27 czerwca 2018

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy

W Naczelnej Izbie Lekarskiej

Sprawozdawczo-Wyborczy XIV Krajowy Zjazd Lekarzy obradował w maju 2018 r. w Warszawie.

W wyniku przeprowadzonych wyborów prezesem  Naczelnej Rady Lekarskiej VIII kadencji został  prof. Andrzej Matyja, na którego głosowało 217 delegatów. W tym samym głosowaniu prof. Romuald Krajewski otrzymał 129 głosów, a Krzysztof Kordel – 49.

Naczelnym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej został wybrany ponownie, sprawujący funkcję w VII kadencji, Grzegorz Wrona, otrzymując 209 głosów. Na kontrkandydata, Wojciecha Drozda, głosowało 186 delegatów.

Nowo wybrany prezes NRL pełnił funkcję prezesa ORL w Krakowie VI i VII kadencji. Prof. Matyja powiedział, że głos 180 tys. lekarzy musi być brany pod uwagę przez decydentów. Samorząd powinien być apolityczny, ale rozmawiać z politykami stanowiącymi prawo i pełnić rolę ekspercką. Podkreślił, że chce swoją działalność oprzeć na współpracy z okręgowymi izbami lekarskimi, gdyż one są najbliżej lekarzy, i zwracał uwagę na siłę jedności samorządu lekarzy i lekarzy dentystów. Mówił też o potrzebie wspierania rezydentów, ochronie wizerunku lekarzy i znaczeniu kształcenia kadr.

Zjazd wybrał również członków Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, zastępców NROZ i członków Krajowej Komisji Wyborczej.

W toku obrad delegaci dyskutowali nad licznymi projektami uchwał, stanowisk i apeli. Zjazd podjął uchwały m.in. w sprawie: programu samorządu na lata 2018–2022, stworzenia mechanizmów służących profilaktyce wypalenia zawodowego wśród lekarzy, zobowiązania NRL do powołania zespołu ds. reformy systemu zgłaszania i rejestrowania zdarzeń niepożądanych i szkód w ochronie zdrowia.

Zjazd przyjął stanowiska m.in. w sprawie: czasu pracy lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych, minimalnego wynagrodzenia lekarzy dentystów, zapowiedzi zmiany przepisów umożliwiających wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty lekarzom spoza UE.

Skierowano również apele m.in. do: ministra zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych w celu zagwarantowania w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty prawa do urlopu szkoleniowego w wymiarze siedmiu dni w roku, do prezydenta RP i prezesa Rady Ministrów o powołanie ponadpartyjnego zespołu ds. reformy w ochronie zdrowia, do NRL i okręgowych rad lekarskich o podjęcie działań mających na celu wyodrębnienie celowych funduszy przeznaczonych na ochronę wizerunku lekarzy i lekarzy dentystów.

Podczas oficjalnej części zjazdu uczestnicy oddali hołd zmarłym lekarzom. Odbyło się wręczenie odznaczeń „Meritus pro Medicis”, medali „Hominem Inveni” oraz dyplomów najlepszym lekarzom sportowcom. Na zjazd przybyli m.in.: marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, minister zdrowia Łukasz Szumowski, prof. Piotr Radziszewski z Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, a także przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego oraz instytucji naukowych i organizacji związanych z ochroną zdrowia.

Minister Szumowski przyznał, że Krajowy Zjazd Lekarzy wyraża opinie środowiska, które powinny być brane pod uwagę. Podkreślił, że w ochronie zdrowia najważniejszy jest kapitał ludzki, i wyraził przekonanie, że wzrost nakładów na ochronę zdrowia w latach 2018–2024 do 6 proc. PKB wpłynie na poprawę warunków pracy.

Ustępujący po dwóch kadencjach z funkcji prezesa NRL Maciej Hamankiewicz przypomniał o sprawach skierowanych przez NIL do Trybunału Konstytucyjnego i ważnych dla środowiska lekarskiego wyrokach, zwracając uwagę na orzeczenie TK, że lekarze mają obowiązek działania w zgodzie z własnym sumieniem.

Uroczyste rozpoczęcie zjazdu poprzedziła projekcja filmu „Kodeks Etyki Lekarskiej – historia powstania” przypominającego okoliczności tworzenia i uchwalenia kodeksu na Nadzwyczajnym II Krajowym Zjeździe Lekarzy w Bielsku-Białej, w 1991 r. <

ach

Członkowie OIL w Warszawie w NRL VIII kadencji

– lekarze:

Łukasz Jankowski – prezes ORL

Jarosław Biliński

Artur Drobniak

Tomasz Imiela

Jan Krzysztof Kowalczuk

Romuald Krajewski

Krzysztof Madej

Marta Moczydłowska

– lekarze dentyści:

Bożena Hoffman

Dariusz Paluszek

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum