28 czerwca 2015

Lekarze o stażu i emigracji

Likwidacja stażu, budząca obawy i sprzeciw lekarzy, była jednym z tematów ogólnopolskiej konferencji samorządu lekarskiego w Gdańsku. Andrzej Sawoni, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, podkreślił, że warszawska ORL jednoznacznie wypowiada się za przywróceniem stażu. – Już podejmujemy działania, także z organizacjami pacjenckimi. Praktyka na stażu jest ważna dla młodego adepta medycyny i jego przyszłych pacjentów. Przygotujemy projekt legislacyjny w tej sprawie – zaznaczył A. Sawoni.

Również dla uczelni medycznych likwidacja stażu to problem. Polega na konieczności przystosowania bazy dydaktycznej do nowego programu kształcenia, m.in. utworzenia centrów symulacji do nauki czynności inwazyjnych. Janusz Moryś, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zwrócił uwagę, że wciąż brakuje uregulowań prawnych związanych z praktycznym kształceniem studentów w nowym programie – w odniesieniu do odpowiedzialności za zdarzenia niepożądane, zachowania tajemnicy lekarskiej. Obecnie student nie ma prawa dotknąć pacjenta, może jedynie uczestniczyć w wykonywaniu świadczeń, czyli słuchać i patrzeć (w przeciwieństwie do stażysty, który otrzymuje ograniczone prawo wykonywania zawodu). – Jeżeli te sprawy nie zostaną wyjaśnione, będziemy mieli absolwentów świetnie przygotowanych teoretycznie, którzy jednak nie będą gotowi do pracy z pacjentem – stwierdził J. Moryś.
Dla przyszłych lekarzy praktyczna nauka zawodu rozpocznie się na szóstym roku studiów, dla lekarzy dentystów na roku piątym. Pierwszy rocznik, który kształci się według zreformowanego programu, po tegorocznych wakacjach rozpocznie już czwarty rok nauki, zatem czasu nie pozostało wiele.
Jolanta Orłowska-Heitzman, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, zapewniła, że w resorcie pracuje zespół ds. tworzenia i rozwoju centrów symulacji medycznych. Do końca czerwca zostanie przeprowadzony audyt stanu przygotowania tych obiektów. Zaznaczyła też, że roczniki, które rozpoczęły naukę według nowego programu, stażu mieć nie będą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ostatni podyplomowy staż dla lekarzy dentystów rozpocznie się 1 października 2016 r., a lekarzy – 1 października 2017 r.
Problemem jest też zawodowa emigracja absolwentów medycyny. Lekarze coraz częściej zaraz po studiach wyjeżdżają z Polski. Według danych przedstawionych przez Komisję Młodych Lekarzy OIL w Gdańsku ponad 40 proc. ankietowanych chce opuścić kraj, a kilkanaście procent rozważa taką decyzję. Wynagrodzenie jest czynnikiem ważnym, jednak wielu młodych jako powód wskazuje znacznie lepsze możliwości dalszego kształcenia zagranicą. Tam łatwiej o specjalizację. W Polsce osobom, które nie dostały się na rezydentury, pozostaje praca na etacie albo wolontariat.
Ministerstwo Zdrowia zapewnia o zwiększeniu liczby miejsc rezydenckich. W ramach realizacji zapowiedzi premier Ewy Kopacz, zawartych w jej exposé z roku 2015, zostanie przyznanych ponad 6500 rezydentur, czyli o przeszło 3500 więcej niż w latach poprzednich. Propozycje resortu nie zawsze odpowiadają jednak oczekiwaniom. – Są specjalizacje, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale są również i takie, na które nie ma chętnych. Apelujemy o rozsądny i przemyślany wybór specjalizacji, gdyż resort zdrowia, planując przydział miejsc rezydenckich, musi brać pod uwagę nie oczekiwania, ale rzeczywiste potrzeby kadrowe w każdej specjalizacji – powiedziała J. Orłowska-Heitzman.
Młodzi lekarze mają własne pomysły poprawy sytuacji. Chcą utworzenia ogólnopolskiego systemu rekrutacji i usprawnienia procedury, z możliwością składania podań na trzy wybrane specjalizacje, włączenia rezydentów w szpitalach do systemu rozliczeń z NFZ, stworzenia warunków, które zachęcałyby podmioty szkolące do zatrudniania lekarzy na etatach, wprowadzenia szybkiej ścieżki specjalizacji.

ach

Archiwum