29 sierpnia 2014

Nowe przepisy prawne

mec. Beata Kozyra-Łukasiak

13 maja 2014 r. zostało opublikowane w DzU z 2014 r., poz. 599, obwieszczenie ministra zdrowia z 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego, przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających.

13 maja 2014 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 333, obwieszczenie ministra zdrowia z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych ministrowi zdrowia lub przez niego nadzorowanych.

13 maja 2014 r. zostało opublikowane w DzU z 2014 r., poz. 600, obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami.

5 czerwca 2014 r. zostało opublikowane w DzU z 2014 r., poz. 746, obwieszczenie ministra zdrowia z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

11 czerwca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 6 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek, opublikowane w DzU z 2014 r., poz. 772.

14 czerwca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 21 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”, opublikowane w DzU z 2014 r., poz. 708.

15 czerwca 2014 r. weszła w życie ustawa z 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w DzU z 2014 r., poz. 619.
Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy podstawowa opieka zdrowotna stanowi świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Świadczeniobiorca, dokonując wyboru świadczeniodawcy, dokonuje jednocześnie wyboru lekarza, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
Świadczeniobiorca, dokonując wyboru, o którym wyżej, może wybrać:
– lekarza, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u tego samego świadczeniodawcy albo u różnych świadczeniodawców, albo
– lekarza, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej będących świadczeniodawcami.
Świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru, nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł.
Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy, lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy.
Świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej może udzielać lekarz, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej:
1) posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
2) odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
3) posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
4) posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
5) posiadający specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub
6) posiadający specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii – w zakresie swoich kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 166, poz. 1172).
Znowelizowana ustawa uwzględnia uprawnienia lekarzy na podstawie praw nabytych przed 29 września 2007 r.
Lekarze, o których mowa w pkt. 4-6, którzy uzyskali specjalizację po 29 września 2007 r., są obowiązani w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej ukończyć kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej organizowany przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Koszty kursu pokrywa lekarz lub świadczeniodawca, z którym fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego opracuje program kursu w okresie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.
Wybór świadczeniobiorca potwierdza oświadczeniem woli, będącym dokumentem w postaci papierowej lub elektronicznej, opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
W przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy deklaracje wyboru zachowują ważność w zakresie wyboru świadczeniodawcy do czasu wyboru innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej lub wyboru nowego świadczeniodawcy.
Świadczeniodawca, u którego przed dniem wejścia w życie ustawy złożono deklarację wyboru, staje się świadczeniodawcą w brzmieniu nadanym ustawą.

15 czerwca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, opublikowane w DzU z 2014 r., poz. 779.
Deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

26 czerwca 2014 r. zostało opublikowane w DzU z 2014 r., poz. 839, obwieszczenie ministra obrony narodowej z 6 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby.

1 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, opublikowane w DzU z 2013 r., poz. 1678.
Wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Wzór zlecenia naprawy wyrobu medycznego, stanowi załącznik nr 2.
Potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia w wyroby medyczne dokonane przed 1 lipca 2014 r. w przypadku:
1. wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie zachowuje ważność do 31 grudnia 2014 r.,
2. wyrobów medycznych innych niż określone w pkt. 1. zachowuje ważność do 31 lipca 2014 r.

1 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą, opublikowana w DzU z 2014 r., poz. 616.

1 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, opublikowane w DzU z 2014 r., poz. 872.

1 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, opublikowane w DzU z 2014 r., poz. 866.

3 lipca 2014 r. zostało opublikowane w DzU z 2014 r., poz. 889, obwieszczenie ministra pracy i polityki społecznej z 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia.

7 lipca 2014 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 528, obwieszczenie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 30 czerwca 2014 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2012 r.

10 lipca 2014 r. weszła w życie uchwała nr 76 Rady Ministrów z 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, opublikowana w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 445.

16 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, opublikowana w DzU z 2014 r., poz. 877.
Czas pracy osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

20 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, opublikowane w DzU z 2014 r., poz. 949.
W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, w zakresie narządu wzroku, narządu słuchu i równowagi, układu ruchu, układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego, układu nerwowego, w tym padaczki, czynności nerek, cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu glikemii, stanu psychicznego, objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie, objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie, stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność kierowania pojazdami, innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.
W zakresie badania lekarskiego uprawniony lekarz uwzględnia u osoby badanej obecność i rodzaj schorzenia, stopień zaawansowania objawów chorobowych i ich dynamikę, z uwzględnieniem zarówno możliwości rozwoju choroby, jak i cofania się jej objawów, oraz rozważa zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakie mogą mieć miejsce w przypadku kierowania przez tę osobę pojazdami.
Uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultacje do lekarza posiadającego specjalizację w określonej dziedzinie medycyny lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych, w celu oceny schorzenia lub stopnia zaawansowania objawów chorobowych.
Uprawniony lekarz, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, wystawia orzeczenie lekarskie.
Jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na stan zdrowia, osoby kierującej pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu oraz osoby posiadającej prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia, są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.
Jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania ponownego badania lekarskiego w sytuacji, gdy osoba badana lub podmiot kierujący na badania nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego, są w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego przez:- uprawnionego lekarza – wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej,- uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy:
a) Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej w Warszawie,
b) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,
c) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
d) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
e) Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
f) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.
Za posiadanie dodatkowych kwalifikacji uznaje się:
– posiadanie specjalizacji w dziedzinie medycyny: przemysłowej, kolejowej, lotniczej, morskiej i tropikalnej, sportowej, ogólnej, rodzinnej lub chorób wewnętrznych oraz
– ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia w zakresie badań lekarskich kierowców.
Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w wymiarze łącznym co najmniej 60 godzin, w zakresie:
– podstaw prawnych orzecznictwa o zdolności do kierowania pojazdami,
– zasad orzecznictwa lekarskiego o zdolności do kierowania pojazdami,
– metodyki badań narządu wzroku, narządu słuchu i równowagi oraz układu nerwowego,
– oceny fizycznej i psychicznej zdolności do kierowania pojazdami,
– problematyki alkoholizmu i oddziaływania środków działających podobnie do alkoholu,
– wypadkowości drogowej.
Podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców są jednostki, o których mowa w pkt. a – f.
Dokumentem potwierdzającym posiadanie dodatkowych kwalifikacji jest zaświadczenie wydane przez jednostkę przeprowadzającą szkolenie.
Opłata za badanie lekarskie wynosi 200 zł, a za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy – 50 zł.
Orzeczenia lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

20 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie, opublikowane w DzU z 2014 r., poz. 948.
Na podstawie przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) policjant, w związku z wykonywaniem czynności polegających na czuwaniu nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowaniu ruchem i jego kontrolowaniu, jest uprawniony do żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
Środkami działającymi podobnie do alkoholu są: opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, tetrahydrokanabinole, benzodiazepiny.
Badanie w celu ustalenia obecności w organizmie środka działającego podobnie do alkoholu metodami niewymagającymi badania laboratoryjnego polega na nieinwazyjnym pobraniu próbek śliny i umieszczeniu ich w urządzeniu do oznaczania metodą immunologiczną środków działających podobnie do alkoholu, zgodnie z instrukcją obsługi tego urządzenia.
Badanie krwi w celu ustalenia obecności w organizmie środka działającego podobnie do alkoholu polega na analizie laboratoryjnej krwi, pobranej z żyły osoby badanej, metodą chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią masową lub inną metodą instrumentalną.
W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że pobranie krwi może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia osoby badanej, decyzję o przeprowadzeniu badania krwi podejmuje lekarz.
Pobranie moczu do badań w celu ustalenia obecności w organizmie osoby badanej środka działającego podobnie do alkoholu przeprowadza się w warunkach umożliwiających zachowanie intymności osoby badanej.

20 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, opublikowane w DzU z 2014 r., poz. 937.

23 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, opublikowane w DzU z 2014 r., poz. 954.

31 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, opublikowana w DzU z 2014 r., poz. 998.
Do 31 lipca 2017 r. dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej. Dokumentację medyczną prowadzi się w postaci elektronicznej od 1 sierpnia 2017 r.

Archiwum