28 maja 2015

Nowe przepisy prawne

mec. Beata Kozyra-Łukasiak

Ustawa z 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w DzU z 2014 r., poz.1491, która weszła w życie 15 listopada 2014 r., wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z 9 marca 2011 r. w sprawie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. UE L 88 z 4.04.2011, str. 45).
Ustawa zmienia przepisy w zakresie prowadzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą (podmioty lecznicze, lekarze prowadzący praktyki lekarskie), nowelizując ustawę z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy.
Podmiot wykonujący działalność leczniczą, na wniosek pacjenta, podaje:
– szczegółowe informacje na temat udzielanych świadczeń zdrowotnych, w szczególności informacje dotyczące stosowanych metod diagnostycznych lub terapeutycznych oraz jakości i bezpieczeństwa tych metod,
– niezbędne informacje na temat zawartych umów ubezpieczenia,
– informacje objęte wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dotyczącym tego podmiotu.
Podmiot wykonujący działalność leczniczą przekazuje Krajowemu Punktowi Kontaktowemu do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej lub oddziałowi wojewódzkiemu NFZ, na ich wniosek, dane dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielonych wskazanym we wniosku pacjentom z innych niż RP państw członkowskich Unii Europejskiej oraz cen tych świadczeń.
Dane przekazuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Aktualne informacje zawarte w regulaminie organizacyjnym, dotyczące rodzaju działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, wysokości opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym, oraz wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością, podaje się do wiadomości pacjentów przez wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia.
Za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką odpłatność, podmiot wykonujący działalność leczniczą wystawia rachunek, w którym, na wniosek pacjenta, wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne.
Rachunek powinien być zgodny z aktualną wysokością opłat podaną do wiadomości pacjentów. Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie może różnicować opłat za udzielane świadczenia zdrowotne w zależności od obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta.

20 lutego 2015 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z 20 lutego 2015 r., poz. 9, obwieszczenie ministra zdrowia z 20 lutego 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązującego od 1 marca 2015 r.

4 marca 2015 r. zostało opublikowane w DzU z 2015 r., poz. 298, obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

5 marca 2015 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim z 2015 r., poz. 251, obwieszczenie ministra pracy i polityki społecznej z 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

12 marca 2015 r. zostało opublikowane w DzU z 2015 r., poz. 345, obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jedno-litego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

23 marca 2015 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim z 2015 r., poz. 282, obwieszczenie ministra zdrowia z 10 marca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych ministrowi zdrowia lub przez niego nadzorowanych.

7 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z 6 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby, opublikowane w DzU z 2015 r., poz. 404.
Projekt orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, ustalający związek śmierci ze służbą wojskową, przed wydaniem podlega zatwierdzeniu przez Centralną Wojskową Komisję Lekarską.
W razie zatwierdzenia projektu orzeczenia wojskowa komisja lekarska wydaje orzeczenie w brzmieniu zatwierdzonego projektu i doręcza je osobie uprawnionej do odszkodowania.
W razie niezatwierdzenia orzeczenia Centralna Wojskowa Komisja Lekarska zarządza ponowne rozpatrzenie sprawy i wydanie nowego orzeczenia przez komisję, której orzeczenie nie zostało zatwierdzone, z uwzględnieniem jej stanowiska.
Od orzeczenia, wydanego przez wojskową komisję lekarską osobie uprawnionej do odszkodowania, przysługuje odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem wojskowej komisji lekarskiej, która wydała orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.
Wojskowa komisja lekarska rozpatrująca odwołanie orzeka na podstawie dokumentacji znajdującej się w aktach orzeczniczo-lekarskich. W razie potrzeby może przeprowadzić ponowne badanie lekarskie lub skierować żołnierza na obserwację szpitalną. Komisja może również przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania komisji, która wydała orzeczenie.

10 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 10 marca 2015 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w DzU z 2015 r., poz. 438.
Wzór oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, składanego przez:
– świadczeniobiorcę, w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia,
– przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego, w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Dotychczasowe wzory oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej mogą być stosowane, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem przypadków, gdy oświadczenie składa świadczeniobiorca posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu połączenia się z rodziną, po spełnieniu warunków określonych w ustawie o cudzoziemcach, lub oświadczenie jest składane w imieniu tego świadczeniobiorcy.

14 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych, opublikowane w DzU z 2015 r., poz. 458.

Archiwum