za ważne Zjazd uznał również domaganie się zwiększenia limitów przyjęć na studia medyczne, kontynuowanie wysiłków na rzecz utrzymania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zabieganie o przekazanie samorządowi lekarzy i lekarzy dentystów organizacji doskonalenia zawodowego, w tym specjalizacji.
W drugim dniu obrad wysłuchaliśmy konferencji prasowej premiera i ministra zdrowia dotyczącej zniesienia limitów w leczeniu chorych onkologicznych. Wobec braku szczegółowych rozwiązań i informacji, jak te zmiany będą finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Zjazd nie zajął w tej sprawie merytorycznego stanowiska i zalecił Naczelnej Radzie Lekarskiej zajęcie się nią natychmiast, jak tylko pojawią się propozycje odpowiednich zmian ustawowych.

Archiwum